Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji

Strona archiwalna

 

 

DOCXInformacja i wynikach naboru.docx (11,36KB)
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Wydziału Edukacji

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

 1.  Liczba lub wymiar etatu:  pełny etat

 

 1. Wykształcenie:  wyższe

 

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • co najmniej 5 letni staż pracy (w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym w oświacie lub organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze edukacyjno – oświatowym),
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • ukończone kursy i szkolenia w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi,
 • biegła znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych.

 

5.Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu funkcjonowania oświaty w gminie Olesno,
 • opracowanie koncepcja pracy Wydziału Edukacji i organizacji pracy placówek oświatowych w Gminie Olesno,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

6.Główne obowiązki

 • prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę,
 • prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej w tym: zaopatrzenie, remonty i inwestycje publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów,
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania i statystyki oraz sporządzania wymaganych prawem sprawozdań w zakresie realizowanych przez przedszkola i szkoły zadań rzeczowych, zatrudnienia, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków placówek oświatowych,
 • koordynowanie bieżącej działalności przedszkoli i szkół,
 • realizowanie planów finansowych szkół i przedszkoli,
 • wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego,
 • realizowanie innych kompetencji wynikających z ustawy o systemie oświaty i przepisów  oświatowych,
 • przygotowywanie wszystkich danych niezbędnych do opracowania pełnego  projektu związanego z pozyskiwaniem środków finansowych pozabudżetowych,
 • przygotowywanie materiałów i analiz na sesje Rady Miejskiej, przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu spraw wynikających z zadań Wydziału,
 • współpraca z dyrektorami podległych placówek oświatowych.

 

7.Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 • oświadczenie o zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie w/w stanowisku,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 • Koncepcja pracy Wydziału Edukacji i organizacji pracy placówek oświatowych w Gminie Olesno.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

16 października 2015 r. do godz. 1400.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

 

 BURMISTRZ  OLESNA

             -//-

 Sylwester Lewicki