Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja określająca warunki środowiskowe dla przedsięwzięcia : "Rozbudowa istniejącej stacji demontażu pojazdów"

Olesno, dnia 24 lipca 2015 roku.

 

NR III.6220.23.2014

 

 

 

DECYZJA

 

 

                Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 42   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z póz. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Edmunda Kisteli, ”AUTO-ZŁOM-KOMIS”, z dnia 28 listopada 2014 roku , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów w Oleśnie przy ul. Biskupickiej 7, obejmującej:

- przebudowę z rozbudową budynków stacji,

- zmianę sposobu użytkowania terenów utwardzonych (placów betonowych) na place składowe pojazdów przeznaczonych do rozbiórki,

- budowa nowych placów składowych, dla pojazdów przeznaczonych do rozbiórki.

 

 

określam

realizację przedsięwzięcia i określam warunki tej realizacji dla inwestycji pn.:

 

„Rozbudowa istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów w Oleśnie przy ul. Biskupickiej 7, obejmująca:

- przebudowę z rozbudową budynków stacji,

- zmianę sposobu użytkowania terenów utwardzonych (placów betonowych) na place składowe pojazdów przeznaczonych do rozbiórki,

- budowa nowych placów składowych, dla pojazdów przeznaczonych do rozbiórki”.

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

 

Planowana rozbudowa realizowana będzie na terenie istniejącego zakładu „AUTO- ZŁOM-KOMIS” Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe Edmund Kistela, w obszarze działek nr 466, 468, 465 oraz 467 (dawniej dz. nr 2136/258, 3964/258, 3965/258 oraz 4039/258) w Oleśnie przy ulicy Biskupickiej 7. Zakład prowadzi działalność głównie w zakresie skupu i rozbiórki na części samochodów wycofanych z użytkowania jak również mechaniki pojazdów oraz auto-komis. Teren zakładu jest ogrodzony, zainwestowany, wyposażony w infrastrukturę techniczną (instalacja gminnej sieci wodociągowej, sieci lokalnej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, sieci kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną).

Na terenie zakładu funkcjonują następujące obiekty:

â  biuro,

â  sklep z częściami samochodowymi,

â  budynek warsztatowy – hala warsztatowa z 3 stanowiskami do naprawy pojazdów w tym 2 stanowiska kanałowe. Budynek warsztatu samochodowego ze sklepem i biurem o powierzchni zabudowy 323,46 m2 jest parterowy, w części podpiwniczony, ze stropodachem płaskim dwuspadowym, w części jednospadowym. Budynek jest murowany, stropodach o konstrukcji płytowo-belkowej (płyta żelbetowa i płyty WPS na belkach żelbetowych prefabrykowanych typu T-27 i belkach stalowych).

â   auto-komis

â  magazyn o powierzchni zabudowy 89,02 m2 - parterowy murowany z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej, ze stropodachem płaskim dwuspadowym (płyty żelbetowa oparta na prefabrykowanych belkach żelbetowych typu T-27).

â  budynek demontażu pojazdów - hala demontażu o powierzchni zabudowy 375,62 m2 składa się z dwóch części. Część pierwsza parterowa ze stropodachem płaskim dwuspadowym pokrytym papą wykonana jest z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Ściany osłonowe z pustaków ceramicznych. Druga część również jest parterowa, murowana z pustaków ceramicznych z stropodachem płaskim jednospadowym pokrytym papą.

â  waga samochodowa,

â  sektor części karoseryjnych – utwardzony plac składowy,

â  sektor samochodów oczekujących na demontaż – plac składowy utwardzony wylewką betonową z ujęciem i odprowadzeniem wód opadowych poprzez separator olejów do zbiorników stałych.

Teren zakładu usytuowany jest w obszarze terenów o charakterze produkcyjnym i usługowym na kierunku północnym zakład graniczy z zakładem produkcji nagrobków od południa i południowego wschodu odpowiednio z suszarnią drewna i tartakiem.

Obsługę komunikacyjną terenu zapewnia ulica Biskupicka – droga gminna publiczna klasy dojazdowej z włączeniem do drogi krajowej ul. Sienkiewicza.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa – zlokalizowana jest po przeciwnej stronie ulicy Biskupickiej.

Planowana rozbudowa obejmuje utwardzenie i skanalizowanie części terenu o powierzchni 754,5m2; będzie on funkcjonować jako plac do składowania samochodów oczekujących na demontaż oraz wraków po demontażu.

Plac będzie utwardzony, szczelny, odpowiednio wyprofilowany w celu ujęcia całości spływu wód deszczowych. Utwardzenie zostanie wykonane z betonu wylewanego na mokro na warstwie miału kamiennego gr.5cm, warstwie podbudowy z tłucznia gr.20cm i warstwie odsączającej gr.10cm. Teren zostanie ukształtowany ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego z korytek ściekowych 50x50x15cm. Woda deszczowa z placu odprowadzona będzie do projektowanego separatora substancji ropopochodnych i następnie do projektowanych dwóch zbiorników bezodpływowych. W przyszłości przewiduje się odprowadzenie wody deszczowej z działek do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

- obszary realizacji przedsięwzięcia nie należą do obszarów o obciążeniach historycznych, kulturowych i archeologicznych, nie przylegają do jezior i nie występują na nich uzdrowiska,

- na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, wybrzeży, obszary górskie i leśne, obszary objęte ochroną wód i zbiorników,

- eksploatacja instalacji w porze dziennej, tj. (6.00 do 22.0);

- ścieki przemysłowe z projektowanych powierzchni sektorów przyjmowania pojazdów oraz magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu, po podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach ustalonych z zarządcą sieci;

- po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki przemysłowe z istniejących sektorów stacji demontażu, gromadzone dotychczas w istniejącym zbiorniku bezodpływowym (o pojemności 9 000 m3), odprowadzać do ww. sieci, na warunkach ustalonych z zarządcą sieci.

 

4. Warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i odkryć archeologicznych :

 

- w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają ochronie prawnej,

- o fakcie znaleziska archeologicznego należy powiadomić Burmistrza Olesna oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

5. Warunki prowadzenia robót budowlanych:

 

- w trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji musi być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na komponenty środowiska przyrodniczego (m.in. : materiały pędne, smary i opakowania po nich),

- wykonawca robót posiadać musi na terenie budowy sorbenty do chemicznego strącania substancji chemicznych : olejów i benzyn z ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych ; wszelkie wycieki muszą być natychmiast zneutralizowane i zebrane oraz zdeponowane w miejscach do tego przeznaczonych (wydzielonych).

- roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych.

- prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

- prace wykonywać z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu i nadzorować ich sprawność techniczną,

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo – wodnego. W związku z tym, teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić,

- odpady gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i nie powodujących zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach na utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki,

- niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte
w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie realizacji inwestycji;

- niewykorzystane masy ziemne na terenie, na którym zostały wydobyte, tj.: odpad
o kodzie 17 05 04 przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych;

- podczas przerw w pracy wyłączać maszyny i urządzenia; unikać pracy maszyn i urządzeń na jałowym biegu,

- zapewnić zaplecze sanitarno – higieniczne dla pracowników budowy.

 

6. Warunki w zakresie ochrony interesów osób trzecich :

 

- należy zabezpieczyć interesy osób trzecich w szczególności przez zabezpieczenie przed ponadnormatywną emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w czasie realizacji i eksploatacji obiektu.

 

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :

 

- przewidzieć rozbudowę stacji demontażu obejmującą zmianę powierzchni:

·      sektora przyjmowania pojazdów z 40 do 54,5 m2,

·      magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu z 250 do 700 m2;

- przewidzieć wyposażenie projektowanych powierzchni sektorów stacji demontażu w szczelny plac, uzbrojony w urządzenia kanalizacyjne do ujmowania i odprowadzania ścieków przemysłowych do gminnej kanalizacji sanitarnej;

- przewidzieć wyposażenie zakładu w separator substancji ropopochodnych
ze zintegrowanym osadnikiem do oczyszczania ścieków przemysłowych z projektowanych powierzchni rozbudowywanych sektorów stacji demontażu, o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzenia ww. ścieków;

- przewidzieć system odprowadzania ścieków przemysłowych z istniejących powierzchni sektorów stacji demontażu pojazdów do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

8. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :

 

- przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

9. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko :

 

- inwestycja nie ma charakteru transgranicznego oddziaływania oraz nie zmieni wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.

 

10. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

 

- nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

UZASADNIENIE

 

              Pan Edmund Kistela, „Auto – Złom – Komia”, Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe, wystąpił w dniu 28 listopada 2014 roku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów w Oleśnie przy ul. Biskupickiej 7, obejmującej:

- przebudowę budynków stacji,

- zmianę sposobu użytkowania terenów utwardzonych (placów betonowych) na place składowe pojazdów przeznaczonych do rozbiórki,

- budowa nowych placów składowych, dla pojazdów przeznaczonych do rozbiórki.

Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ. 

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w §3 ust.2 pkt. 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 42  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 03 lutego 2015 roku (w sprawie podania warunków realizacji przedsięwzięcia) i ponownie 08 kwietnia 2015 roku Nr III.6220.23.2014 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  i pismem z dnia 03 lutego 2015 roku, nr III.6220.23.2014 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  postanowieniem  nr   WOOŚ.4241.97.2014.MJ   z dnia 27 kwietnia 2015 roku (data wpływu 30 kwietnia 2015 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-4/14 z dnia 25 lutego 2014 roku (data wpływu) potwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

              Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w  szczególności na :

-       usytuowanie przedsięwzięcia,

-       wielkość zajmowanego terenu,

-       rodzaj inwestycji ,

-       interes społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III6220.23.2014 z dnia 05 maja 2015 roku stwierdził konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany przez Panią Anetę Tychowską-Jankowską wpłynął do tutejszego Urzędu Miejskiego w dniu 07 stycznia 2015 roku. Burmistrz Olesna  powiadomił strony postępowania w dniu 30 stycznia 2015 roku obwieszczeniem nr III.6220.23.2014, zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umieszczenie informacji w BIP i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Pismami z dnia 06 lutego 2015 roku i 08 kwietnia 2015 roku nr III.6220.23.2014 wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie przesyłając akta sprawy w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-8/15 z dnia 25 lutego 2015 roku (data wpływu) nie wniósł żadnych uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.49.2015MJ z dnia 22 lipca 2015 roku (data wpływu) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia  z uwagami:

1. Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

a)    wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;

b)    niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte
w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie realizacji inwestycji;

c)    niewykorzystane masy ziemne na terenie, na którym zostały wydobyte, tj.: odpad
o kodzie 17 05 04 przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych;

2. Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

a)     eksploatacja instalacji w porze dziennej, tj. (6.00 do 22.0);

b)    ścieki przemysłowe z projektowanych powierzchni sektorów przyjmowania pojazdów oraz magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu, po podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach ustalonych z zarządcą sieci;

c)    po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki przemysłowe z istniejących sektorów stacji demontażu, gromadzone dotychczas w istniejącym zbiorniku bezodpływowym (o pojemności 9 000 m3), odprowadzać do ww. sieci, na warunkach ustalonych z zarządcą sieci;

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

a)    przewidzieć rozbudowę stacji demontażu obejmującą zmianę powierzchni:

·      sektora przyjmowania pojazdów z 40 do 54,5 m2,

·      magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu z 250 do 700 m2;

b)    przewidzieć wyposażenie projektowanych powierzchni sektorów stacji demontażu w szczelny plac, uzbrojony w urządzenia kanalizacyjne do ujmowania i odprowadzania ścieków przemysłowych do gminnej kanalizacji sanitarnej;

c)    przewidzieć wyposażenie zakładu w separator substancji ropopochodnych
ze zintegrowanym osadnikiem do oczyszczania ścieków przemysłowych z projektowanych powierzchni rozbudowywanych sektorów stacji demontażu, o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzenia ww. ścieków;

d)    przewidzieć system odprowadzania ścieków przemysłowych z istniejących powierzchni sektorów stacji demontażu pojazdów do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 30 stycznia 2015 roku.

Burmistrz Olesna stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1 KPA, umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie i wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwag, wnioski i zastrzeżenia co do realizacji przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 42  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Edmund Kistela „AUTO-ZŁOM-KOMIS”

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr III.6220.23.2014

z dnia 24 lipca 2015 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowana rozbudowa realizowana będzie na terenie istniejącego zakładu „AUTO- ZŁOM-KOMIS” Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe Edmund Kistela, w obszarze działek nr 466, 468, 465 oraz 467 (dawniej dz. nr 2136/258, 3964/258, 3965/258 oraz 4039/258) w Oleśnie przy ulicy Biskupickiej 7. Zakład prowadzi działalność głównie w zakresie skupu i rozbiórki na części samochodów wycofanych z użytkowania jak również mechaniki pojazdów oraz auto-komis. Teren zakładu jest ogrodzony, zainwestowany, wyposażony w infrastrukturę techniczną (instalacja gminnej sieci wodociągowej, sieci lokalnej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, sieci kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną).

Na terenie zakładu funkcjonują następujące obiekty:

-    biuro,

-    sklep z częściami samochodowymi,

-    budynek warsztatowy – hala warsztatowa z 3 stanowiskami do naprawy pojazdów w tym 2 stanowiska kanałowe. Budynek warsztatu samochodowego ze sklepem i biurem o powierzchni zabudowy 323,46 m2 jest parterowy, w części podpiwniczony, ze stropodachem płaskim dwuspadowym, w części jednospadowym. Budynek jest murowany, stropodach o konstrukcji płytowo-belkowej (płyta żelbetowa i płyty WPS na belkach żelbetowych prefabrykowanych typu T-27 i belkach stalowych).

-    auto-komis

-   magazyn o powierzchni zabudowy 89,02 m2 - parterowy murowany z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej, ze stropodachem płaskim dwuspadowym (płyty żelbetowa oparta na prefabrykowanych belkach żelbetowych typu T-27).

-    budynek demontażu pojazdów - hala demontażu o powierzchni zabudowy 375,62 m2 składa się z dwóch części. Część pierwsza parterowa ze stropodachem płaskim dwuspadowym pokrytym papą wykonana jest z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Ściany osłonowe z pustaków ceramicznych. Druga część również jest parterowa, murowana z pustaków ceramicznych z stropodachem płaskim jednospadowym pokrytym papą.

-    waga samochodowa,

-    sektor części karoseryjnych – utwardzony plac składowy,

-  sektor samochodów oczekujących na demontaż – plac składowy utwardzony wylewką betonową z ujęciem i odprowadzeniem wód opadowych poprzez separator olejów do zbiorników stałych.

Teren zakładu usytuowany jest w obszarze terenów o charakterze produkcyjnym i usługowym na kierunku północnym zakład graniczy z zakładem produkcji nagrobków od południa i południowego wschodu odpowiednio z suszarnią drewna i tartakiem.

Obsługę komunikacyjną terenu zapewnia ulica Biskupicka – droga gminna publiczna klasy dojazdowej z włączeniem do drogi krajowej ul. Sienkiewicza.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa – zlokalizowana jest po przeciwnej stronie ulicy Biskupickiej.

Planowana rozbudowa obejmuje utwardzenie i skanalizowanie części terenu o powierzchni 754,5m2; będzie on funkcjonować jako plac do składowania samochodów oczekujących na demontaż oraz wraków po demontażu.

Plac będzie utwardzony, szczelny, odpowiednio wyprofilowany w celu ujęcia całości spływu wód deszczowych. Utwardzenie zostanie wykonane z betonu wylewanego na mokro na warstwie miału kamiennego gr.5cm, warstwie podbudowy z tłucznia gr.20cm i warstwie odsączającej gr.10cm. Teren zostanie ukształtowany ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego z korytek ściekowych 50x50x15cm. Woda deszczowa z placu odprowadzona będzie do projektowanego separatora substancji ropopochodnych i następnie do projektowanych dwóch zbiorników bezodpływowych. W przyszłości przewiduje się odprowadzenie wody deszczowej z działek do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.