Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia OOŚ rozbudowa ul. Wygodzkiej

Olesno, dnia 12 sierpnia 2015 roku.

 

NR III.6220.12.2015

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Kurowskiego reprezentującego Gminę Olesno z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Wygodzkiej – drogi gminnej nr 1012310, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+363,83, od skrzyżowania z ul. Studnitza – drogą gminną nr 1012670 do skrzyżowania z ul. Lubliniecką – drogą krajową nr 11 w m. Świercze i Grodzisko, 

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na rozbudowie ul. Wygodzkiej – drogi gminnej nr 1012310, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+363,83, od skrzyżowania z ul. Studnitza – drogą gminną nr 1012670 do skrzyżowania z ul. Lubliniecką – drogą krajową nr 11 w m. Świercze i Grodzisko, 

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Kazimierz Kurowski, reprezentujący Gminę Olesno, wystąpił w dniu 15 lipca 2015 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Wygodzkiej – drogi gminnej nr 1012310, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+363,83, od skrzyżowania z ul. Studnitza – drogą gminną nr 1012670 do skrzyżowania z ul. Lubliniecką – drogą krajową nr 11 w m. Świercze i Grodzisko. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

            Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa ul. Wygodzkiej przebiegającej przez miejscowość Świercze i Grodzisko. Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Wygodzkiej od skrzyżowania z ul. Studnitza (droga gminna nr 101267O) w km 0+000,00 w m. Świercze do skrzyżowania z ul. Lubliniecką (droga krajowa nr 11) w km ok. 2+363,83 w m. Grodzisko.

Realizacja przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w dwóch etapach - etap I od km. 0+000,00 do ok. 1+037,49 oraz etap II od ok. km 1,122,17 do ok. km 2+363,38. Całkowita długość projektowanej jezdni wynosi ok. 2,2 km. Zakres opracowania ograniczony jest tylko i wyłącznie do rozbudowy drogi i wymiany

istniejącej nawierzchni.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie oleskim, w gminie Olesno, na terenie województwa opolskiego. W ramach przedsięwzięcia projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej. Ponadto planuje się budowę przepustów pod zjazdami i przebudowę istniejących przepustów, fragmentaryczne zarurowanie i odmulenie istniejących rowów oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Zakres opracowania obejmuje również przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów z dogi. Budowa planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z wycinką drzew kolidujących z inwestycją.

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów

drogowych.

Dla przeznaczonego do rozbudowy odcinka drogi gminnej inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować:

- budowę nawierzchni na długości ok. 2,2 km,

- odmulenie istniejących rowów,

- fragmentaryczne zarurowanie istniejących rowów,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego,

- budowę przepustów pod zjazdami,

- przebudowę przepustów,

- ewentualną przebudowę przepustów,

- wycinkę drzew i krzewów,

- przebudowę i budowę zjazdów,

- roboty w zakresie kolidujących sieci.

Projektowana rozbudowa drogi znacznie poprawi warunki komunikacyjne oraz

przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.

Projektowane parametry techniczne ulicy Wygodzkiej (droga gminna 101231O):

- prędkość projektowa Vp=50 km/h

- jezdnia szerokości ok. 6,0-6,5 m

- obustronne pobocza gruntowe szerokości ok. 1,25 m

- obustronne rowy drogowe

- prawostronna ścieżka pieszo-rowerowa szerokości ok. 2,5 m o nawierzchni z

betonu asfaltowego zlokalizowana częściowo przy krawędzi jezdni, a częściowo za przeciwskarpą rowu.

Planowany do rozbudowy odcinek drogi gminnej nie jest objęty żadnym obowiązującym zapisem MPZP. Około 500 metrów na zachód od lokalizacji planowanej inwestycji położone są tereny z obowiązującymi zapisami MPZP przyjętym Uchwałą Nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki. W sąsiedztwie drogi, w południowej części ul. Wygodzkiej (po prawej stronie patrząc od początku opracowania), dla terenu w pobliżu skrzyżowania z ulicą Lubliniecką uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Nr XX/162/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z 26 stycznia 2000r. w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Olesno. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno teren pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym w studium symbolem R - tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska). W bliskim sąsiedztwie przyległym lub przecinającym teren inwestycji występują tereny oznaczone symbolami: M - tereny zabudowy zagrodowej, RU - tereny obiektów produkcji rolnej oraz obsługi gospodarki rolnej i leśnej, KK - tereny kolejowe, NO - tereny infrastruktury kolejowej - ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, przepompownia.

Wyszczególnienie powierzchni zajmowanych w związku z realizacją przedsięwzięcia przedstawiono poniżej:

- Powierzchnia przedsięwzięcia ok. 3,0 ha

- Długość odcinka drogi ok. 2,2 km

Odcinek projektowanej drogi gminnej rozpoczyna się i kończy włączeniem oraz

dowiązaniem do istniejącej jezdni. Na całym odcinku znajduje się droga z betonu asfaltowego o szerokości ok. 5,0 m. Brak oznakowania poziomego, występuje jedynie fragmentarycznie - na początku i w środkowej części opracowania. Pod drogą zlokalizowane są 3 obiekty inżynierskie (przepusty) w km ok. 0+027 (nieobjęty robotami budowlanymi); 0+515; 0+891. Wzdłuż drogi znajdują się zjazdy z drogi. W ciągu drogi brak jest wyodrębnionych wyraźnych poboczy i ograniczeń w postaci krawężników. Po obu stronach drogi biegną rowy odwadniające. Na początkowym odcinku inwestycji zlokalizowany jest przepust przepuszczający pod drogą wody cieku Młynówka. Elementem zabezpieczenia przepustu i drogi w tym miejscu są odblaskowe słupki drogowe. Brzegi cieku u podstawy umocnione są płotkami faszynowymi. Ulica Wygodzka w tej części opracowania stanowi dowiązanie do ulicy Studnitza. Bliskie sąsiedztwo inwestycji w tym miejscu stanowią ogródki działkowe zlokalizowane po lewej stronie drogi. Środkowy odcinek ulicy Wygodzkiej w km. ok. 1+105,66 przecina linia kolejowa nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów. Nawierzchnia na przejeździe kolejowym zbudowana jest z prefabrykowanych płyt betonowych. Szerokość jezdni na przejeździe kolejowym wynosi ok. 4,5 m.

Na przeważającej części terenów sąsiadujących z projektowaną drogą występują

tereny rolne – głównie pola uprawne zboża i kukurydzy. W ciągu drogi po prawej stronie w km. ok 1+850 zlokalizowany jest zakład „Flora” Sp. z o.o, a w niedalekiej odległości od niego (po przeciwnej stronie) zlokalizowane jest ujęcie

wody podziemnej „Wygoda” (teren ochrony bezpośredniej). Na końcowym odcinku ulicy Wygodzkiej znajduje się ogrodzony teren (plac budowy) pod powstającą obecnie stację paliw. Ulica Wygodzka w tej części opracowania stanowi dowiązanie do ulicy Lublinieckiej (DK 11). Ponadto w liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: sieć wodociągowa, napowietrzna linia energetyczna, kable energetyczna. Stan istniejący drogi na opisywanym odcinku w swoim przekroju poprzecznym stanowi jezdnię dwupasową, po której ruch odbywa się w przeciwnych kierunkach. Teren, na którym zaplanowano inwestycję posiada charakter płaski, ewentualne deniwelacje wynikają raczej z działalności człowieka (np. nasypy). Teren inwestycji budują gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. Obecnie nawierzchnia przedmiotowej drogi miejscami jest zdeformowana, występują duże nierówności podłużne. Ponadto na skutek upływu czasu występują liczne spękania siatkowe świadczące o słabej konstrukcji.

Wzdłuż i na przedmiotowym odcinku drogi występują m.in.:

· skrzyżowania dróg,

· przepusty drogowe,

· obustronne rowy drogowe,

· zjazdy prywatne i do prywatnych posesji,

· drzewa na poboczu,

· przejazd kolejowy,

· ujęcie wód podziemnych „Wygoda”,

· zakład rolny „Flora”,

· zabudowa zagrodowa,

· grunty rolne,

· ogródki działkowe.

W obszarze bezpośredniego terenu planowanej inwestycji w trakcie wizji terenowej nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. Istniejąca roślinność przynależy do gatunków synantropijnych a cała długość przeznaczonej do modernizacji drogi stanowi teren o typowo ruderalnym charakterze. Zidentyfikowane gatunki nie będą w żaden sposób kolidowały z planowanymi pracami inwestycyjnymi. Dominującym gatunkiem występującym w otoczeniu całej długości modernizowanej drogi, zlokalizowanym głównie w dużych ilościach na obydwu poboczach oraz w rowach są liczne zespoły bylicy pospolitej Artemisia vulgaris – występującej na terenie całego kraju. Gatunek ten jest charakterystyczny dla dominującego na całym terenie inwestycji Artemisietea vulgaris – zespołu roślin wieloletnich na terenach ruderalnych, do pozostałych gatunków charakterystycznych dla tego zespołu i zidentyfikowanych w rejonie przedsięwzięcia należą: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, oset kędzierzawy Carduus crispus, oraz ostrożeń polny Cirsium arvense. Wschodnią i zachodnią stronę modernizowanej drogi tworzą areały uprawne z dominującymi polami kukurydzy zwyczajnej Zea mays. Po obu stronach drogi na poboczach w trakcie wizji terenowej zidentyfikowano liczne pojedyncze gatunki do których zaliczyć

można głównie: powój polny Convolvulus arvensis, mlecz zwyczajny Sonchus oleraceus, rumianek bezpromieniowy Chamomilla suavealeus, sałata kompasowa Lactula serviola, ślaz zaniedbany Malva neglecta, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, cykoria podróżnik Cichorium intybus, babka zwyczajna Plantago maior, łoboda szara Artiplex tatarica, szczaw omszony Rumex confertus Willd. W rejonie sąsiadujących pól uprawnych z dominującą kukurydzą występują pojedyncze gatunki chwastów takich jak: kurzyślad polny Anagolis arvensis, rumian polny Anthemis arvensis, chaber bławatek Centaurea cyanus, mak polny Papaver rhoaes, oraz liczne gatunki wyki, w tym: wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta, wyka kosmata Vicia villosa. Odcinek przeznaczonej do modernizacji drogi przebiega przez przejazd kolejowy, teren

przy przejeździe jest zadbany, regularnie koszony. Do pojedynczych zidentyfikowanych gatunków w rejonie przejazdu wymienić można: oset nastroszony Corduus acanthoides, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa. W rejonie licznych zadrzewień po zachodniej stronie modernizowanej drogi w rejonie wilgotnym i zacienionym zidentyfikowano skupisko podagrycznika pospolitego Aegopodium podagraria. Zinwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane są przez pospolite gatunki drzew i krzewów pochodzących głównie z planowanych nasadzeń przydrożnych i przyulicznych, z niewielką domieszką naturalnych samosiewów typowych dla terenów zurbanizowanych i

podmiejskich. Wiek zadrzewień określa się na: około 40-50 lat dla trzonu drzewostanu oraz około 100-120 lat dla najstarszych egzemplarzy dębów i lip. Nielicznie występuje też drobny podrost drzew i krzewów w wieku do 10 lat. Stan zdrowotny zadrzewień określa się jako średni. Stwierdzono występujący w koronach drzew drobny i średni posusz gałęziowy, typowy dla drzew starszych. Stwierdzono występowanie 3 egzemplarzy wymagających usunięcia w ramach cięć sanitarnych drzewostanu. Część zinwentaryzowanych zadrzewień zlokalizowana jest bezpośrednio na istniejących skarpach oraz na szczycie skarpy rowu przydrożnego. W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania drzew dziuplastych, mogących być siedliskami chronionej fauny. Wśród inwentaryzowanej zieleni nie występują egzemplarze drzew będących pod szczególną ochroną prawną.

W celu poprawy istniejącego stanu drogi zakłada się wymianę warstw nawierzchni z niewielkimi zmianami niwelety drogi. Wymianę nawierzchni zakłada się w technologii na gorąco za pomocą gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej zagęszczanej mechanicznie. W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch drogowy i pieszo-rowerowy, co zwiększy to bezpieczeństwo na całej długości drogi. Ponadto poprawią się warunki ruchowe i komfort jazdy.

Przy rozbudowie drogi wykorzystuje się następującą technologię robót:

· wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

· wykonanie konstrukcji drogi, która polegać będzie na dowozie wywrotkami

kolejno: piasku jako warstwy odsączającej, następnie kruszywa łamanego

jako podbudowy i na końcu betonu asfaltowego i kostek betonowych,

· zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki.

Roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięć drogowych wykonuje się przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej i sanitarnej lub ręcznie w zakresie następujących branż:

· drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności,

korekta łuku,

· sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego z drogą,

· zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem.

Technika napraw i wymiany nawierzchni jezdni dla drogi gminnej:

· usunięcie starych nawierzchni poprzez frezowanie,

· ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

· wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadków

terenu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

· roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów w ciągu pasa drogowego),

· roboty ziemne (wykonanie nasypów pod drogę, wykonanie podbudowy

jezdni),

· roboty nawierzchniowe,

· roboty brukarskie,

· roboty budowlane,

· ułożenie nawierzchni bitumicznej,

· roboty rozbiórkowe drogi.

Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak:

· koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

· spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

· walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

· frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

· rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 20 lipca 2015 roku  Nr III.6220.12.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opinią nr WOOŚ.4241.207.2015.IM z dnia 06 sierpnia 2015 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-22/15 z dnia 23 lipca 2015 roku (data wpływu 27 lipca 2015 rok) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na rozbudowie ul. Wygodzkiej w m. Świercze i Grodzisko, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa  usługowa, mieszkaniowo -  zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt.:”Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej nr 1012310, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+363,83, od skrzyżowania z ul. Studnitza – drogą gminną nr 1012670 do skrzyżowania z ul. Lubliniecką – drogą krajową nr 11 w m. Świercze i Grodzisko”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 20 lipca 2015 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Kazimierz Kurowski.

RA/RA