Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ Zabudowa systemów fotowoltaicznych Sowczyce

Olesno, dnia 30 czerwca 2015 roku

 

NR III.6220.11.2014

 

POSTANOWIENIE

 

         Na podstawie art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na : „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 524/71 w miejscowości Sowczyce”

 

UZASADNIENIE

 

           Spółka z o.o. Gospodarka Solarna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51B, wystąpiła dniu 21 maja 2014 roku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 524/71 w miejscowości Sowczyce”, gmina Olesno. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Przedmiotem przedsięwzięcia jest zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 524/71 w miejscowości Sowczyce, gmina Olesno. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gospodarka Solarna Spółka z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 51B, 50-079 Wrocław. W ramach przedsięwzięcia na obszarze ok. 4,49 ha zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy ogniw

fotowoltaicznych z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). W ramach inwestycji wykonana zostanie również niezbędna infrastruktura towarzysząca (m.in. wewnętrzna droga techniczna, przyłącza do sieci energetycznej, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenie terenu itp.). Nie przewiduje się wykonywania obiektów kubaturowych za wyjątkiem kontenerowej stacji transformatorowej.

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 52 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 02 czerwca 2014 roku Nr III.6220.11.2014 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  postanowieniem  nr   WOOŚ.4241.178.2014.MSe.2   z dnia 03 marca  2014 roku (data wpływu), o nie istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-19/14 z dnia 06 czerwca 2014 roku, nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

         W związku z licznymi zarzutami i uwagami stron postępowania dotyczącymi:

- lokalizacji przedsięwzięcia,

- strefy ochrony archeologicznej (stanowisko archeologiczne),

- zaburzenia walorów krajobrazowych i przyrodniczych,

jak również pismem Związku Spółek Wodnych w Oleśnie o głębokości posadowienia sieci drenarskiej i możliwym pogorszeniem stosunków wodnych,  kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w  szczególności na :

  • usytuowanie przedsięwzięcia,
  • wielkość zajmowanego terenu,
  • rodzaj inwestycji ,
  • interes społeczny,

stwierdzono konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za moim pośrednictwem  w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza z-ca Burmistrza Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń na terenie Miasta Olesno,

-Pan Klaudiusz Małek,

-Zarząd Spółek Wodnych w Oleśnie..

RA/RA