Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż działki nr 202/2 objętej granicami KSSE w Oleśnie.

Strona archiwalna

 

      The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

 

wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 202/2 i  powierzchni 2,3329 ha (23.329 m2), położonej w Oleśnie przy ul. Leśnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00054378/5. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Olesno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie Nr LII/349/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach przemysłu, usług produkcyjnych i usług nieprodukcyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 975.618,78 zł brutto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 78/100). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

 

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 146.342,82 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 82/100) płatne na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) w terminie do dnia 05.10.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 05.10.2015 r. do godz. 9.30, w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + 23 %VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy + 23% VAT).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub w przypadku gdy żaden z oferentów nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.