Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VI nabór

Olesno, dn. 03.06.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX-III.271.05.15

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie dla zadania pn. “Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VI nabór”. Poprzez wykonanie zadania rozumie się usunięcie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości na terenie Gminy Olesno. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania zadania obejmuje wykonanie prac polegających na:

 • demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych w postaci płyt eternitowych falistych i płaskich z nieruchomości w miejscowościach: Łowoszów, Wysoka, Wojciechów, Wachów, Olesno, Świercze, Borki Małe, Borki Wielkie, w ilości około 46,04 Mg (2877 m², przy czym założono, że 1m² płyty azbestowo-cementowej posiada wagę 16 kg)
 • odbiorze, zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych w postaci płyt eternitowych falistych i płaskich z nieruchomości w miejscowościach: Wachowice, Wysoka, Łowoszów, Bodzanowice, Borki Wielkie, Wachów, Olesno, Grodzisko, Sowczyce, w ilości około 27,92 Mg (1745 m², przy czym założono, że 1m² płyty azbestowo-cementowej posiada wagę 16 kg).

Ilość usuwanych wyrobów azbestowych może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. Zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r., nr 227, poz. 1367 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r., w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz 2010r. Nr 162, poz. 1089), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Z 2014r., poz. 1973)., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Z 2011r. Nr 8, poz. 31).

Szczegóły dot. realizacji zamówienia:

 1. Zakres prac i termin ich wykonania wykonawca zobowiązany będzie ustalić z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie. Termin demontażu wyrobów zawierających azbest i odbioru odpadów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.
 2. Wykaz nieruchomości określający lokalizację, nazwisko właściciela posesji, z których należy usunąć wyroby i odpady zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy.
 3. Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowy realizacji prac dot. odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych – określający planowany termin wejścia na poszczególne posesje, uzgodniony z właścicielami posesji.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zważyć, w obecności właściciela nieruchomości, odbierane z posesji wyroby zawierające azbest i spisać z właścicielem nieruchomości i przedstawicielem Zamawiającego protokół z czynności odbioru wyrobów z azbestu według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
 5. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do należytej organizacji wykonywanych prac w celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców oraz minimalizacji utrudnień z tytułu prowadzonych prac.
 6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uporządkowania nieruchomości po zakończeniu prac.
 7. Zamawiający nie dopuszcza czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest uzyskanych z demontażu pokryć dachowych w czasie trwania zamówienia.
 8. Wykonawca przekaże zamawiającemu po wykonaniu zamówienia wykaz nieruchomości, z których został odebrany odpad wraz z protokołami odbioru odpadów od poszczególnych mieszkańców i dokumentami wagowymi ze składowiska oraz karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Gminie Olesno wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną.

 1. Waga z kart przekazania odpadów na składowisko musi być równa wadze z protokołów częściowych (niedopuszczalne jest łączenie kart zbiorczych z innych Gmin).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy.
 3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją zamówienia.
 4. Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 7 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela i Zamawiającego o terminie wykonania usługi.
 5. Wykonawca przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organowi nadzoru budowlanego oraz okręgowemu inspektorowi pracy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 30.09.2015 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno”, w terminie do 17.06.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca posiada aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane przez Wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. u. Z 2013r., poz. 21) lub przez wykonawcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).
 3. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
 4. W okresie 3 ostatnich lat Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi polegające na odbiorze, demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każda i ilości nie mniejszej niż 15 Mg każda.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopią dokumentów potwierdzających odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości i daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły końcowego odbioru prac itp.) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
 6. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji na transport odpadów niebezpiecznych.

 

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Szyszka – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

DOC1.3 wykaz usług.doc (35,00KB) 

DOC1.2 wykaz osób.doc (35,00KB) 

DOC1.1. formularz ofertowy.doc (40,00KB)
 

DOCwykaz nieruchomości TU.doc (20,50KB)
DOCwykaz nieruchomości DTU.doc (29,50KB)
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

 

Olesno, dnia 24.06.2015 r.

 

Nr IX-III.271.05.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VI nabór

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 60.000,00 złotych 

4.Słownik CPV: 90650000-8 Usługi usuwania azbestu

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 17.06.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  7 ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Środowisko i Innowacje sp. z o.o.

28-142 Tuczępy, Dobrów 8

36.259,05

2

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 65/43

34.637,76

3

Bogusław Paź AUTO-ZŁOM Usługi pogrzebowe EDEN

27-670 Łoniów, Świniary Stare BN

40.591,36

4

PHUP EURO-GAZ sp. j.

26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 48

35.345,46

5

Przedsiębiorstwo Inżynieyjne AGRAF Rafał Skórka

41-710 Ruda Śląska, ul. Lecha 14

56.452,89

6

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

87-732 Lubanie, Mikorzyn 19

40.469,37

7

REMONDIS sp. z o.o. Oddział w Dąbrowie Górniczej

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Ruszkina 41

64.409,38

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki