Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja uwarunkowań środowiskowych stacja paliw płynnych Świercze

Olesno, dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

NR III.6220.1.2015

 

 

 

DECYZJA

 

 

                Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z póz. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krystiana Hadryśa, „CNC PRODUKT”, z dnia 15 grudnia 2014 roku (data wpływu), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 582/19 obręb Świercze., po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

 

określam

realizację przedsięwzięcia i określam warunki tej realizacji dla inwestycji pn.:

 

„Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 obręb Świercze”.

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 w miejscowości Świercze, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie. Przedmiotowa stacja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 relacji Olesno - Lubliniec (skrzyżowanie ulicy Lublinieckiej i Wygodzkiej).  Bezpośrednie sąsiedztwo miejsca realizacji inwestycji stanowi:

 • w kierunku południowym - droga krajowa nr 11 (ulica Lubliniecka), a za nią grunty rolne zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz pastwiska,
 • w kierunku wschodnim - ulica Wygodzka, a za nią tereny wykorzystywane rolniczo,
 • w kierunku północnym i wschodnim - grunty rolne.

Teren najbliższej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w kierunku południowo-wschodnim i południowo-zachodnim od terenu należącego do inwestora, w odległości około 20 m (budynek mieszkalny po drugiej stronie DK11). Obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie obejmie działki bezpośrednio sąsiadujące z terenem inwestycyjnym tj. działki o nr ew.: 319/19, 318/19, 154, 162, 529/29, 581/19 obręb Świercze.

Wyposażenie projektowanej stacji paliw stanowić będą: budynek sklepowy stacji benzynowej (pawilon obsługowy), 2 wysepki dystrybucyjne z wyposażeniem w postaci: studzienki zlewowej paliwa, dystrybutorów (HS, LPG i ON), dozownika, studzienek zlewowych, wiaty nad wysepkami dystrybucyjnymi, jednego czterokomorowego zbiornika na ON i benzynę o pojemności 100 m3, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, uziemienie cystern. Ponadto na terenie inwestycji znajdować się będzie podziemny zbiornik LPG o pojemności około 20 m3 lub dwa zbiorniki nadziemne o pojemności 4,850 m3 każdy, kontener na butle z gazem, miejsce do gromadzenia odpadów, stanowisko do pompowania opon i odkurzania (kompresor), pylon cenowy, informator kierunkowy, szczelna taca pod wiatą. Przewidziano również budowę utwardzonego placu manewrowego i chodników, wysepek dystrybucyjnych i niezbędnej infrastruktury.

 

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

- obszary realizacji przedsięwzięcia nie należą do obszarów o obciążeniach historycznych, kulturowych i archeologicznych, nie przylegają do jezior i nie występują na nich uzdrowiska,

- na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, wybrzeży, obszary górskie i leśne, obszary objęte ochroną wód i zbiorników,

- wyposażyć stację paliw w preparaty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych,

- procesy przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego prowadzić z zastosowaniem urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń do powietrza - wahadła gazowego;

- operacje tankowania prowadzić z zastosowaniem dystrybutorów ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza - posiadających system odsysania oparów z baku pojazdu klienta

- ograniczyć wyłącznie do pory dziennej eksploatację:

 • kompresora, którego mocy akustyczna nie może być wyższa niż 81dB(A),
 • odkurzacza, którego moc akustyczna nie może być wyższa niż 81dB(A)

- proces napełniania zbiorników na paliwa – ograniczyć wyłącznie do pory dnia;

- budynek pawilonu ogrzewać elektrycznie;

- ścieki bytowe odprowadzać do projektowanego bezodpływowego zbiornika o pojemności do 10 m3, a po skanalizowaniu obszaru inwestycji do kanalizacji sanitarnej;

- wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi przed ich odprowadzeniem do ziemi podczyszczać w separatorze zintegrowanym z osadnikiem; 

 

4. Warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i odkryć archeologicznych :

 

- w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają ochronie prawnej,

- o fakcie znaleziska archeologicznego należy powiadomić Burmistrza Olesna oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

5. Warunki prowadzenia robót budowlanych:

 

- roboty budowlane prowadzić przy zapewnieniu oszczędnego korzystania z terenu przez zminimalizowanie odcinków dróg dojazdowych i placów budowy, teren wykorzystywany tymczasowo na drogi dojazdowe i place budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- w trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji musi być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na komponenty środowiska przyrodniczego (m.in. : materiały pędne, smary i opakowania po nich),

- wykonawca robót posiadać musi na terenie budowy sorbenty do chemicznego strącania substancji chemicznych : olejów i benzyn z ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych ; wszelkie wycieki muszą być natychmiast zneutralizowane i zebrane oraz zdeponowane w miejscach do tego przeznaczonych (wydzielonych).

- roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych.

- prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

- prace wykonywać z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu i nadzorować ich sprawność techniczną,

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo – wodnego. W związku z tym, teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić,

- odpady gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i nie powodujących zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach na utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki,

- glebę i ziemię (odpad 17 05 04) rozplantować na terenie działki i wykorzystać do obsypania fundamentów lub przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami,

- podczas przerw w pracy wyłączać maszyny i urządzenia; unikać pracy maszyn i urządzeń na jałowym biegu,

- zapewnić zaplecze sanitarno – higieniczne dla pracowników budowy.

 

6. Warunki w zakresie ochrony interesów osób trzecich :

 

- należy zabezpieczyć interesy osób trzecich w szczególności przez zabezpieczenie przed ponadnormatywną emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w czasie realizacji i eksploatacji obiektu.

 

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :

 

- przewidzieć 1 podziemny dwupłaszczowy, czterokomorowy zbiornik magazynowy, na paliwa płynne o pojemności do 100 m3 z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej;

- przewidzieć podziemny szczelny zbiornik do magazynowania gazu płynnego propan-butan o poj. do 20 m3;

- przewidzieć dwie jednostki zewnętrzne klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej  nie większym niż 70 dB każda,

- na dachu pawilonu przewidzieć montaż agregatu ze sprężarką hermetyczną o mocy akustycznej nie większej niż 75 dB

- przewidzieć:

 • 2 sztuki dystrybutorów wieloproduktowych;
 • 1 dystrybutor wysokowydajny ON
 • 1 dystrybutor gazu LPG,

o poziomie mocy akustycznej każdego z dystrybutorów nie większym niż 76 dB;

- zastosować szczelne połączenia i rurociągi paliwowe;

- w miejscu załadunku i rozładunku paliw w obszarze wiaty z dystrybutorami i studzienkami z króćcami załadowczymi przewidzieć wykonanie szczelnej tacy;

- przewidzieć montaż separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem;

- przewidzieć zabudowę zbiornika chłonnego na wody opadowe i roztopowe o pojemności do 20 m3,

- przewidzieć wykonanie wybieralnego, bezodpływowego zbiornika o poj. do 10 m3 na ścieki bytowe

- przewidzieć przynajmniej 1 otwór obserwacyjny – piezometr o głębokości ok. 50 m na odpływie ze stacji paliw w stronę ujęcia „Wygoda”.

 

8. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :

 

- przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

9. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko :

 

- inwestycja nie ma charakteru transgranicznego oddziaływania oraz nie zmieni wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.

 

10. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

 

- nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

UZASADNIENIE

 

         Pan Krystian Hadryś CNC PRODUKT, wystąpił w dniu 15 grudnia 2014 roku (data wpływu) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 obręb Świercze. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ. 

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 12 stycznia 2015 roku Nr III.6220.1.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  postanowieniem  nr   WOOŚ.4241.16.2015.MM   z dnia 02 lutego  2015 roku (data wpływu 04 lutego 2015 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-2/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku (data wpływu 28 stycznia 2015 roku) stwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

              Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w  szczególności na :

 • usytuowanie przedsięwzięcia,
 • wielkość zajmowanego terenu,
 • rodzaj inwestycji ,
 • interes społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.1.2015 z dnia 09 lutego 2015 roku, stwierdził konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wymagany dokument pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 obręb Świercze”, opracowany przez zespół autorski – mgr inż. Tomasz Pajączkowski, inż. Krzysztof Kręciprocz, mgr inż. Krzysztof Szczepański, mgr Paweł Kręciproch, wpłynął do tutejszego Urzędu Miejskiego w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Organ prowadzący, podjął postępowanie administracyjne w sprawie dnia 20 kwietnia 2015 roku i powiadomił strony postępowania w dniu 11 maja 2015 roku obwieszczeniem nr III.6220.1.2015, zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umieszczenie informacji w BIP i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Pismami z dnia 20 kwietnia 2015 roku nr III.6220.1.2015 wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie przesyłając akta sprawy w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-16/15 z dnia 21 maja 2015 roku (data wpływu 25 maja 2015 roku) nie wniósł żadnych uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.42.201MM z dnia 12 czerwca 2015 roku (data wpływu 15 czerwca 2015 roku) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia  z uwagami:

 

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 1. prace przygotowawcze, budowlane i montażowe prowadzić wyłącznie w porze dnia,
 2. plac budowy wyposażyć w środki (np. sorbenty), pozwalające na szybkie usunięcie wycieku paliwa w sytuacjach awaryjnych, tak aby nie nastąpiło skażenie gruntu;
 3. zapewnić zaplecze sanitarno – higieniczne dla pracowników budowy.

 

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 1. wyposażyć stację paliw w preparaty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych,
 2. procesy przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego prowadzić z zastosowaniem urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń do powietrza - wahadła gazowego;
 3. operacje tankowania prowadzić z zastosowaniem dystrybutorów ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza - posiadających system odsysania oparów z baku pojazdu klienta
 4. ograniczyć wyłącznie do pory dziennej eksploatację:
 • kompresora, którego mocy akustyczna nie może być wyższa niż 81dB(A),
 • odkurzacza, którego moc akustyczna nie może być wyższa niż 81dB(A)
 1. proces napełniania zbiorników na paliwa – ograniczyć wyłącznie do pory dnia;
 2. budynek pawilonu ogrzewać elektrycznie;
 3. ścieki bytowe odprowadzać do projektowanego bezodpływowego zbiornika o pojemności do 10 m3, a po skanalizowaniu obszaru inwestycji do kanalizacji sanitarnej;
 4. wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi przed ich odprowadzeniem do ziemi podczyszczać w separatorze zintegrowanym z osadnikiem; 

 

- W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 1. przewidzieć 1 podziemny dwupłaszczowy, czterokomorowy zbiornik magazynowy, na paliwa płynne o pojemności do 100 m3 z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej;
 2. przewidzieć podziemny szczelny zbiornik do magazynowania gazu płynnego propan-butan o poj. do 20 m3;
 3. przewidzieć dwie jednostki zewnętrzne klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej  nie większym niż 70 dB każda,
 4. na dachu pawilonu przewidzieć montaż agregatu ze sprężarką hermetyczną o mocy akustycznej nie większej niż 75 dB
 5. przewidzieć:
  • 2 sztuki dystrybutorów wieloproduktowych;
  • 1 dystrybutor wysokowydajny ON
  • 1 dystrybutor gazu LPG,

o poziomie mocy akustycznej każdego z dystrybutorów nie większym niż 76 dB;

 1. zastosować szczelne połączenia i rurociągi paliwowe;
 2. w miejscu załadunku i rozładunku paliw w obszarze wiaty z dystrybutorami i studzienkami z króćcami załadowczymi przewidzieć wykonanie szczelnej tacy;
 3. przewidzieć montaż separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem;
 4. przewidzieć zabudowę zbiornika chłonnego na wody opadowe i roztopowe o pojemności do 20 m3,
 5. przewidzieć wykonanie wybieralnego, bezodpływowego zbiornika o poj. do 10 m3 na ścieki bytowe
 1. przewidzieć przynajmniej 1 otwór obserwacyjny – piezometr o głębokości ok. 50 m na odpływie ze stacji paliw w stronę ujęcia „Wygoda”.

 

- Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

     Podczas eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić monitoring jakości wód podziemnych, w oparciu o zaprojektowany otwór obserwacyjny – piezometr, z częstotliwością 2 raz w ciągu roku, w zakresie oznaczenia: wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i olei mineralnych.

    Wyniki pomiarów przekazywać właściwemu organowi ochrony środowiska, w terminie 1 miesiąca po wykonaniu badań.

 

- Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1  cyt. wyżej ustawy

     Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 12 stycznia 2015 roku.

Burmistrz Olesna stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1 KPA, umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie i wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwag, wnioski i zastrzeżenia co do realizacji przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 35  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza z-ca Burmistrza Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Krystian Hadryś CNC PRODUKT.

RA/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr III.6220.1.2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 582/19 w miejscowości Świercze, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie. Przedmiotowa stacja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 relacji Olesno - Lubliniec (skrzyżowanie ulicy Lublinieckiej i Wygodzkiej).  Bezpośrednie sąsiedztwo miejsca realizacji inwestycji stanowi:

 • w kierunku południowym - droga krajowa nr 11 (ulica Lubliniecka), a za nią grunty rolne zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz pastwiska,
 • w kierunku wschodnim - ulica Wygodzka, a za nią tereny wykorzystywane rolniczo,
 • w kierunku północnym i wschodnim - grunty rolne.

Teren najbliższej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w kierunku południowo-wschodnim i południowo-zachodnim od terenu należącego do inwestora, w odległości około 20 m (budynek mieszkalny po drugiej stronie DK11). Obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie obejmie działki bezpośrednio sąsiadujące z terenem inwestycyjnym tj. działki o nr ew.: 319/19, 318/19, 154, 162, 529/29, 581/19 obręb Świercze.

Wyposażenie projektowanej stacji paliw stanowić będą: budynek sklepowy stacji benzynowej (pawilon obsługowy), 2 wysepki dystrybucyjne z wyposażeniem w postaci: studzienki zlewowej paliwa, dystrybutorów (HS, LPG i ON), dozownika, studzienek zlewowych, wiaty nad wysepkami dystrybucyjnymi, jednego czterokomorowego zbiornika na ON i benzynę o pojemności 100 m3, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, uziemienie cystern. Ponadto na terenie inwestycji znajdować się będzie podziemny zbiornik LPG o pojemności około 20 m3 lub dwa zbiorniki nadziemne o pojemności 4,850 m3 każdy, kontener na butle z gazem, miejsce do gromadzenia odpadów, stanowisko do pompowania opon i odkurzania (kompresor), pylon cenowy, informator kierunkowy, szczelna taca pod wiatą. Przewidziano również budowę utwardzonego placu manewrowego i chodników, wysepek dystrybucyjnych i niezbędnej infrastruktury.

Teren realizacji planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XX/7162/2000 z dnia 26 stycznia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 18, poz. 70 z dnia 14 marca 2000r.). Działka o nr ew.  582/19 obręb Świercze położona jest na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem TSg urządzenia obsługi transportu samochodowego i usługi. Stacja paliw płynnych

Przedmiotowa stacja paliw wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami wyżej cytowanego planu:

 • woda do celów socjalnych pobierana będzie z wodociągu miejskiego,
 • ścieki bytowe do czasu wykonania na przedmiotowym terenie gminnej kanalizacji sanitarnej, odprowadzane będą do wybieralnego zbiornika,
 • odpady gromadzone będą selektywnie w pojemnikach, w wydzielonym miejscu na terenie stacji, a następnie odbierane przez uprawniony  podmiot,
 • energia elektryczna planowanym przyłączem pobierana będzie z istniejącej sieci energetycznej,
 • przewidziano ogrzewanie elektryczne budynku pawilonu,
 • w celu określenia możliwości i warunków posadowienia obiektów budowlanych (w tym zbiorników na paliwa), wykonano badania hydrogeologiczne,
 • inwestor przewidział pas zieleni izolacyjnej od strony lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkaniowej,
 • dla zachowania komfortu zamieszkania w istniejącej zabudowie mieszkaniowej, wybrano lokalizację stanowisk dystrybucyjnych i punktów rozładowywania cystern w północnej części działki inwestycyjnej.
 • budowie pawilonu sklepowego, o powierzchni około 98 m2,
 • wykonaniu 2 wysepek dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem,
 • wykonaniu studzienki zlewowej paliwa,
 • montażu dystrybutorów wieloproduktowych,
 • zabudowie jednego, czterokomorowego zbiornika paliwowego, o pojemności ok. 100 m3,
 • wykonaniu miejsc postojowych,
 • zabudowie podziemnego zbiornika na LPG, o pojemności około 20 m3, lub dwóch zbiorników nadziemnych o pojemności 4,850m3 każdy,
 • ustawieniu kontenera na butle z gazem,
 • wydzieleniu miejsca do gromadzenia odpadów,
 • wydzieleniu stanowiska do pompowania opon, odkurzania,
 • postawieniu pylonu cenowego i informatora kierunkowego,
 • budowie szczelnej tacy w obrębie stanowisk do dystrybucji paliw,
 • wykonaniu utwardzonego placu i chodników,
 • budowie wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, o powierzchni około 100 m2,
 • wykonaniu niezbędnej, podziemnej infrastruktury technicznej – kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem.