Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont osadnika wtórnego przy ul. Stobrówki w Oleśnie

Olesno, dn. 25.06.2015

 

K.ZP.271.07.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont osadnika wtórnego przy ul. Stobrówki w Oleśnie

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki w Oleśnie.

Roboty obejmują:

 1. remont zbiornika żelbetowego

- zabezpieczenie komory pomp – podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo

- zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią malarską

- czyszczenie ścian i dna zbiornika

- malowanie wszystkich powierzchni lepikiem asfaltowym na zimno

 1. remont koryta przelewowego

- wymiana osłony z desek dębowych

- wymiana śrub  w punktach podparcia koryta przelewowego ( 1 komplet – 8 śrub M12) z wykorzystaniem istniejącej podkładki gumowej

- czyszczenie elementów stalowych do stanu Sa2 z użyciem piaskarki

- malowanie pędzlem lub wałkiem elementów stalowych z użyciem farb 2 - składnik.

 1. remont dyfuzora

- czyszczenie elementów stalowych do stanu Sa2 z użyciem piaskarki

- malowanie pędzlem lub wałkiem elementów stalowych z użyciem farb 2 – składnik.

 1. remont zgarniaka

-  demontaż i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra z wbudowaniem nakrętek napinających otwartych

- wymiana płaskownika w zgarniaku z regulacja wkładki gumowej i kół prowadzących

- czyszczenie elementów stalowych do stanu Sa2 z użyciem piaskarki

- malowanie pędzlem lub wałkiem elementów stalowych z użyciem farb 2 – składnik.

 1. remont pomostu

-  demontaż płyt ażurowych z pomostu

- montaż płyt pomostowych z włókna szklanego z powierzchnią antypoślizgową z krzemionki

- czyszczenie elementów stalowych do stanu Sa2 z użyciem piaskarki

- malowanie pędzlem lub wałkiem elementów stalowych z użyciem farb 2 – składnik.

 1. remont ogrodzenia ochronnego

- odnawianie farbą olejną nawierzchniową poręczy ochronnych łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym o rozstawie słupków 1,5 m z rur o średnicy 60 mm.

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Gwarancja na w/w zakres robót: 36 miesięcy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Remont osadnika wtórnego przy ul. Stobrówki w Oleśnie”, w terminie do 10.07.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1– pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2015.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Kosztorys ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

Zamawiający informuje, że wynagrodzeniem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 7.30-15.00;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 7.30– 15.00.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

 

IX. Załączniki:

 

PDFstwiorb.pdf (46,63KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (116,09KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (33,50KB)
 

 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 16.07.2015 r.

 

K.ZP.271.07.2015

 

Protokół z zapytania ofertowego

 

 1. W dniu 25.06.2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe na: Remont osadnika wtórnego przy ul. Stobrówki w Oleśnie.
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 3. Wartość szacunkowa zamówienia: 45.921,30/56.483,20
 4. Słownik CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 5. Termin składania ofert w zamówieniu upłynął dnia 10.07.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęła 1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Wykonawca

Cena

1

QUANTUM – BIO sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Łukowa 8 

66.004,19/81.185,15

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wartość oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus