Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Olesno, dnia 04.09.2015 r.

Nr K.ZP.271.10.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

I.Zamawiający.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 150601677, NIP: 576 – 14 – 49 – 495

Poczta elektroniczna; ,

 

II.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

2.1.Wnioskodawcą i Beneficjentem Przedsięwzięcia będzie Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno.

2.2.Operatorem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia z wyjątkiem kanalizacji deszczowej będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3a, 46 - 300 Olesno.

Operatorem kanalizacji deszczowej będzie Gmina Olesno.

2.3.Nazwa i RLM aglomeracji objętej przedsięwzięciem, zgodnie z KPOŚK: Aglomeracja „Olesno”: 10.215 RLM; Uchwała Nr XV/196/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno” na obszarze gminy Olesno ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r., poz. 483).

2.4.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie obejmuje następujące zadania:

-Modernizację pompowni centralnej,

-Przeniesienie punktu zlewnego z pompowni centralnej na teren oczyszczalni,

-Rozbudowa i modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni,

-Budowa suszarni solarnej osadów.

W ramach modernizacji pompowni planowane są:

-Wymiana zastawek i krat mechanicznych w budynku krat;

-Zastosowanie przenośnika spiralnego do transportu skratek, który będzie wspólny dla obu krat mechanicznych, a także będzie odbierać skratki z sitopiaskownika;

-Zastosowanie prasopłuczki;

-Budowa budynku sitopiaskownika wraz z montażem sitopiaskownika;

-Przebudowa pompowni polegająca na wyodrębnieniu pompowni I i II stopnia wraz z wykonaniem komory zasuw;

-Budowa przewodów kanalizacyjnych ( tłocznych i grawitacyjnych), wodociągowych oraz przyłączy energetycznych;

-Przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z nowymi obiektami;

-Budowa instalacji do ograniczania uciążliwości zapachowej – biofiltra;

-Likwidacja istniejącego punktu zlewnego.

Rozbudowa oczyszczalni będzie polegać na budowie nowych obiektów oraz przebudowie i modernizacji części istniejących. Zakres rozbudowy i modernizacji obejmuje:

-Zmianę przeznaczenia osadników wtórnych – jeden z nich będzie wykorzystany jako zbiornik retencyjny ścieków ( zbiornik uśredniający do ścieków surowych), drugi jako zbiornik wyrównawczy na ścieki oczyszczone po reaktorach,

-Budowę dwóch reaktorów biologicznych z tlenowym granulowanym osadem czynnym,

-Budowę stacji dmuchaw,

-Budowę zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego,

-Wykonanie stacji odwadniania osadu wraz z wyburzeniem zbiornika złoża biologicznego,

-Przebudowę 1 złoża biologicznego na magazyn osadu wysuszonego ( suchego),

-Przebudowę osadników Imhoffa na zbiorniki magazynowe osadu zagęszczonego,

-Budowę suszarni solarnej osadu,

-Wykonanie stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym,

-Wykonanie poletek  do kompostowania skratek i składowania piasku,

-Wykonanie systemu ochrony powietrza,

-Pozostawienie pompowni ścieków własnych z wymianą wyposażenia i rurociągu tłocznego,

-Pozostawienie pompowni osadu z przebudową przewodu tłocznego i wymianą pomp – ze zmianą miejsca odprowadzenia osadów – do nowej stacji zlewczej – część ścieków będzie rozcieńczać ścieki dowożone z szamb przed wprowadzeniem na zbiornik retencyjny,

-Budowę pompowni ścieków surowych do reaktora biologicznego,

-Wykonanie przewodów międzyobiektowych oraz usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą,

-Modernizacja budynku garażowego,

-Wyłączenie z eksploatacji stacji filtrów,

-Przebudowę przepompowni filtrów jako ujęcie wody technologicznej,

-Budowę nowych sieci technologicznych,

-Wymiana kotłów c.o. na dwa nowe ( jeden pracujący a drugi rezerwowy, każdy o mocy 120 kW),

-Budowa nowych stacji transformatorowych dla zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną,

-Zmodernizowanie i przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych – drogi dojazdowe i place manewrowe przy nowoprojektowanych i istniejących obiektach,

-Sieci i instalacje kanalizacyjne i przyłącza kanalizacji do modernizowanych i nowych obiektów,

-Instalacje zew. wodociągowe i przyłącza wodociągowe do modernizowanych i nowych obiektów,

-Instalację wody technologicznej,

-Sieci, instalacje elektryczne ( w tym rozdzielnice obiektowe) i przyłącza elektryczne i sterownicze do modernizowanych i nowych obiektów,

-Wyposażenie i uruchomienie laboratorium oczyszczalni ścieków,

-Dostawa ładowarki i drugiego środka transportu ( wozidła) do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni,

-Elementy zagospodarowania terenu; zieleń – trawniki, nasadzenia krzewów oraz ogniska zieleni dekoracyjnej,

-Remont istniejącego ogrodzenia, budowa nowych fragmentów ogrodzenia – jeśli będzie wymagane.

2.5.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno obejmować będzie następujące zadania:

2.5.1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Chopina, Sądowej i Targowej:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 726 m,

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 272 m,

- długość kolektorów tłocznych D 63; L = 438,40 m,

- długość kolektorów tłocznych D 50; L = 420,90 m

- przepompownie przydomowe – 8 szt.

2.5.2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 538 m.

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 258 m,

- długość kolektorów tłocznych D 90; L = 253 m

- przepompownia sieciowa – 1 szt.

2.5.3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 421 m,

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 407 m

2.5.4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 356 m,

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 13 m,

- długość kolektorów tłocznych D90; L = 440 m,

- przepompownie ścieków sieciowa i przydomowe – 3  szt.

2.5.5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Klonowej i Kalinowej:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 275 m,

 - długość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 69 m,

2.5.6.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 433 m,

- dlugość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 78 m,

2.5.7.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 3 m,

- długość kolektorów tłocznych D 90; L = 50 m,

- przepompownia przydomowa – 1 szt.

2.5.8.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 249 m,

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 160; L = 50 m,

- długość kolektorów tłocznych D 90; L = 282 m,

- przepompownia sieciowa – 1 szt.

2.5.9.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 500; L = 360 m.

2.5.10.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Pieloka:

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 500; L = 4 m,

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 250; L = 29 m,

- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200; L = 296 m

2.5.11.Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza:

-długość kanalizacji deszczowej D 600; L = 889 m,

- długość sieci wodociągowej D 150; L = 52 m.

2.5.12.Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy z siecią w ul. Krasickiego w Oleśnie:

- długość sieci wodociągowej D 225 PVC-U i PE-HD: L = 509 m.

2.5.13.Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Klonowej z siecią w ul. Kluczborskiej:

- długość sieci wodociągowej D 160 PE – HD; L = 556 m.

2.6.W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących zadań:

2.6.1. Przygotowanie Studium Wykonalności.

Wykonawca przeprowadzi weryfikację zakresu rzeczowego „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” pod kątem ich kompletności i poprawności oraz dokona optymalizacji zakresu rzeczowego pod względem efektywności i wykonalności finansowej.

Analiza ma obejmować weryfikację planów inwestycyjnych Gminy Olesno pod kątem wymagań stawianych przedsięwzięciom realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wstępną analizę skutków ekonomicznych realizacji przedsięwzięcia dla budżetu Gminy Olesno. Należy również dokonać wstępnej analizy skutków ekonomicznych dla budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie z uwzględnieniem poziomu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jeżeli Zamawiający w wyniku przeprowadzonej na tym etapie analizy stwierdzi, iż plany inwestycyjne Gminy Olesno nie mogą spełnić wymagań stawianych „Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” z udziałem Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to odstąpi od realizacji zadania.

Następnie Wykonawca opracuje Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ( dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl) oraz dokona prezentacji, obrazującej wyniki Studium Wykonalności.

Prezentacja może zostać przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w terminie ustalonym przez wszystkie strony.

 

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych załączników oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne w okresie naboru i oceny wniosku o dofinansowanie dla zamawiającego w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotowego zamówienia.

2.7.Realizację „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie” przewiduje się w oparciu o warunki kontraktowe tzw. żółty FIDIC ( projektuj i buduj). Na powyższe został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz została wydana decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego.

Natomiast realizację „Rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” przewiduje się w oparciu o warunki kontraktowe tzw. czerwony FIDIC.

 

III.Termin wykonywania zamówienia.

 do dnia 28.10.2015 r.,

 

IV.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych Przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  ( sekretariat) pokój nr 1

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

V.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Wypełniony formularz ofertowy.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3.Dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania polegające na opracowaniu Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w tym 1 zadanie związane z opracowaniem Studium Wykonalności dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Wykazane zadania muszą spełniać warunek, iż uzyskały dofinansowanie z programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, a wartość każdego z zadań nie była niższa niż 10 milionów zł netto.

4.Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia ( zgodnie z załącznikiem nr 3)

4.1. Minimum jedna osoba odpowiedzialna za część opracowania finansowego – wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie zawodowe w sektorze finansów a szczególności  w sporządzaniu i wyliczaniu ocen ekonomicznych przedsięwzięć , obliczania wskaźników ekonomicznych i finansowych, przeprowadzania analiz finansowych w tym dla minimum 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

4.2. Minimum jedna osoba odpowiedzialna za opracowanie części technicznej – wymagane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w tym opracowanie analiz dla minimum 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

4.3. Minimum jedna osoba – specjalista z zakresu kosztorysowania, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i określenie kosztów projektu, wymagane doświadczenie to kosztorysowanie robót budowlanych dla minimum 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

4.4. Minimum jedna osoba – specjalista z zakresu zarządzania projektami, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie analizy instytucjonalnej oraz planu realizacji przedsięwzięcia, wymagane doświadczenie w opracowywaniu minimum 1 studium wykonalności dla projektu, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

 

VI.Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ( 100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VII.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania.

