Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Olesno, dn. 22.06.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr IX-IV.271.01.15

 

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 1. Zakres rzeczowy powinien obejmować m.in.:

a)przebudowa kąpieliska polegająca m.in. na jego pogłębieniu i poszerzeniu wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną,

b)budowę plaży trawiastej i plaży piaszczystej,

c)budowę wolnostojących przebieralni,

d)budowę parku linowego dla dzieci,

e)wykonanie ścianki wspinaczkowej dla dzieci,

f)budowę boiska do piłki plażowej i do koszykówki

g)budowę innych atrakcji wodnych w strefie kąpieliska, takich jak minizjeżdżalnie, fontanny, itp.,

h)wytyczenie i uzbrojenie miejsc do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej,

i)wykonanie parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, placów wraz z ich odwodnieniem,

j)wykonanie oświetlenia terenu w oparciu o oprawy oświetleniowe typu Solar,

k)wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska i terenów bezpośrednio przyległych,

l)wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kładki, itp),

m)budowę zespołu toalet ogólnodostępnych w oparciu o istniejącą w terenie infrastrukturę sanitarną.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla całego zakresu planowanej inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z wykonaną dokumentacją, a w szczególności:

 

a)wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz

b)sporządzenie, w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych dostarczy zamawiający, koncepcji przebudowy basenu, budowę stref rekreacyjnych i zagospodarowania terenu;

c)Opracowanie, na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

d)opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim. Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

e)uzyskanie niezbędnych warunków realizacji inwestycji w tym, pozwolenia wodno-prawnego, wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz innych wymaganych prawem uzgodnień wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,

f)zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

 

 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 8.07.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia w tym osobę uprawnioną (Kopia uprawnień stwierdzających przygotowanie do wykonywania przedmiotu zamówienia, potwierdzona przez Wykonawcę - zaświadczenie o wpisie na listę Okręgowej Listy Urbanistów i Architektów).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFSprawozdanie z badań.pdf (242,44KB)
JPEGkoncepcja rewitalizacji kąpieliska w Kucobach.jpeg (147,94KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (35,00KB)
DOC1.2 projekt umowy.doc (86,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (33,50KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dnia 15.07.2015 r.

 

IX-IV.271.01.15

Protokół postępowania

 

 1. W dniu 17.03.2015 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2.Wartość szacunkowa zamówienia: 30.000,00/36.900,00

 1. Słownik CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 08.07.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  15 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

PPHU GUARD

Biuro Inżynieryjno – Architektoniczne Mariusz Małasiewicz

42-217 Częstochowa, ul. Głogera 15

101.626,02/125.000,00

2

Studium sp. z o.o., sp. k.

02-495 Warszawa ul. Bodycha 18

124.900,00/153.627,00

3

Atelier Architektura Radosław Żubrycki

59-900 Zgorzelec, ul. Św. Jana 9A

72.570,00

4

PROJECT AND DESIGN Dominika Tarabasz

05-500 Piaseczno, ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

79.900,00/98.277,00

5

LandAR Projects sp. z o.o. Sales Menager

03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a lok. 37

81.218,40/99.898,63

6

InBud Tomasz Mokwa

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2B/14

45.000,00/55.350,00

7

OSA Biuro Projektowe sp. z o.o.

61-479 Poznań, ul. Wspólna 23/3

58.900,00/72.447,00

8

ESA Pracownia Architektoniczna

51-515 Wrocław, ul. Mikołowska 3a

63.000,00/77.490,00

9

Biuro Projektowe PORTAL AB s. c.

Maciej Abram, Leopold Abratkiewicz

58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89/11-12

112.000,00/137.760,00

10

SCHICK ARCHITEKCI sp. z o.o., sp. k.

41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 99 c

80.487,80/90.000,00

 

11

MWM sp. z o.o., sp. k.

44-100 Gliwice, ul. Grottgera 35

101.950,00/125.029,50

12

IB Inżynieria Budowlana sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Masarska 1/1

94.800,00/116.604,00

13

MODERO ARCHITEKCI sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58/202

93.500,00/115.005,00

14

ABT PROJEKT sp. z o.o.,

55-200 Oława, ul. Brzeska 26/9

58.300,00/71.709,00

15

Pracownia Architektoniczna Urbanistyczna A3

Agnieszka Romanowska – Tarczyńska

44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4

78.425,00

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

6.Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wartość oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.  

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki