Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu OOŚ przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1942O

Olesno, dnia 30 września 2015 roku

 

NR III.6220.15.2015

 

 

 

DECYZJA

 

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Joachima Hadama dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O, Wygoda-Wysoka-Klekotna od km 0+030 do km 3+500, bez włączenia do pasa drogowego drogi krajowej nr 11, 

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O, Wygoda-Wysoka-Klekotna od km 0+030 do km 3+500, bez włączenia do pasa drogowego drogi krajowej nr 11, 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Joachim Hadam dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, wystąpił w dniu 06 sierpnia 2015 roku, z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O, Wygoda-Wysoka-Klekotna od km 0+030 do km 3+500, bez włączenia do pasa drogowego drogi krajowej nr 11. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda –Wysoka - Klekotna od km 0+030 do km 3+500. Droga powiatowa klasy L jedno-jezdniowa prowadzi ruch lokalny. Przebudowa  polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji drogi w celu zwiększenia nośności do 100 KN/oś dla ruchu KR-1-2, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W- warstwa wiążąca o grubości 5 cm  i szerokości 5,50 mb oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych AC8S –warstwa ścieralna o grubości 4 cm i szerokości 5,50 mb. oraz odtworzeniu rowów, ścince zawyżonych poboczy, uzupełnieniu istniejących poboczy  karczowaniu krzewów na całej długości drogi. W miejscowości Wysoka na długości 730 mb wykonany zostanie remont istniejącego chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 mb polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz obustronnego ścieku drogowego granitowego o szerokości 1,25m. Jednocześnie na długości 350 mb zostanie wykonany remont istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej znajduje się na gruntach należących do Powiatu Oleskiego ,Skarbu Państwa, częściowo na gruntach prywatnych stanowiących istniejący pas drogowy drogi powiatowej będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. Przebudowa prowadzona będzie bez naruszania gruntów prywatnych przyległych do projektowanej drogi.

Na przedmiotowym odcinku o długości 3500 m występują włączenia dróg polnych, leśnych i dojazdowych do posesji; 

Na całym odcinku przebudowywanej drogi istniejące rowy przydrożne o przekroju trapezowym, szerokość dna 40cm pochylenie skarp 1:1,5 zostaną odmulone o średnią grubość namułu 40cm.  

Projektuje się również przebudowanie zjazdów na drogi gruntowe  

W obrębie projektowanej drogi  występują  instalacje podziemne:

 • wodociąg
 • kabel energetyczny
 • kabel telekomunikacyjny

urządzenia te nie kolidują z projektowaną przebudową drogi.

Obiekt budowlany – droga o powierzchni 45 000 m2 znajduje się na terenie gminy Olesno. Początek przebudowywanej drogi to granica pasa drogowego drogi krajowe nr 11 w m. Grodzisko, dalej droga przebiega przez miejscowość Wysoka aż do końca obszaru zabudowy.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 12,00 do 10,00 m. Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi od 5,50 . Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest mocno odkształcona i znajdują się w niej ubytki. Droga posiada obustronne rowy w dużym stopniu zamulone. Pobocza szer. minimalnej 1,00 m.  Istniejącą szatę roślinną stanowi zieleń przydrożna: drzewa i krzewy. 

Przebudowa prowadzona będzie bez naruszania gruntów prywatnych przyległych do projektowanej drogi. Projektowaną niweletę drogi  poprowadzono  po  rzędnych  istniejącej niwelety podwyższoną średnio o 9 cm z uwagi na projektowane ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. 

