Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lublinieckiej i Wielkie Przedmieście w Oleśnie

Olesno, dn. 22.09.2015 r.

 

K.ZP.271.13.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lublinieckiej i Wielkie Przedmieście w Oleśnie

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lublinieckiej i Wielkie Przedmieście w Oleśnie.

2.Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lublinieckiej ( z rur kamionkowych Ø 250 mm, k1-k2 , L = 49 ,5 m) i Wielkie Przedmieście ( z rur kamionkowych Ø 200 mm, k3 – k5, L = 78,0 m) o łącznej długości 127,5 m za pomocą rękawa bezszwowego pokrytego warstwą poliuretanu i nasączonego dwuskładnikową żywicą epoksydową. Niedopuszczalne jest stosowanie żywic poliestrowych. Rękaw będzie nasączony bezpośrednio przed wprowadzeniem do kanału. Zamawiający wymaga zastosowania automatycznego i dynamicznego sposobu mieszania żywic, zamontowanego na ogrzewanym kontenerze, w którym są co najmniej zbiorniki żywic, pompa mieszająca i zestaw aplikujący związaną żywicę. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic.

3.W studni rewizyjnej k2 w ul. Lublinieckiej należy obsadzić stopnie włazowe szt. 2.

4.Szczegółowy zakres robót obciążających Wykonawcę:

4.1. Materiał, grubość wykładziny, wartość sztywności obwodowej, moduł sprężystości dobierze Wykonawca na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych i dynamicznych, od obciążeń i warunków pracy kanału, jego stanu technicznego z uwzględnieniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa.

4.2. Minimalne parametry rękawa po utwardzeniu:

            - kolor jednolity na całej długości,

            - moduł sprężystości E = min. 2400 N/mm²,

            - sztywność obwodowa 2 kN/m²

4.3. Kanał po renowacji powinien zachować parametry hydrauliczne. Zmniejszenie istniejących średnic kanałów nie może być większe niż 5%.

4.4. Zastosowany do renowacji materiał (żywica) musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód.

4.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego.

4.6. W przypadku uszkodzenia kanału przy wykonaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykopowej przebudowy.

4.7. Przepompowywanie ścieków z odcinka położonego wyżej.

4.8. Niezbędne roboty towarzyszące w tym odwodnieniowe i czyszczenie kanału.

4.9. Wykonanie udokumentowanej na płycie CD, DVD inspekcji telewizyjnej kanałów przed i po renowacji.

4.10. Dostarczenie Polskich norm, deklaracji zgodności, Aprobat Technicznych, certyfikatów dotyczących zastosowanych materiałów i technologii do renowacji kanałów.

4.11. Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie robót na sieci kanalizacyjnej oraz obiektach kanalizacyjnych, w szczególności dotyczy to prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

4.12. Wykonanie wszystkich innych czynności niewymienionych powyżej, a niezbędnych do zakończenia całości robót.

5.Zamawiający wymaga zastosowania żywic bezskurczowych – w wypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca  będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i do ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych.

6.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

7.Wymagania dotyczące gwarancji.

7.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

7.2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia.

7.3. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawców musi odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

7.4. Okresy gwarancji na urządzenia musza odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

7.5. Okres gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, musi odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji” i Wykonawcę.

7.6. Karta i warunki gwarancji będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lublinieckiej i Wielkie Przedmieście w Oleśnie”, w terminie do 07.10.2015 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2015.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

2.Wypełniony formularz ofertowy.

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

4.Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 2).

5.Wykaz robót odpowiadających przedmiotem i zakresem przedmiotowi zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3) wraz z referencjami potwierdzającymi należytość ich wykonania.

Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty będące przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa bezszwowego pokrytego warstwą poliuretanu  i nasączonego  dwuskładnikową żywicą epoksydową o wartości co najmniej kosztorysu ofertowego brutto każda.

6.Kosztorys ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

4.Zamawiający informuje, że wynagrodzeniem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

3.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 7.30-15.00;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

IX. Załączniki:

DOC1.5 stwiorb.doc

PDF1.5 plan sytuacyjny.pdf 

PDF1.4 przedmiar robót.pdf 

DOC1.3 wykaz robot.doc 

DOC1.2 wykaz osób.doc 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc
 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 16.10.2015 r.

 

Nr K ZP.271.13.15

 

Protokół z zapytania ofertowego

1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lublinieckiej i Wielkie Przedmieście w Oleśnie

  1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
  2. Wartość szacunkowa całości zamówienia: 95.811,04/117.847,58 złotych (netto/brutto).
  3. Słownik CPV: 90.47.00.00 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
  4. Termin składania ofert upłynął dnia 07.10.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły 4 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Eurotrex sp. z o.o.

42-256 Olsztyn, Biskupice, Olsztyńska 1A

51.775,50/63.683,87

2

TECH – KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji

Adam Wojciechowski

55-200 Oława, Gać 71 C

84.664,00/104.136,72

3

UNIMARK sp. z o.o.

43-100 Wadowice, ul. Niwy 38

98.304,25/120.914,23

4

Cons Control System

66-016 Czerwieńsk, ul. Klonowa 3

95.180,50/117.072,02

 

  1. Oferta Wykonawcy Eurotrex sp. z o.o. została odrzucona ze względu na jej niezgodność z warunkami niniejszego postępowania.
  2. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

8.Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego Nr K.ZP.271.11.15, do wykonania wszystkich zadania została wybrana oferta nr  2.

 

TECH – KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski,

55-200 Oława, Gać 71 C

 

9.Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus