Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego „budowa linii kablowej 15 kV w Sowczycach, Borkach Małych i Borkach Wielkich

 

 

Olesno, dnia 7 września 2015 roku

 

 

Nr Z.III.6733.8.2015

 

                     OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199)

 

zawiadamiam

że w dniu 7 września 2015 roku została wydana decyzja Nr III.6733.8.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej 15 kV – wyprowadzenie kabla – ze stacji energetycznej 110/15kV Sowczyce na słup nr 178 linii 15 kV Olesno-Gorzów w miejscowości Sowczyce, gm. Olesno”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Borkach Małych oznaczonych geodezyjnie nr: 506 k.m. 7, 217 k.m. 4, 408, 386 k.m. 5, 420 k.m. 6, w Borkach Wielkich oznaczonych geodezyjnie nr: 61, 62, 64 k.m. 22 oraz w Sowczycach oznaczonych geodezyjnie nr: 701/29, 668/17, 666/29, 662/18, 660/161, 584/157, 709/37, 632/39, 916 k.m. 3.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106)
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Borki Małe;
  2. Sołtys wsi Borki Wielkie;                                                                             Burmistrz Olesna
  3. Sołtys wsi Sowczyce

oraz  poprzez umieszczenie na:                                                                 Sylwester Lewicki

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.
  1. A.a.

JK/SL