Zaprojektowano przekrój daszkowy o spadku poprzecznym 2% , jezdnia  szerokości 5,50m, pobocza gruntowe obustronne szerokości po 1.30 m (min.)  i  spadku poprzecznym 4%. Na łukach poziomych zaprojektowano spadek jednostronny wewnętrzny 2%. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- (DZ. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.) :

 • Klasa drogi ,,L’’ (zbiorcza)
 • Prędkość projektowa 60km/h
 • Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu 100 KN.
 • Grupa nośności podłoża dla warunków wodnych dobrych  G-1
 • Wskaźnik zagęszczenia 1,00
 • Wtórny moduł sprężystości 100MPa
 • Kategoria ruchu KR 1-2
 • Okres eksploatacji 20 lat
 • Szerokość nawierzchni  jezdni  5,50m 

Przebudowa drogi polegać będzie na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych AC16W- warstwa wiążąca o grubości 5 cm i szerokości 5,50 mb , oraz ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S – warstwa ścieralna o grubości 4 cm i szerokości 5,50 mb. Pobocza obustronne gruntowe o szer. min. 1,30 cm. Na zjazdach z projektowanej drogi na drogi gruntowe dojazdowe do pól oraz na zjazdach do pól i do posesji zaprojektowano podbudowę tłuczniową gr.20cm oraz nawierzchnię bitumiczną gr. 4cm na całej szerokości zjazdów na długości 1,0m.

W miejscowości Wysoka na długości 730 mb wykonany zostanie remont istniejącego chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 mb polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz obustronnego ścieku drogowego granitowego o szerokości 1,25m . Jednocześnie na długości 350 mb zostanie wykonany remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykarczowane zostaną z pasa drogowego krzaki i samosiejki.

Na całym odcinku przebudowywanej drogi istniejące rowy przydrożne o przekroju trapezowym szerokość dna 40cm pochylenie skarp 1:1.5 zostaną odmulone o średnią grubość namułu 40cm. W miejscowości Wysoka zostanie wykonany remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejących rowów przydrożnych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, a jednocześnie poprawi standard użytkowania tego odcinka drogi wszystkim użytkownikom ruchu komunikacyjnego, ureguluje spływ wód opadowych z jezdni.

Wszystkie rozwiązania projektowe zapewniają utrzymanie istniejących ekosystemów i ich prawidłowe funkcjonowanie. Wykonawca wykonujący roboty ma opracować i stosować program zapewnienia jakości zawierający między innymi sposoby zabezpieczenia wód i usuwania odpadów. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na ułożeniu nowej nawierzchni nie spowoduje zagrożeń dla środowiska. Zachowana zostanie zieleń przydrożna a poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi polepszy się płynność poruszania, co powinno ograniczyć ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, powstających w wyniku spalania paliw w silnikach spalinowych.

 • polepszenie płynności poruszania, co powinno ograniczyć ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,
 • zmniejszenie wibracji drogowych.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, ponieważ ruch lokalny odbywać się będzie sprawniej /mniej zanieczyszczeń powietrza/, po równej nawierzchni /zmniejszenie wibracji i niższy poziom hałasu/. Inwestycja usprawni warunki ruchu i poprawi komfort jazdy, wpłynie więc korzystnie na bezpieczeństwo ruchu.

Poprawa stanu nawierzchni drogi wpłynie na zmniejszenie wypadkowości oraz skróci czas dojazdu służb ratowniczych. Zapewni dojazd do gruntów ornych oraz usprawni komunikację w tym rejonie

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 17 sierpnia 2015 roku  Nr III.6220.15.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Ze względu na właściwość rzeczową dla spraw, których powiat jest organem prowadzącym, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przejął sprawę uzgodnienia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 212 z 2011 r., poz. 1263 ze zm.).

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opinią nr WOOŚ.4241.248.2015.JGD z dnia 10 września 2015 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinią sanitarną nr NZ.9022.357.2015.ZD z dnia 16 września 2015 roku (data wpływu) wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna, postanowieniem nr III.6220.15.2015 z dnia 22 września 2015 roku, stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na  przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O, Wygoda-Wysoka-Klekotna od km 0+030 do km 3+500, bez włączenia do pasa drogowego drogi krajowej nr 11,  nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa  usługowa, mieszkaniowo -  zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O, Wygoda-Wysoka-Klekotna od km 0+030 do km 3+500, bez włączenia do pasa drogowego drogi krajowej nr 11”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 17 sierpnia 2015 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie miasta Olesno.

-Pan Joachim Hadam,

-Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.15.2015 z dnia 30 września 2015 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda –Wysoka - Klekotna od km 0+030 do km 3+500. Droga powiatowa klasy L jedno-jezdniowa prowadzi ruch lokalny. Przebudowa  polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji drogi w celu zwiększenia nośności do 100 KN/oś dla ruchu KR-1-2, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W- warstwa wiążąca o grubości 5 cm  i szerokości 5,50 mb oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych AC8S –warstwa ścieralna o grubości 4 cm i szerokości 5,50 mb. oraz odtworzeniu rowów, ścince zawyżonych poboczy, uzupełnieniu istniejących poboczy  karczowaniu krzewów na całej długości drogi. W miejscowości Wysoka na długości 730 mb wykonany zostanie remont istniejącego chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 mb polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz obustronnego ścieku drogowego granitowego o szerokości 1,25m. Jednocześnie na długości 350 mb zostanie wykonany remont istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej znajduje się na gruntach należących do Powiatu Oleskiego ,Skarbu Państwa, częściowo na gruntach prywatnych stanowiących istniejący pas drogowy drogi powiatowej będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. Przebudowa prowadzona będzie bez naruszania gruntów prywatnych przyległych do projektowanej drogi.

Na przedmiotowym odcinku o długości 3500 m występują włączenia dróg polnych, leśnych i dojazdowych do posesji; 

Na całym odcinku przebudowywanej drogi istniejące rowy przydrożne o przekroju trapezowym, szerokość dna 40cm pochylenie skarp 1:1,5 zostaną odmulone o średnią grubość namułu 40cm.  

Projektuje się również przebudowanie zjazdów na drogi gruntowe  

W obrębie projektowanej drogi  występują  instalacje podziemne:

 • wodociąg
 • kabel energetyczny
 • kabel telekomunikacyjny

urządzenia te nie kolidują z projektowaną przebudową drogi.

Obiekt budowlany – droga o powierzchni 45 000 m2 znajduje się na terenie gminy Olesno. Początek przebudowywanej drogi to granica pasa drogowego drogi krajowe nr 11 w m. Grodzisko, dalej droga przebiega przez miejscowość Wysoka aż do końca obszaru zabudowy.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 12,00 do 10,00 m. Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi od 5,50 . Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest mocno odkształcona i znajdują się w niej ubytki. Droga posiada obustronne rowy w dużym stopniu zamulone. Pobocza szer. minimalnej 1,00 m.  Istniejącą szatę roślinną stanowi zieleń przydrożna: drzewa i krzewy. 

Przebudowa prowadzona będzie bez naruszania gruntów prywatnych przyległych do projektowanej drogi. Projektowaną niweletę drogi  poprowadzono  po  rzędnych  istniejącej niwelety podwyższoną średnio o 9 cm z uwagi na projektowane ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. 

Zaprojektowano przekrój daszkowy o spadku poprzecznym 2% , jezdnia  szerokości 5,50m, pobocza gruntowe obustronne szerokości po 1.30 m (min.)  i  spadku poprzecznym 4%. Na łukach poziomych zaprojektowano spadek jednostronny wewnętrzny 2%. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- (DZ. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.) :

 • Klasa drogi ,,L’’ (zbiorcza)
 • Prędkość projektowa 60km/h
 • Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu 100 KN.
 • Grupa nośności podłoża dla warunków wodnych dobrych  G-1
 • Wskaźnik zagęszczenia 1,00
 • Wtórny moduł sprężystości 100MPa
 • Kategoria ruchu KR 1-2
 • Okres eksploatacji 20 lat
 • Szerokość nawierzchni  jezdni  5,50m