Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Olesno, dn. 27.07.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr IX-IV.271.06.15

 

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 1. Zakres rzeczowy powinien obejmować m.in.:

a)przebudowa kąpieliska polegająca m.in. na jego pogłębieniu i poszerzeniu wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną,

b)budowę plaży trawiastej i plaży piaszczystej,

c)budowę wolnostojących przebieralni,

d)budowę parku linowego dla dzieci,

e)wykonanie ścianki wspinaczkowej dla dzieci,

f)budowę boiska do piłki plażowej i do koszykówki

g)budowę innych atrakcji wodnych w strefie kąpieliska, takich jak minizjeżdżalnie, fontanny, itp.,

h)wytyczenie i uzbrojenie miejsc do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej,

i)wykonanie parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, placów wraz z ich odwodnieniem,

j)wykonanie oświetlenia terenu w oparciu o oprawy oświetleniowe typu Solar,

k)wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska i terenów bezpośrednio przyległych,

l)wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kładki, itp),

m)budowę zespołu toalet ogólnodostępnych w oparciu o istniejącą w terenie infrastrukturę sanitarną.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla całego zakresu planowanej inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z wykonaną dokumentacją, a w szczególności:

 

a)wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz

b)sporządzenie, w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych dostarczy zamawiający, koncepcji przebudowy basenu, budowę stref rekreacyjnych i zagospodarowania terenu;

c)Opracowanie, na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

d)opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim. Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

e)uzyskanie niezbędnych warunków realizacji inwestycji w tym, pozwolenia wodno-prawnego, wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz innych wymaganych prawem uzgodnień wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,

f)zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

 

 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 10.08.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia w tym osobę uprawnioną (Kopia uprawnień stwierdzających przygotowanie do wykonywania przedmiotu zamówienia, potwierdzona przez Wykonawcę - zaświadczenie o wpisie na listę Okręgowej Listy Urbanistów i Architektów).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFSprawozdanie z badań.pdf (242,44KB)

JPEGkoncepcja rewitalizacji kąpieliska w Kucobach.jpeg (147,94KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (35,00KB)
DOC1.2 projekt umowy.doc (86,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (33,50KB)
DOC1.0 zapytanie ofertowe.doc (57,00KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

 

Olesno, dnia 11.08.2015 r.

 

IX-IV.271.06.15

Protokół postępowania

 

 1. W dniu 27.07.2015 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowalnego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 45.000,00/55.350,00 złotych
 3. Słownik CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 10.08.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  11 ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk

51-665 Wrocław, ul. M. Jackowskiego 57d

99.800,00/122.754,00

2

KOSZT – BUD  Dariusz Majer

44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3

50.000,00/61.500,00

3

MODERO ARCHITEKCI sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58/202

115.005,00

4

MODERN Studio Architektury Maciej Rempalski

49-100 Niemodlin, ul. Sady 12a

98.900,00/121.647,00

5

PROJECT AND DESIGN Dominika Tarabasz

05-500 Piaseczno, ul. Gen. mjr. Jana Grochowskiego 7/26

90.000,00/110.700,00

6

ABT PROJEKT sp. z o.o.

55-200 Oława, ul. Brzeska 26 pok. 9

57.300,00/70.479,00

7

Przedsiębiorstwo Projektowo Doradcze WROTECH sp. z o.o.

54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 15

43.000,00/52.890,00

8

PRO ARCH 2 sp. z o.o., sp. k.

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 24

150.000,00/184.500,00

9

PPUH VITARO Jędrzejczyk Wojciech

97-500 Radomsko, Dziepółć 3

220.000,00/270.600,00

10

WOJAKOWSCY Projektowanie i Wykonawstwo s.c.

45-323 Opole, ul. Zielonogórska 3

109.600,00/134.808,00

11

AR STUDIO PROJEKT mgr inż. Arch. Arkadiusz Hasny

47-220 Kędzierzyn Koźle, ul. Matejki 4/3

92.600,00/113.898,00

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.06.15, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 7 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki