Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wielkie Przedmieście, Małe Przedmieście (droga osiedlowa dz. nr 2828 i 2829) i Drzymały w Oleśnie.

Olesno, dnia 10.09.2015 r.

 

Nr K.ZP. 271.11.15

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wielkie Przedmieście, Małe Przedmieście (droga osiedlowa dz. nr 2828 i 2829) i Drzymały w Oleśnie.

 

I.Zamawiający.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax. 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 150601677, NIP: 576 – 14 – 49 – 495

Poczta elektroniczna;

II.Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wielkie Przedmieście, Małe Przedmieście (droga osiedlowa dz. nr 2828 i 2829) i Drzymały w Oleśnie” obejmujące ok. 521,5 m kanalizacji sanitarnej o średnicy od Ø 150 do Ø 400 mm. Obszar prac obejmuje teren dróg gminnych.
  2. Zakres i średnice prac:

 

Ulica

Odcinek

Średnica [mm]

Długość [m]

Procent zapełnienia

zanieczyszczenia

Wielkie Przedmieście

S1-S2

150

32

30

korzenie

S2-S3

150

46,5

30

tłuszcze

Małe Przedmieście ( droga osiedlowa dz. nr 2828 i 2829).

S4-S5

200

29

5

 

S5-S6

200

40

5

 

S6-S6a

200

21

5

 

S6a-S7

200

13

5

 

S7-S8

200

18

5

tłuszcze

Drzymały

S9-S10

300

37

5

 

S10-S11

400

36

5

 

S11-S12

400

48

5

 

S12-S13

400

6

5

 

S13-S14

400

65

10

korzenie

S14-S15

400

61

5

 

S15-S16

400

60

40

korzenie

S16-S17

400

9

50

 

 

  1. Na złączach kanalizacyjnych mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych.
  2. Nie wyklucza się korzeni i tłuszczy na pozostałych odcinkach wymienionych w powyższej tabeli.
  3. Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno – graficzny wraz z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji.
  4. Raport pisemno – graficzny powinien zawierać : zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacja ewentualnych uszkodzeń i przykanalików.

 

III.Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

IV.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wielkie Przedmieście, Małe Przedmieście (droga osiedlowa dz. nr 2828 i 2829) i Drzymały w Oleśnie” w terminie do dnia 25.09.2015 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat) pokój nr 1.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

V.Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3.Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 7 zadań w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m  każde. Dopuszcza się mniejszą niż 7 liczbę zadań, ale łączna długość wykonanego czyszczenia i inspekcji nie może być krótsza niż 3.500,00 metrów.

4.Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.

5.Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) – warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych:

- kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 400 o zasięgu do 250 m z jednego stanowiska, posiadająca funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD,

- samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem odpadów,

- robot frezowy do wycinania korzeni i usuwania tłuszczy,

- środki i doświadczenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań  interwencyjnych za pomocą pakerów naprawczych.

 

VI.Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ( 100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

4.Oferent powinien w ofercie uwzględnić:

- koszty zajęcia terenu,

- ewentualny plan organizacji ruchu,

- wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów,

- zakorkowanie czyszczonego kanału oraz przepompowywanie napływających ścieków.

5.Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

VIII.Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.

3.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a)w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

b)w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

6.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

DOC1.4 wykaz sprzętu.doc 

DOC1.3 wykaz osób.doc 

DOC1.2 wykaz usług.doc 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc
 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus