Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompensacja mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17

Olesno, dn. 23.09.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr IX-III.271.08.15

 

Kompensacja mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na kompensacji mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania .
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 07.10.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia, terminu wykonania i gwarancji.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFRys_2_pbw_kompens_mocy_lodowisko_Opole_Kosciuszki_2015.pdf (140,32KB)

PDFRys_1_pbw_kompens_mocy_lodowisko_Opole_Kosciuszki_2015.pdf (912,14KB) 

PDF1.4 projekt budowlany.pdf (2,51MB) 

PDF1.3 przedmiar robót.pdf (36,43KB) 

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB) 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

 

Olesno, dn. 06.10.2015 r.

Nr IX-III.271.08.15

 

 

 

Pytania do treści zapytania ofertowego

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.: Kompensacja mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17 następującej treści:

 

Czy możemy zaproponować Państwu baterie kondensatorów z dławikami ochronnymi o sumarycznej mocy 47,5 kvar przy 400V ( 2,5 + 5 + 10 + 10 +20 ).

Z przedstawionych w projekcie obliczeń wynika, że moc potrzebna do uzyskania tg fi<0,4 to  30,4 kvar. Projektant zaproponował baterię o mocy 49 kvar ( zapas ok, 60% ) . W naszym przypadku zapas ten bedzie wynosił ok. 55%. Taka zmiana nie powinna mieć znaczenia dla poprawności działania baterii.

Według ogólnie przyjętych zasad, pierwszy stopień baterii powinien wynosić ok 10 % sumarycznej jej mocy. Uważamy, że stopień 1,5 kvar jest w tym przypadku za mały i może powodować niepotrzebną pracę styczników załączających.

Zwracamy też uwagę na wadliwą lokalizację przekładnika prądowego w załączonej dokumentacji.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zadane zapytanie ofertowe dotyczące proponowanej baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi o sumarycznej mocy 47,5 kVAr przy 400V (stopniami 2,5+5+10+10+20) stwierdzam, że zaproponowana bateria kondensatorów również spełnia zawarte w projekcie założenia i może być zastosowania.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, dnia 16.10.2015 r.

 

Nr IX-III.271.08.15

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Kompensacja mocy biernej dla potrzeb zasilania agregatu chłodniczego dla sztucznego lodowiska w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 14.48,37/17.812,09 złotych.

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 07.10.2015 r., do tego dnia wpłynęły  3 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

TWELVE electric sp. z o. o.

04-987 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 162

15.802,59/19.437,18

2

Impel Tech Solutions sp. z o. o.

04-242 Warszawa, ul. Marsa 56A

19.167,71/23.575,71

3

REBUD sp. z o. o.

67-100 Nowa Sól, ul. Mickiewicza 8

13.600,00/16.728,00

 

5.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 3 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki