Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno.

Olesno, dnia 16.09.2015 r.

Nr K.ZP.271.12.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno.

 

I.Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax. 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 150601677, NIP: 576 – 14 – 49 – 495

Poczta elektroniczna; ,

 

II.Przedmiot zamówienia.

 

2.1.Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno”.

2.1.1.Opracowanie „Koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno” powinno być poprzedzone szczegółową analizą stanu istniejącego: ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z obiektami ( zbiornik wieżowy, hydrofornie).

2.1.2.Przewidywana poprawa jakości wody musi zapewnić ciągłość dostawy wody do odbiorców na terenie miasta i gminy Olesno o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2.1.3.Przy opracowywaniu koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno należy przewidzieć maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i urządzeń na stacji uzdatniania wody.

2.1.4.Przy opracowywaniu koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno należy uwzględnić zarówno okres obecny jak i perspektywiczny.

2.2.W koncepcji należy rozpatrzyć wariantowość poprawy wody dla miasta i gminy Olesno wraz z wyborem optymalnego wariantu.

2.3.Zakres robót obciążających wykonawcę:

2.3.1.Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody niezbędne do wykonania niniejszej koncepcji za szczególnym uwzględnieniem mętności, żelaza i manganu.

2.3.2.Przeglądy, analizy i badania ujęć wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej niezbędne do wykonania niniejszej koncepcji

2.3.3.Ewentualny zakup map oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej koncepcji.

2.4.Na podstawie niniejszego opracowania Zamawiający może ogłosić przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub dokumentacji projektowej.

2.5.W niniejszej koncepcji należy przedstawić również możliwość dofinansowania powyższego zadania ze środków zewnętrznych.

 

III.Termin wykonywania zamówienia.

 

       Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy.

 

IV.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych „Wykonanie koncepcji poprawy jakości wody dla miasta i gminy Olesno” w terminie do dnia 02.10.2015 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat) pokój nr 1.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

V.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1.Wypełniony formularz ofertowy.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3.Dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat wykonali przynajmniej 2 zadania związane z opracowaniem koncepcji na poprawę jakości wody (zgodnie z załącznikiem nr 2).

4.Oświadczenie, że przynajmniej jedno z w/w zadań zostało zrealizowane lub jest w trakcie realizacji (zgodnie z załącznikiem nr 2).

5.Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3).

 

VI.Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VII.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania.

 

VIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów

2.Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX.Dodatkowe informacje.

 

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

3.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

4.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a)w sprawie przedmiotu zamówienia:

       Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

b)w sprawie procedury:

       Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

5.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

X.Załączniki.

 

DOC1.3 wykaz osób.doc
DOC1.2 wykaz uslug.doc
DOC1.1 formularz ofertowy.doc
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus