Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork - Olesno

Olesno, dnia 06 lipca 2015 roku.

 

NR III.6220.6.2015

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Czeremuszkina, z-cy dyrektora ds. technicznych Islandzko – Polskiego Biura Projektów EnergetycznychSp. Z o.o. „Ispol – Projekt”, z dnia 16 marca 2015 roku, w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno, realizowanego na działkach ewidencyjnych : 3 w obrębie Łowoszów gmina Olesno, 3/2 w obrębie Stare Olesno gmina Olesno, 39/2 w obrębie Ciarka gmina Lasowice Wielkie, 3477, 3476, 3574 i 3572 w obrębie Olesno gmina Olesno,

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na modernizacji linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno, realizowanego na działkach ewidencyjnych : 3 w obrębie Łowoszów gmina Olesno, 3/2 w obrębie Stare Olesno gmina Olesno, 39/2 w obrębie Ciarka gmina Lasowice Wielkie, 3477, 3476, 3574 i 3572 w obrębie Olesno gmina Olesno,

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Dariusz Czeremuszkin wystąpił w dniu 16 marca 2015 roku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno, realizowanego na działkach ewidencyjnych : 3 w obrębie Łowoszów gmina Olesno, 3/2 w obrębie Stare Olesno gmina Olesno, 39/2 w obrębie Ciarka gmina Lasowice Wielkie, 3477, 3476, 3574 i 3572 w obrębie Olesno gmina Olesno.  Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

Modernizacja ma na celu dostosowanie linii do zwiększonej temperatury pracy przewodów roboczych. Obecnie na liniach przesyłowych 110 kV stosuje się wartość +80°C, podczas gdy linia relacji GPZ Kluczbork – GPZ Olesno została zaprojektowana dla dopuszczalnej temperatury +60°C.

Większa temperatura przewodów fazowych wiąże się ze zwiększeniem ich zwisu w przęsłach i zmniejszeniem odległości od ziemi. Wymusza to podwyższenie wybranych stanowisk słupowych celem uzyskania doziemnych odległości normatywnych. Modernizacja linii polegać będzie zatem na podwyższeniu 4 słupów, które będzie zrealizowane za pomocą wstawianego członu dodatkowego w konstrukcji, bez zmiany rozstawu fundamentów i wymiarów podstawy.

Celem w/w zadania inwestycyjnego jest poprawa funkcjonalności istniejącej linii elektroenergetycznej, poprzez dostosowanie do pracy w temperaturze projektowej przewodów +80°C.

Istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV Kluczbork – Olesno przebiega przez gminę Kluczbork, Gminę Lasowice Wielkie w powiecie kluczborskim oraz gminę Olesno w powiecie oleskim, na terenie województwa opolskiego. Całkowita długość trasy linii 110 kV wynosi 21,192 km, z czego 8,151 km przebiega przez Gminę Kluczbork, 7,674 km Gminę Lasowice Wielkie i 5,341 km przez Gminę Olesno. Linia 110 kV Kluczbork - Olesno wybudowana została w roku 1981 na słupach serii S24 (słupy nr 1 – 77) i Sc (słup nr 78). Liczba słupów – 78 szt., z czego słupów mocnych 22 szt. (21 szt. serii S24, 1 szt. serii Sc120) i słupów przelotowych 56 szt. (wszystkie serii S24).

Modernizacja przedmiotowej linii nie zakłada zmian trasy ani zmian lokalizacji posadowienia słupów. Bez zmian pozostaną przewody linii oraz większość konstrukcji słupów. Prace budowlane będą polegały na podwyższeniu metodą wstawki 4 stanowisk słupów. Prace wykonywane będą tylko na tych stanowiskach bez ingerencji w pozostałe lokalizacje słupów.

Inwestor zlecił kompleksową ocenę stanu technicznego oraz audyt linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork - Olesno, które wykazały konieczność przeprowadzenia prac dostosowawczych polegających na podwyższeniu 4 stanowisk słupowych, które w przypadku zwiększenia temperatury pracy przewodów roboczych nie spełnią obowiązujących norm w zakresie odległości przewodów od ziemi.

          Przedsięwzięcie będzie dotyczyło fragmentu istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno w obrębie wybranych stanowisk 4 słupów, które zostaną podwyższone od 2 do 4 m na działkach o nr ewidencyjnych : 3 w obrębie Łowoszów gmina Olesno, 3/2 w obrębie Stare Olesno gmina Olesno, 39/2 w obrębie Ciarka gmina Lasowice Wielkie, 3477, 3476, 3574 i 3572 w obrębie Olesno gmina Olesno.  Zakres inwestycji nie koliduje z zabudową mieszkaniową. Przebudowywane stanowiska słupów znajdują się na działkach użytkowanych rolniczo.

Inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Lasowice Wielkie (1 stanowisko) oraz Olesno (3 stanowiska). Projektowana inwestycja dotyczyć będzie stanowisk słupów, zajmujących u podstawy powierzchnię odpowiednio:

 • na stanowisku nr 38     -  8,7 m2,
 • na stanowisku nr 58     -  6,84 m2,
 • na stanowisku nr 68     -  7,9 m2,
 • na stanowisku nr 71     - .5,81 m2

W wyniku modernizacji nie zmieni się powierzchnia zajmowana obecnie przez konstrukcje słupów. Wszystkie prace budowlane zrealizowane będą w obrębie istniejącego pasa technologicznego linii. Powierzchnia przedsięwzięcia zamknie się w obrębie działek wymienionych w  tabeli nr 1. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia pokrywa się z granicami pasa technologicznego linii elektroenergetycznej, wynoszącego po 11,5 m od osi linii w obie strony.

Pas technologiczny linii jest to pas terenu wzdłuż linii 110 kV, na którym, ze względu na oddziaływanie linii nie może być lokalizowana zabudowa na stały pobyt ludzi. Szerokość pasa technologicznego przyjmowana jest jako maksymalna odległość od osi linii. Istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV posiada pas ochronny o jednakowej dla całej linii szerokości po 11,5 m od osi linii w obie strony.

Istniejąca linia napowietrzna 110 kV relacji Kluczbork - Olesno jest linią jednotorową wykonaną w lokalizacjach przewidzianych do modernizacji na słupach kratowych stalowych serii S24.

Projektowana inwestycja będzie obejmowała wykonanie podwyższeń 4 słupów przelotowych metodą „wstawki” na stanowiskach nr 38 (o 3m), 58 (o 4m),  68 (o 3m) i 71 (o 2 m).

Podwyższenie słupów wykonane zostanie poprzez wstawienie dodatkowej konstrukcji w trzonie słupa. W przypadku niewystarczającej nośności w nowych warunkach pracy fundamenty zostaną wzmocnione.

W przypadku konieczności dostosowania istniejących fundamentów, prace ziemne będą ograniczone wyłącznie do miejsca posadowienia słupów. Prowadzenie wykopów podczas robót fundamentowych będzie wiązać się z miejscowym usunięciem warstwy glebowej i powierzchniowej warstwy geologicznej. Zmiany te będą ograniczone do powierzchni kilku arów dla wybranych stanowisk słupów. Po zakończeniu prac teren wokół stanowisk słupów zostanie zrekultywowany.

 Analiza wytrzymałościowa oraz ocena konieczności wzmocnienia fundamentów modernizowanych stanowisk słupów zostanie dokonana po szczegółowych badaniach geologicznych gruntu, wykonywanych na etapie sporządzania projektu.

Fundamenty wymagające wzmocnienia zostaną odkopane do połowy (do głębokości 1,5 m) i wzmocnione dodatkowymi elementami ustrojowymi. Będą to dodatkowe elementy w postaci belek żelbetowych połączonych z fundamentem istniejącym. Nastąpi dociążenie fundamentu. Całość prac przeprowadzona będzie bez naruszania fundamentu istniejącego z wykorzystaniem mieszanek betonowych zagęszczanych w sposób mechaniczny poprzez zawibrowanie.

Modernizowane stanowiska słupa posiadają fundamenty prefabrykowane. W przypadku fundamentów prefabrykowanych prace montażowe prowadzi brygada w składzie do 4 osób. Wykorzystywana jest koparka samobieżna, dźwig na podwoziu samojezdnym, oraz samochód transportowy dostarczający na miejsce montażu elementy. Po wzmocnieniu fundamentu wykop jest zasypywany z warstwowym zagęszczaniem gruntu dla uniknięcia zapadania się terenu z czasem. Wykorzystywane są urządzenia ręczne, tzn. wibrator płytowy. Czas wykonania prac w obrębie fundamentu to 1-2 dni. Szczegółowe badania gruntowo-wodne zostaną przeprowadzone na etapie projektu, gdzie dla każdej lokalizacji słupa zostanie przeprowadzony odwiert i ustalona zostanie głębokość posadowienia fundamentów oraz poziom lustra wody. Z uwagi na niewielki zakres prac ziemnych, woda gruntowa nie będzie stanowiła utrudnienia przy prowadzeniu robót ziemnych w związku z powyższym nie powinna wystąpić potrzeba prowadzenia prac odwodnieniowych. Konieczność przeprowadzenia rzeczowych prac, może wynikać z powodu zaistnienia znacznych opadów atmosferycznych poprzedzających bezpośredni okres prac.

Ewentualne odwodnienia wykopów zostaną wykonane przy wykorzystaniu pompy zsawnej. Woda wydobyta z wykopów pod fundamenty będzie wprowadzona bezpośrednio w grunt okolicznych terenów, w związku z czym stosunki wodne na terenie prowadzenia prac nie ulegną zmianie. Stosunkowo krótki okres prowadzenia prac na poszczególnych stanowiskach słupów gwarantuje brak zaistnienia długotrwałych zmian w środowisku wodnym w związku z ewentualnymi odwodnieniami. 

Realizacja przedsięwzięcia związana z przebudową stanowisk słupów będzie wymagała zorganizowania dróg dojazdowych do stanowisk słupowych przez tereny rolne. Transport materiałów budowlanych do stanowisk słupów będzie odbywał się zgodnie z zasadą minimalnej ingerencji w środowisko, przy wykorzystaniu w największym stopniu istniejących dróg publicznych oraz dróg dojazdowych śródpolnych. Budowa dodatkowych dróg tymczasowych zostanie wykonana na możliwie najkrótszym odcinku stanowiącym powiązanie placu budowy wokół stanowiska słupa z istniejącą siecią dróg. Pozwoli to na ograniczenie do minimum zajmowania dodatkowego terenu i zmniejszy ingerencję w środowisko.

Drogi dojazdowe nie będą przeprowadzane przez tereny leśne, nie będzie dokonywana wycinka drzewostanu.

Projektowane drogi tymczasowe nie będą przecinały oraz nie będą przebiegały w sąsiedztwie zbiorników wodnych, rzek, cieków wodnych, rowów oraz zbiorników wodnych oraz terenów podmokłych, nie będą więc stanowiły potencjalnego zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. Istniejące ciągi komunikacyjne (drogi dojazdowe, utwardzone i nieutwardzone drogi publiczne, drogi śródpolne) do których nawiążą projektowane drogi tymczasowe, przebiegają w sąsiedztwie cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Ponieważ jednak stanowią one część istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, oraz posiadają wystarczające parametry dróg dojazdowych, wykorzystanie ich w trakcie realizacji inwestycji, nie wpłynie znacząco na środowisko.

Projektowane tymczasowe ciągi komunikacyjne zostaną wykonane z płyt betonowych o wymiarach 3x1 m bądź z płyt drewnianych o wymiarach 2x1 m i 4x1 m.  Technologia wykonania infrastruktury drogowej tymczasowej nie jest więc związana z penetracją warstw gleby. Po zakończeniu prac, drogi tymczasowe zostaną zdemontowane.

Realizacja inwestycji nie zakłada rozbudowy, dostosowania i przebudowy dróg istniejących dla potrzeb transportu materiałów budowlanych i obsługi inwestycji.

Przedmiotowe drogi nie będą w żaden sposób trwale związane z podłożem, i tym samym nie będą przekształcać terenu ich posadowienia oraz struktury użytkowania. Montaż konstrukcji słupów zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem klasycznego dźwigu na bazie samochodu ciężarowego montującego poszczególne elementy. 

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 30 marca 2015 roku i 03 czerwca 2015 roku,  Nr III.6220.6.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.92.2015.IOC.2 z dnia 23 czerwca 2015 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinią sanitarną nr NZ.9022.252.2015.JG  z dnia 23 czerwca 2015 roku, wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest linia elektroenergetyczna 110 kV Kluczbork - Olesno , po jej modernizacji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na modernizacji linii elektroenergetycznej, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowią  tereny rolne. Otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów/terenów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał, że planowane zamierzenie budowlane pt. : „modernizacja linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno, realizowana na działkach ewidencyjnych : 3 w obrębie Łowoszów gmina Olesno, 3/2 w obrębie Stare Olesno gmina Olesno, 39/2 w obrębie Ciarka gmina Lasowice Wielkie, 3477, 3476, 3574 i 3572 w obrębie Olesno gmina Olesno” , nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 30 marca 2015 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

 

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Dariusz Czeremuszkin, „Ipol – Projekt”.

RA/RA