Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie projektów budowlanych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno oraz brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Olesno

 
Olesno, dn. 02.06.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX-III.271.04.15

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Wykonanie projektów budowlanych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno oraz brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Olesno, a w szczególności :

 

Sieci kanalizacji sanitarnej:

ul. Gorzowska w Oleśnie – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na długości około 345 mb dla 7 posesji oraz projekt brakujących odgałęzień nie wykonanych w ramach zadania ,,Uzbrojenie terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”  ; posesje Nr 18a, 28, 36, 44 i 70 ul. Gorzowska.

ul. Stobrówki w Oleśnie – projekt sieci kanalizacji sanitarnej na długości około 550 mb dla 7 posesji.

ul. Kluczborska w Oleśnie – projekt sieci kanalizacji sanitarnej na długości około 1100 mb dla 36 posesji (od Nr 30 do Nr 66).

ul.Wesoła w Oleśnie – sieć kanalizacji sanitarnej długości około 260 mb dla 7 posesji.

ul. Opolska w Oleśnie – brakujące odgałęzienie i przyłącze kanalizacyjne  + przepompownia dla budynku Nr 33a przy u. Opolskiej (Kraska Monika).

ul.Rolnicza w Oleśnie – w zakresie zmiany średnicy i długości zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej na długości około 300 mb.

Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  przy ul.Klonowej -Lipowej w Oleśnie (po około 390 mb).

Wykonanie odrębnych Projektów budowlanych przyłączy kanalizacyjnych dla w/w ulic na odcinku od studni na odgałęzieniach  do lica budynku , wraz z dokonaniem  stosownego zgłoszenia wykonania planowanych robót.

 

Sieci wodociągowe :

 

Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Borki Małe przy ul. Myśliwskiej na długości około 500 mb dla 2 posesji.

Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Borki Małe – osiedle Rosochy-Flaki na długości około 1.400 mb dla  4 posesji.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Projektów budowlanych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych oraz sieci wodociągowych  na terenie miasta i gminy Olesno.

 

Projekty budowlane winny zawierać:

Mapę do celów projektowych  dla terenu   niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych tere­nów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę.

Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca

Plan orientacyjny w skali 1:10000,

Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających,

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla    przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) – jeśli będzie wymagana.

 

Zakres planowanej usługi obejmuje w szczególności:

Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu­blicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych brakujących sieci kanalizacyjnych dla każdej ulicy oraz sieci wodociągowych -  w  5 egz.

Projekty budowlano-wykonawcze obejmujące zakres zadania realizowany na obszarach dróg  wojewódzkich i terenów kolejowych (jeżeli zajdzie taka okoliczność) - 5 egz.

Wszelkie wymagane uzgodnienia projektowe (w tym uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych) i inne niezbędne opinie.

Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wy­konanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego).

Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

Badania geologiczno - inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków posado­wienia ewentualnych obiektów.

Wykonanie zestawień wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości ,rodzaju materiału i średnicy przyłącza.

Projektów tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót , jeśli będzie wymagany - 5 egz.

Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz.

Projekt odtworzenia nawierzchni dróg - 3 egz.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz.

Przedmiary robót - 3 egz.

Kosztorysy inwestorskie dla każdego projektu - 3 egz. wraz z tabelami elementów scalonych.

Wersje elektroniczne Projektów budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich  na płycie DVD lub DC (PDF umożliwiający włączanie i wyłączanie warstw).

Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (Sta­rostwo Powiatowe w Oleśnie i Opolski Urząd Wojewódzki) dla każdego zadania wymienionego w pkt. II.1

 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące za­łączniki:

Wykaz opracowań.

Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy tech­nicznej     (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

 

W/w Załączniki  stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

UWAGA :

Lokalizacja planowanych do wykonania przedsięwzięć jest ustalona na mapach poglądowych w skali 1:10000  i 1:25000 załączonych do niniejszej Specyfikacji . Podane długości  sieci są  długościami przybliżonymi.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 31.12.2015 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie projektów budowlanych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno oraz brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Olesno”, w terminie do 16.06.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wypełniony formularz ofertowy.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia odpis z właściwej izby w oraz kopia uprawnień dotyczących projektowania sieci sanitarnych i wodociągowych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania).

Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 3) co najmniej 2 usług projektowania sieci sanitarnych lub wodociągowych, wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Piotr Wrześniak – inspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Wykaz osób.

 3. Wykaz robót.

 4. Mapy poglądowe.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

DOC1.1. formularz ofertowy.doc (33,00KB)
PDFmapa poglądowa wodociągu.pdf (868,23KB)
PDFmapa poglądowa kanalizacji sanitarnej.pdf (1,48MB)
DOC1.3 wykaz usług.doc (35,00KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (34,50KB)
 

 

Olesno, dn. 09.06.2015 r.

Nr IX-III.271.04.15

 

Pytania do treści zapytania ofertowego

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.: Wykonanie projektów budowlanych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno oraz brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Olesno następującej treści:

 

 

Pytanie nr 1:

Czy projekty sieci kanalizacji sanitarnej dotyczące pierwszych czterech tematów tj. ul. Gorzowska w Oleśnie, ul. Stobrówki w Oleśnie, ul. Kluczborska w Oleśnie,  ul. Wesoła w Oleśnie – obejmują odgałęzienia od sieci ulicznej (zbiorczej) do granicy działki prywatnej? Czy do pierwszej studni w odległości do 2,0 m od granicy od strony pasa drogowego? Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami siecią kanalizacyjną jest także odcinek kanalizacji od sieci ulicznej do granicy działki prywatnej lub pierwszej studni za granicą działki. Natomiast przyłącze to odcinek od granicy działki lub pierwszej studni na działce prywatnej do budynku.

Pytanie nr 2:

Gdy w ogłoszeniu ujęte jest słowo „sieć kanalizacyjna” to dotyczy to wyłącznie sieci tzn. kanalizacji dla wielu odbiorców?

Pytanie nr 3:

Czy wykonanie odrębnych projektów przyłączy kanalizacji może być wykonane we wspólnym opracowaniu dla danego zadania (ulicy)? Kosztorysy i przedmiary robót oddzielnie dla każdego przyłącza kanalizacji czy wspólnie?

Pytanie nr 4:

Od 29 czerwca 2015 r. nie jest wymagane prawem uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wod. - kan. Czy wobec tego zgłoszenie robót w Starostwie będzie wystarczające?

Pytanie nr 5:

Zgodnie z prawem budowlanym zgłoszenie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych może być zgłoszone przez inwestora w starostwie lub zakładzie wodociągów. O jakie zgłoszenie chodzi w zapytaniu?

Pytanie nr 6:

Czy projekty obu sieci wodociągowych w m. Borki Małe obejmują także przyłącza wodociągowe do wskazanych ilości posesji?

Pytanie nr 7:

Jaka jest forma rozliczeń za wykonane prace w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac np. właściciel działki nie wyrazi zgody na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza so swojego budynku?

 

Odpowiedź na pytanie:

 1. Projekty sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Gorzowskiej, Stobrówki, Kluczborskiej i Wesołej w Oleśnie obejmują również projekt sieci (odgałęzień) do granicy posesji zakończonych studnią przyłączeniową. Dla w/w ulic należy zaprojektować przyłącza kanalizacyjne do posesji zgodnie z pkt.II.1 tiret 8 treści zapytania ofertowego.
 2. Użyte w przedmiotowym postępowaniu określenie „sieć kanalizacyjna” oznacza projekt sieci dla wielu odbiorców wraz z przyłączami kanalizacyjnymi.
 3. Zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania ofertowego, zamawiający będzie żądał odrębnych projektów kanalizacji sanitarnej dla każdej ulicy wraz z opracowaniem odrębnych projektów przyłączy kanalizacyjnych. Dotyczy to również pozostałych dokumentów, a w szczególności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
 4. Znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego nie zabraniają wnioskodawcy wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku budowy sieci kanalizacyjnych. Z uwagi na możliwość dofinansowania planowanych inwestycji i ewentualnych wymagań stawianych przez jednostki współfinansujące, zamawiający będzie żądał od Projektanta uzyskania pozwolenia na budowę
 5. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych należy dokonać w Starostwie Powiatowym lub w ZWiK Olesno.
 6. Projekty sieci wodociągowych w miejscowości Borki Małe obejmują również projekty przyłączy wodociągowych do lica budynku.
 7. Rozliczenie za wykonanie całości usługi nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega II punkt treści zapytania ofertowego, tj.:

 

 1. W punkcie dotyczącym Sieci kanalizacji sanitarnej jest
 2.  
 • Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  przy ul.Klonowej -Lipowej w Oleśnie (po około 390 mb).

Ma być

Sieci kanalizacji sanitarnej

 1.  
 • Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Klonowej -Lipowej w Oleśnie (około 290 mb).

 

 1. Dodany zostaje trzeci tiret w punkcie dotyczącym sieci wodociągowych o nazwie

Wykonanie projektu sieci wodociągowej przy ul.Klonowej -Lipowej w Oleśnie (około 550 mb).

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

PDFmapa poglądowa wodociągu b.pdf (865,36KB)
PDFmapa poglądowa kanalizacji sanitarnej b.pdf (1,48MB)

 

Olesno, dnia 22.06.2015 r.

 

Nr IX-III.271.04.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie projektów budowlanych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno oraz brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Olesno

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość  zamówienia: 120.048,00 złotych.

4.Słownik CPV:

71.40.00.00-6

 usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 17.06.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło 5   ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” Teresa Szendoł

43-300 Bielsko-Biała ul. Sportowców 11

127.000,00/156.210,00

2

EKO-SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz

62800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3

78.048,78/96.000,00

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN

mgr inż. Andrzej Stańkowski

46-200 Kluczbork, ul. Opolska  18

91.700,00/112.791,00

4

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska s.j.

95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14

88.125,00/108.393,75

5

Projektowanie i Nadzór Inwestycji

AKAWAI Marcin Traczyk

25-564 Kielce, ul. Tatrzańska

91.387,20/112.406,26

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki