Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 146370 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016. Podstawą rozliczenia będzie bilet miesięczny. Zamawiający każdą poszczególną trasę traktuje jako jedno zamówienie częściowe. Dowożeni uczniowie i opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusie. Opiekun i dowożeni uczniowie mają pierwszeństwo w wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmianie. W trakcie roku szkolnego ilość zamawianych biletów miesięcznych może ulec zmianie. Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 1. Usługi dowozu należy wykonać z godnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Miejsce realizacji - teren Gminy Olesno..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz, którzy przedstawią dokument uprawniający wykonywanie transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. formularz ofertowy 6. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian w umowie. 2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć: terminu wykonania robót, zakresu zamówienia w przypadku konieczności zmiany linii rozkładu jazdy, zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w przepisach o podatkach, zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stornie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Bodzanowice - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Broniec - Kucoby - Borki Wielkie - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Broniec - Borki Małe - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Boroszów - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Łowoszów - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Trasa nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Łomnica - Sowczyce - Grodzisko - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Trasa nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Kol. Łomnica - Wysoka - Wachów - Leśna - Wachowice - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Trasa nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olesno - Świercze - Olesno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

DOC3.6 projekt umowy.doc (69,00KB)
DOC3.5 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie.doc (35,50KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.2 formularz ofertowy.doc (42,00KB)
DOC3.1 przedmiot zamówienia.doc (48,50KB)
DOC3.0 specyfikacja.doc (110,00KB)
 

Olesno, dn. 20.07.2015 r.

Nr IX.271.11.15

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

Tryb i przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 6

PKS w Lublińcu sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5

Zadanie częściowe nr 1,2,3,4,5,7,8,9

MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

 

Informacja o najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najniższa cena / najwyższa ilość punktów.

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 Punkty

Nr oferty

Trasa nr 1

Trasa nr 2

Trasa nr 3

Trasa nr 4

Trasa nr 5

Trasa nr 6

Trasa nr 7

Trasa nr 8

Trasa nr 9

1

87,34

92,95

89,76

42,21

99,67

95,89

62,67

73,37

72,60

2

77,06

52,30

-

34,38

77,68

62,56

67,36

66,88

-

3

80,59

86,91

90,58

29,02

99,06

100

66,59

69,75

79,92

4

100

100

100

100

100

79,90

100

100

100

 Wykonawcy

Lp.

 

1

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ sp. z o.o., 45-018 Opole, ul. Krakowska 51/15

2

Usługi transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

3

PKS w Lublińcu sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5

4

MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 197656 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146370 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016. Podstawą rozliczenia będzie bilet miesięczny. Zamawiający każdą poszczególną trasę traktuje jako jedno zamówienie częściowe. Dowożeni uczniowie i opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusie. Opiekun i dowożeni uczniowie mają pierwszeństwo w wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmianie. W trakcie roku szkolnego ilość zamawianych biletów miesięcznych może ulec zmianie. Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 1. Usługi dowozu należy wykonać z godnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Miejsce realizacji - teren Gminy Olesno.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Trasa nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59878,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40977,09

 • Oferta z najniższą ceną: 40977,09 / Oferta z najwyższą ceną: 55001,43

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Trasa nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70413,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51701,76

 • Oferta z najniższą ceną: 51701,76 / Oferta z najwyższą ceną: 110002,86

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Trasa nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS w Lublińcu sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5, jw., 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54804,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46373,94

 • Oferta z najniższą ceną: 41518,08 / Oferta z najwyższą ceną: 46852,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Trasa nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58104,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16450,56

 • Oferta z najniższą ceną: 16450,56 / Oferta z najwyższą ceną: 77875,56

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Trasa nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52390,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40734,72

 • Oferta z najniższą ceną: 40734,72 / Oferta z najwyższą ceną: 54166,32

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Trasa nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS w Lublińcu sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5, jw., 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57511,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46231,56

 • Oferta z najniższą ceną: 46231,56 / Oferta z najwyższą ceną: 79166,16

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Trasa nr 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS w Lublińcu sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5, jw., 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117657,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85965,03

 • Oferta z najniższą ceną: 54051,84 / Oferta z najwyższą ceną: 92373,75

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Trasa nr 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140638,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75710,25

 • Oferta z najniższą ceną: 75710,25 / Oferta z najwyższą ceną: 119790,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Trasa nr 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS w Lublińcu sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5, jw., 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33366,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 26217,36

 • Oferta z najniższą ceną: 20367,36 / Oferta z najwyższą ceną: 29282,50

 • Waluta: PLN.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 •  
 •