 

VIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów

2.Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę ( firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX.Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

3.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

4.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a)w sprawie przedmiotu zamówienia dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz dla zadań wymienionych w pkt. 2.5.9., 2.5.10. i 2.5.12. :

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

b)w sprawie przedmiotu zamówienia dla zadań wymienionych w pkt. 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3., 2,5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.11. i 2.5.13.

Piotr Wrześniak – inspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34/ 359 78 41 – 44 wew. 206 w godz. 7.30 – 15.00

c)w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

5.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

DOC1.3 wykaz osób.doc (38,50KB)

DOC1.2 wykaz uslug.doc (34,50KB) 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 11.09.2015 r.

 

Nr K.ZP.271.10.15

 

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 

Dnia 10 września 2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na: Przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o następującej treści:

„W nawiązaniu do zapytania na Studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii:

 1. Czy posiadacie Państwo kosztorysy do jednej i drugiej inwestycji? W rozmowie telefonicznej mówił Pan, że po wyłonieniu firmy cała dokumentacja potrzebna do sporządzenia studium Wykonalności zostanie przekazana wykonawcy, a w zapytaniu wyszczególnione zostało że chcecie, aby Wykonawca podał „Minimum jedną osobę – specjalistę z zakresu kosztorysowania, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i określenie kosztów projektu”.

 2. Czy posiadacie Państwo dokumentację techniczną do obydwu inwestycji? Ta sama sytuacja co powyżej, gdyż w rozmowie telefonicznej określone było dokładnie, że macie Państwo część dokumentacji, a część jest w przygotowaniu, ale zostanie przekazana Wykonawcy SW.

 3. Czy jest możliwość rozdzielenia płatności za zlecenie:

  1. Pierwsza płatność za wstępną analizę wykonalności projektu? *

  2. Druga płatność za docelowe Studium Wykonalności?

* Pkt.2.6.1. „Jeżeli Zamawiający w wyniku przeprowadzonej na tym etapie analizy stwierdzi, iż plany inwestycji Gminy Olesno nie mogą spełnić wymagań stawianych „Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” z udziałem Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to odstąpi od realizacji zadania.

 

Odpowiedzi na pytania:

 1. Na „Rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków w Oleśnie” posiadamy zestawienie nakładów inwestycyjnych z 2014 roku.

Natomiast dla „Rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” dla:

- zadania określonego w pkt. 2.5.12. posiadamy kosztorys z 2014 roku,

- pozostałych zadań posiadamy kosztorysy wskaźnikowe

Specjalista z zakresu kosztorysowania będzie potrzebny w celu weryfikacji przedstawionych kosztorysów (np. niektóre dane pochodzą z 2014 roku) oraz za określenie kosztów projektu.

 1. Na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Oleśnie” nie posiadamy dokumentacji projektowej, lecz tylko Program Funkcjonalno – Użytkowy, gdyż zgodnie z pkt. 2.7. zapytania ofertowego realizację powyższego przewiduje się w oparciu o warunki kontraktowe tzw. żółty FIDIC ( projektuj i buduj).

Natomiast na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” dla:

- zadań określonych w pkt. 2.5.1. i 2.5.12. posiadamy dokumentację projektową,

- zadań określonych w pkt. 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.11. i 2.5.13. dokumentacja projektowa aktualnie jest opracowywana, a jej zakończenie przewidywane jest na koniec bieżącego roku,

- zadań określonych w pkt. 2,.5.9. i 2.5.10. dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2016 roku.

 1. Nie ma możliwości rozdzielenia płatności za zlecenie tj. pierwsza płatność za wstępną analizę wykonalności projektu i druga płatność za docelowe Studium Wykonalności. Płatność nastąpi po wykonaniu całości zlecenia. Jedynie w przypadku określonym w pkt. 2.6.1. zapytania ofertowego będzie możliwa płatność za wstępną analizę wykonalności projektu.

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 21.09.2015 r.

 

K.ZP.271.10.2015

 

Protokół z zapytania ofertowego

 

 1. W dniu 04.09.2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe pn:

   

Przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 50.000,00 netto

 3. Słownik CPV:

 4. Termin składania ofert w zamówieniu upłynął dnia 18.09.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły 3 oferty (w załączeniu):

   

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

CONSEKO – SAFAGE S.A.

30-147 Kraków, ul. Wiedeńska 114

39.400,00/48.462,00

2

EKO – GEO CONSULTING Marek Biłyk

20-858 Lublin, ul. Noskowskiego 3/2

35.000,00/43.050,00

3

ENVI KONSULTING Marek Gazda

49-300 Brzeg, ul. Wolności 13/8

26.000,00/31.980,00

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego K.ZP.271.10.2015, do wykonania zadania został wybrany wykonawca:

   

  ENVI KONSULTING Marek Gazda, 49-300 Brzeg, ul. Wolności 13/8

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus