Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania OOŚ dla budowy Hali Produkcyjno - Magazynowej w Starym Oleśnie pzy ul Kluczborskiej

Olesno, dnia 12 sierpnia 2015 roku

 

 

NR III.6220.13.2015

 

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, nr 213, poz 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jarus Company for Management and Distribution Sp. z o.o. , z dnia  14 lipca 2015 roku (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej do prefabrykacji elementów żelbetowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie miejscowości Stare Olesno, przy ul. Kluczborskiej 33, na działce nr 23/11,

 

orzekam

 

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej do prefabrykacji elementów żelbetowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie miejscowości Stare Olesno, przy ul. Kluczborskiej 33, na działce nr 23/11,

 

 

UZASADNIENIE

 

       Pani Anna Stelmaszek Prezes Zarządu Jarus Company for Management and Distribution Sp. z o.o., wystąpiła w dniu 14 lipca 2015 roku (data wpływu) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej do prefabrykacji elementów żelbetowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie miejscowości Stare Olesno, przy ul. Kluczborskiej 33, na działce nr 23/11. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ, KRS Spółki Jarus CMD.

        Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stare Olesno, przy ul. Kluczborskiej 33, na działce 23/11, obręb 0067 Stare Olesno.

        Projektowane przedsięwzięcie w swoim zakresie obejmuje realizację  budynku hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo - socjalno - sanitarną, inwestycja będzie realizowana w II etapach, łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 4713,45m².

        Zaprojektowany budynek będzie obiektem wolnostojącym, parterowym, z dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Na terenie działki, na której posadowiony będzie przedmiotowy budynek, wyodrębnionych zostanie 5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, z 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Całość placu manewrowego, obok planowanej hali, będzie utwardzona kostką brukowa. Dodatkowo wszystkie miejsca nie objęte zabudową i utwardzeniem planuje się obsiać trawą i miejscowo posadzić drzewa niskopienne.

Hala produkcyjno - magazynowa umiejscowiona zostanie w centralnej części terenu inwestycji, od strony zachodniej będzie zlokalizowane wejście dla pracowników, oraz załadunek i rozładunek tirów. Obiekt będzie wyposażony w instalację wentylacyjną mechaniczną, centralnego ogrzewania, gazową, wodno - kanalizacyjną oraz elektryczną. W nowoprojektowanym budynku w części pomieszczeń biurowych i sanitarno socjalnych powstaną następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie biurowe,

- archiwum,

- pomieszczenie szatni dla mężczyzn,

- toaleta męska,

- umywalnia męska,

- pokój śniadań,

- pomieszczenie szatni dla kobiet,

- pomieszczenia porządkowe,

- toalety ogólnodostępne,

- pomieszczenie techniczne,

- kotłownia.

        W części produkcyjno magazynowej wyodrębnione zostaną:

- hala produkcyjno – magazynowa: etap I, o powierzchni użytkowej 1750,68m²,

- hala produkcyjno – magazynowa: etap II, o powierzchni użytkowej 2935,66m².

         W wyodrębnionej części produkcyjno - magazynowej odbywać będzie się produkcja prefabrykowanych elementów żelbetonowych do budowy budynków solarnych. Proces ten odbywać będzie się z gotowych półproduktów. Wszystkie podzespoły będą dostarczane na paletach drewnianych, które, zgodnie z potrzebą linii produkcyjnej, są ustawione w całości na wyznaczonym miejscu, aż do wyczerpania zawartości, po czym w to miejsce wstawi się nowa paletę.

Na wyposażenie technologiczne hali produkcyjno - magazynowej składać będą się:

- regały magazynowe, metalowe z oznakowaniem max. obciążenia,

- urządzenia technologiczne,

- oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, instalacja elektryczna (gniazda podwójne 220 V + 1 – 380 V),

- wentylacja mechaniczna i grzewcza.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy budynków solarnych produkowane są zgodnie z normą DIN 4034 część 1, która określa:

- rodzaje elementów,

- wymiary i ich tolerancję,

- zbrojenie konstrukcyjne elementów żelbetowych,

- wymagania dotyczące zbrojenia statycznego i transportowego,

- wymagania dotyczące surowców stosowanych do produkcji elementów prefabrykowanych,

- rodzaje połączeń elementów,

- wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności,

- rodzaj badań kontrolnych,

- podstawą prawną prowadzenia badań kontrolnych.

         Do produkcji prefabrykatów używa się betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż B 45, wodoszczelnego (W 8), mało nasiąkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego (F-50). Sposób produkcji betonu oraz stal zbrojeniowa odpowiada wymogom wszystkim niezbędnym normom. Masa betonowa do produkcji prefabrykatów przygotowywana jest według określonej receptury. Masa ta zamawiana będzie u zewnętrznego dostawcy i dostarczana na teren zakładu w postaci gotowej do użycia, za pomocą pojazdów ciężarowych "gruszek". Prefabrykaty betonowe wykonywane są poprzez zasypywanie masy betonowej do odpowiednich form stalowych, później przeprowadzany jest proces wibrowania elementu umieszczonego w formie. Prefabrykaty żelbetowe wykonywane są poprzez zasypywanie masy betonowej do odpowiednich form stalowych, w których to umieszczone jest zbrojenie konstrukcyjne a następnie przeprowadzony jest proces wibrowania. Po zakończeniu tego procesu następuje rozformowanie prefabrykatów, które przez okres jednego dnia leżakują na specjalnych pierścieniach kształtujących zamek (wręby do połączeń prefabrykatów). Po tym procesie prefabrykaty transportowane są na plac składowo – magazynowy, gdzie są odpowiednio pielęgnowane do czasu uzyskania wymaganej wytrzymałości.

      Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Teren inwestycji nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe.

       Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane – nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) Przedsięwzięcie nie będzie polegać na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

       Jednocześnie przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do Aneksu  I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest  na peryferiach miasta Olesna, na terenach  nie spełniających kryteriów zawartych w sformułowaniu „tereny o charakterze miejskim”

       Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §1, §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.     W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia , takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. 

       Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Z-ca Burmistrza Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśni,

-Jarus CMD Sp. z o.o..

KD/RA