Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenie OOŚ dla Hali Magazynowej dla Przedsiębiorstwa DREWNOSTAL

Olesno, dnia 18 maja 2015 roku.

 

NR III.6220.3.2015

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary Janoszek, PPH „DREWNOSTAL”, z dnia 02 lutego 2015 roku, w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowej na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „DREWNOSTAL” w miejscowości Świercze, przy ul. Weselnej 5, 

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na budowie wiaty magazynowej, na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „DREWNOSTAL” w miejscowości Świercze, przy ul. Weselnej 5. 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pani Barbara Janoszek wystąpiła w dniu 02 lutego 2015 roku (data wpływu)  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowej na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „DREWNOSTAL” w miejscowości Świercze, przy ul. Weselnej 5.  Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

            Przedsięwzięcie, polega na budowie wiaty magazynowej na złom stalowy, miedziany, aluminiowy i mosiężny na terenie istniejącego punktu zbiórki złomu. Zgodnie z powyższym przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ew. gruntów 89/6  o powierzchni  3043m2. Obiekt posiadał będzie wewnętrzną instalację elektryczną doprowadzoną przyłączem elektrycznym z istniejącego budynku magazynowego położonego na działce 89/26. Dla przedmiotowego terenu Gmina Olesno nie posiada aktualnego planu przestrzennego zagospodarowania.

Działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno wpisane są w tereny przemysłowe.

Na terenie zakładu nie planuje się prowadzenia punktu zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dz. nr : 89/20, 89/21, 89/22, 284/74, 238/72 (dz. nr 89/22 i 284/74 są terenami niezabudowanymi), zał. nr 1. Pozostałe tereny  to tereny przemysłowe, usługowe i upraw rolnych nie normowane akustycznie, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25/2008r. poz. 150 ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120/2007r. , poz.826). Odległość terenów zabudowy mieszkaniowej od projektowanej wiaty to ok. 130m.

Dojazd do wiaty  na złom zapewniony będzie z drogi gminnej nr 89/28. Dostawa i odbiór złomu odbywać się będzie w godz. od 8.00-16.00, 3 do 4 razy w tygodniu samochodami ciężarowymi.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świercze, gmina Olesno, przy ul. Weselnej 5, na działkach nr ew. gruntów 89/6 i 89/26.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję – 3403m2.

Powierzchnia wiaty – 1112m2.

Na działce 89/26 zlokalizowany jest budynek magazynowy z częścią biurową, z którego doprowadzona będzie energia elektryczna do wiaty.

Na terenie zakładu brak zagospodarowanej szaty roślinnej. Występują drzewa liściaste (samosiejki), rozsiane po terenie bez zaplanowanych wcześniej nasadzeń. Podłoże stanowią place magazynowe drogi i dojścia komunikacyjne i w części niezagospodarowane trawniki.

Wiata wybudowana zostanie w technologii stalowej ramowej . Pokrycie stanowić będzie blacha trapezowej, ułożona na płatwiach stalowych. Kąt dachu w przedziale pomiędzy 10 – 15%. Dach wsparty będzie na słupach stalowych kotwionych w odrębnych żelbetowych stopach fundamentowych.

Metoda zbierania odpadów :

Odpady będą przewożone samochodami własnymi lub dostawców do miejsca zbierania, w Świerczu przy ul. Weselnej 5. Zebrane odpady będą segregowane i czasowo magazynowane w zależności od rodzaju odpadu. Na miejscu zatrudnieni pracownicy dokonają oceny zebranych odpadów i podzielą je na poszczególne frakcje (kody odpadów). Posegregowane odpady będą umieszczane w zależności od rodzaju w wyznaczonym miejscu. 

W wiacie gromadzony będzie jedynie złom stalowy, aluminiowy, miedziany i mosiężny. Przypuszczalne ilości przyjmowanego (przechowywanego) złomu miesięcznie:

- 40 ton – stalowy, wyroby hutnicze,

- 60 ton -  złom aluminiowy, miedziany i mosiężny.

 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia :

Wariant 0

Wariant zerowy polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia nie jest poważnie rozpatrywany ponieważ nieosiągnięty zostałby zasadniczy cel realizacji inwestycji tj. ułatwienia segregowania odpadów przy ich składowaniu, w każdych warunkach pogodowych, przy zatrudnieniu dodatkowych osób, a tym samym rozszerzenie miejsc pracy na terenie gminy Olesno.

Wariant I

Wariant polegający na wybudowaniu wiaty doje możliwości składowania i segregowania ręcznego odpadów pod dachem, w każdych warunkach pogodowych, co polepszy warunki pracy ludzi i zabezpieczy odpady przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

 

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych takich jak piasek, kruszywa, tłuczeń (podbudowa pod posadzkę betonową), beton na stopy fundamentowe i posadzkę (przywożony betoniarkami – jako gotowy wyrób).

Realizacja konstrukcji nośnej pod dach stalowy wykonana zostanie z gotowych elementów przywiezionych od producenta wiaty na plac budowy i ich montaż.

Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą w przewadze paliwem płynnym – olejem napędowym lub benzyną. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energia elektryczną lub sprężonym powietrzem.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim poborem wody wykorzystywanym do prac budowlanych.

Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii wyniesie:

-woda (cele socjalne i technologiczne)               -ok. 10 m3/okres budowy

beton                                                                            -ok. 36       m3/okres budowy

piasek                                                                 -ok. 48 m3/okres budowy

kruszywa łamane                                                -ok. 12       m3/okres budowy

Olej napędowy                                                   -ok. 150 l/okres budowy

energia elektryczna                                             -ok. 20kW

 

Rozwiązania chroniące środowisko :

Zebrane odpady będą ręcznie segregowane i czasowo magazynowane w zależności od rodzaju odpadu. Na miejscu zatrudnieni pracownicy dokonają oceny zebranych odpadów i dzielą je ręcznie na poszczególne frakcje (kody odpadów). Wstępne sortowanie nie prowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Posegregowane odpady będą umieszczane w zależności od rodzaju w wyznaczonym miejscu. 

Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.

Transport odpadów innych niż niebezpieczne z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku, odbywać się będzie transportem samochodowym, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Środki transportu powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu tego typu odpadów oraz powinny posiadać aktualne badania techniczne.

Odpady będą transportowane w sposób zabezpieczający je przed przypadkowym rozproszeniem w trakcie transportu oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych.

Rozwiązań chroniących środowisko:

  1. W zakresie gospodarki wodno - ściekowej

- Etap realizacji.

W celu ograniczenia i minimalizacji wystąpienia zagrożenia wpływu ścieków i substancji chemicznych na wody powierzchniowe i podziemne na etapie prowadzenia prac budowlanych realizowane będą następujące rozwiązania:

- prowadzenie robót budowlanych w sposób zaplanowany i nadzorowany, zgodnie z wytycznymi branżowymi i dobrą praktyką w tym zakresie,

- magazynowanie i przechowywanie materiałów budowlanych w sposób zgody z wytycznymi branżowymi i dobrą praktyką w tym zakresie,

- zabezpieczenie punktów sanitarnych dla pracowników budowy (np. kontenerowe węzły sanitarne lub sanitariaty typu TOI-TOI ze szczelnymi zbiornikami) z jednoczesnym sukcesywnym wywożeniem ścieków bytowych,

- prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzenie regularnych przeglądów technicznych stosowanego sprzętu, prowadzenie nadzoru nad sprawnością techniczną stosowanego sprzętu,

- odpowiednie magazynowanie odpadów oraz materiałów budowlanych, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych i przemieszczania się do cieków,

- wyposażenie placu budowy w sorbenty.

- Etap eksploatacji

Jedynym rodzajem ścieków, jaki będzie się wiązał z eksploatacją wiaty, będą ścieki opadowe i roztopowe, zbierane z dachu rynnami i odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej.

 

2. W zakresie gospodarki odpadami

- Etap realizacji.

Do obowiązków wytwórcy odpadów (firmy prowadzącej prace budowlane) będzie należało:

- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w czasie budowy,

- gromadzenie w sposób selektywny powstających odpadów, wszystkie materiały i powstające odpady składować w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

- przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów.

- Etap eksploatacj.i

Wiata  sama w sobie nie generuje odpadów. Odpady gromadzone pod wiatą będą sukcesywnie wywożone do odbiorców uprawnionych w zakresie ich zagospodarowania.

 

3. W zakresie ochrony przed hałasem

- Etap realizacji .

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość akustyczna będzie związana z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego, niemniej jednak relatywnie krótki czas prac budowlanych prowadzonych nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości akustycznej. W celu ograniczenia tego typu oddziaływania zaleca się zaplanowanie wszystkich robót z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, ograniczenie prac jedynie do pory dziennej oraz stałą kontrolę wykorzystywanych maszyn i urządzeń.

- Etap eksploatacji .

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), jedynym źródłem hałasu będą momenty wyładunku i załadunku złomu. Prace te będą prowadzone jedynie w porze dziennej przy użyciu ciężkiego sprzętu kilka razy w tygodniu.

 

4. W zakresie ochrony powietrza

- Etap realizacji.

Na etapie budowy najistotniejsze jest ograniczenie pylenia wtórnego poprzez właściwe zabezpieczanie ładunku dowożonych materiałów zwłaszcza pylistych . Jednocześnie należy podkreślić, iż etap ten będzie miał charakter przejściowy, a powodowane uciążliwości przestaną występować, po zakończeniu budowy.

-  Etap eksploatacji.

Emisja z pojazdów dowożących i wywożących złom ma charakter niezorganizowany, co znacznie utrudnia możliwość zastosowania rozwiązań ograniczających. W analizowanym przypadku nie przewiduje się możliwości występowania stężeń wyższych od wartości dopuszczalnych, w związku z powyższym nie zaproponowano działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji do powietrza.

 

5. W zakresie ochrony przyrody

- Etap realizacji

W zakresie istniejących zadrzewień zaleca się stosowanie następujących rozwiązań:

- pnie drzew na czas prowadzonych robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obłożenie ich deskami lub innym materiałem ochronnym do wysokości min 2 m,

- nie dopuszcza się możliwości magazynowania pod koronami drzew materiałów budowlanych lub mas ziemnych, a także nie dopuszcza się pod nimi postoju maszyn budowlanych,

- krzewy, żywopłoty i skupiny drzew należy zabezpieczyć poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokości minimum 1,2 m ustawionym poza zasięgiem rzutów ich koron,

-  Etap eksploatacji.

Dla etapu eksploatacji nie określono rozwiązań w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

 

Planowana wiata magazynowa wyposażona będzie w szczelną utwardzoną powierzchnię (posadzka betonowa) do magazynowania odpadów złomu. Nie przewiduje się systemu do odprowadzania ewentualnych odcieków z powodu ich niewystępowania.

 

Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych : przy zatrudnieniu do 15 pracowników ilość powstających ścieków socjalno – bytowych przewidywana jest na 15m3/miesiąc. Ścieki te będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Brak ścieków technologicznych.

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej.

Pod wiatą magazynowane będą odpady o następujących kodach : - 17 04 05; 17 04 01; 17 04 02 (sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 roku, w sprawie katalogu odpadów Dz. U. poz. 1923).

Pozostałe odpady gromadzone będą poza nowoprojektowanym obiektem, na dotychczasowych zasadach w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu środowiska i bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane, wyposażone w sprzęt gaśniczy, wszystkie zebrane odpady będą gromadzone w sposób selektywny i wywożone przez wyspecjalizowane firmy, z którymi inwestor posiada stosowne umowy.

W myśl art. 25 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów pod wiatą odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności gromadzone będą :

- w boksach o podłożu betonowym,

- w zamykanych kontenerach (złom szlachetny – miedź),

- w sposób selektywny i oznakowany,

- w sposób zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Gromadzenie w/w rodzajów złomu pod zadaszeniem przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa środowiska po przez zlikwidowanie oddziaływania na nie zewnętrznych czynników atmosferycznych.

W czasie eksploatacji wiaty transport wyładunek i załadunek złomu prowadzony będzie wyłącznie w porze dziennej. Do transportu złomu wykorzystywane będą samochody ciężarowe. Wyładunek i załadunek złomu odbywać się będzie za pomocą koparek z zaciskowymi końcówkami wysięgnika.

Pod wiatą nie będą gromadzone odpady w postaci sypkiej.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 06 lutego 2015 roku  Nr III.6220.3.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.40.2015.MJ z dnia 06 maja 2015 roku (data wpływu 08 maja 2015 roku) wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-6/15 z dnia 20 lutego 2015 roku (data wpływu 23 lutego 2015 rok) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana będzie wiata , po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie wiaty magazynowej na terenie PPH „DREWNOSTAL”, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa  przemysłowa, usługowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „ Budowa wiaty magazynowej”, na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego, zlokalizowanego w Świerczu przy ul. Weselnej 5, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 06 lutego 2015 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

 

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pani Barbara Janoszek PPH „DREWNOSTAL”.

RA/RA