Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięciz pn.: Rozbudowa skryżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze

Olesno, dnia 06 października 2015 roku.

 

NR III.6220.16.2015

 

 

POSTANOWIENIE

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku  Pana Bogdana Paliwody, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z dnia 31 sierpnia 2015 roku (data wpływu), uzupełnionego dnia 21 września 2015 roku (data wpływu) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze”

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na „Rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze”

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Bogdan Paliwoda, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,  wystąpił w dniu 31 sierpnia 2015 roku (uzupełnionym 21 września 2015 roku; daty wpływu), z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze”. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

 

           Przedmiotem opracowania jest rozbudowa skrzyżowania na typu rondo - ul. Częstochowskiej z ul. Studnitza i ul. Wygodzką z przebudową drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku od ok. km 19+462 do ok. km 20+660 w miejscowości Świercze (gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie).

Dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano ścieżki pieszo-rowerowe z kostki betonowej. Ponadto projektuje się bezpośrednie włączenie ul. Częstochowskiej, Studnitza i Wygodzkiej w nowoprojektowane rondo.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz komfortu jazdy i czytelności skrzyżowania.

W ramach przebudowy drogi projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni w ciągu DW494 oraz rozbudowy istniejącego skrzyżowania na typu rondo. Zakres opracowania obejmuje również przebudowę istniejących zjazdów (ul. Częstochowskiej, Studnitza i Wygodzkiej). Rozbudowa skrzyżowania będzie wiązała się z wycinką drzew kolidujących z inwestycją.

Całkowita długość dróg objętych przebudową wyniesie ok. 1,5 km w tym ok. 1100m ul.  Częstochowskiej (DW 494), ok. 150 m ul. Wygodzkiej, ok. 120 m ul. Studnitza, ok. 60 m drogi wewnętrznej.

Dla przeznaczonego do przebudowy odcinka DW 494 i planowanej rozbudowy skrzyżowania na typu rondo inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować:

- budowę nawierzchni jezdni na długości ok. 1,5 km

- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- przebudowę ulicy Częstochowskiej w km ok. 19+462,00÷20+660,00,

- budowę oświetlenia,

- budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- przebudowę i budowę zjazdów/wjazdów publicznych i indywidualnych,

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej jezdni,

- przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia,

- przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej.

- budowę wysp dzielących pasy ruchu,

- budowę poboczy gruntowych.

Projektowane parametry techniczne DW 494:

- jezdnia szerokości ok. 7,0 m,

- ścieżka pieszo-rowerowa ok. 2,5 m.

          Droga wojewódzka nr 494 – ul. Częstochowska w chwili obecnej, na przedmiotowym odcinku, przebiega w łuku poziomym i posiada przekrój drogowy o następujących parametrach technicznych:

- jezdnia szerokości ok. 6,5 m,

- rak pobocza po lewej stronie do skrzyżowania z ul. Studnitza, teren przyległy znajduje się na wzniesieniu,

- po prawej stronie do skrzyżowania z ul. Studnitza znajduje się ciąg pieszo-rowerowy szerokości ok. 1,5 m o nawierzchni z destruktu asfaltowego oddzielonego od krawędzi jezdni pasem zieleni szerokości ok. 1,0 m,

- na odcinku od skrzyżowania z ul. Studnitza w kierunku Częstochowy obustronne pobocza gruntowe szerokości ok. 1,0÷1,5 m oraz obustronne rowy.

Ulica Studnitza posiada jezdnię szerokości ok. 5,0 m, teren przyległy stanowią pasy zieleni. Początek ulicy zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 494. W odległości ok. 90,0 m od początku ulicy znajduje się skrzyżowanie trój wlotowe z ul. Wygodzką.

Ulica Wygodzka posiada jezdnię szerokości ok. 5,0 m oraz obustronne rowy. Na wlocie ul. Wygodzkiej do ul. Studnitza znajduje się przepust z rur żelbetowych.

W pasie drogi występuje następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- napowietrzna linia energetyczna n/n i s/n

- kable telekomunikacyjne.

          W celu poprawy istniejącego stanu dróg zakłada się wymianę warstw nawierzchni z niewielkimi zmianami niwelety drogi. Wymianę nawierzchni zakłada się w technologii na gorąco za pomocą gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej zagęszczanej mechanicznie.

W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch drogowy i pieszo-rowerowy, co zwiększy to bezpieczeństwo na całej długości drogi. Ponadto poprawią się warunki ruchowe i komfort jazdy.

Przy rozbudowie drogi i przebudowie drogi wykorzystuje się następującą technologię robót:

- wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

- wykonanie konstrukcji drogi, która polegać będzie na dowozie wywrotkami kolejno: piasku jako warstwy odsączającej, następnie kruszywa łamanego jako podbudowy i na końcu betonu asfaltowego i kostek betonowych,

- zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki.

          Roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięć drogowych wykonuje się przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej i sanitarnej lub ręcznie w zakresie następujących branż:

- drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności, korekta łuku,

- sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego z drogą,

- zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem.

         Technika wymiany nawierzchni jezdni dla analizowanego odcinka:

- usunięcie starych nawierzchni poprzez frezowanie,

- ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

- wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadków terenu.

 

         Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

- roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów w ciągu pasa drogowego),

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogi

- roboty ziemne (wykonanie nasypów pod drogę, wykonanie podbudowy jezdni),

- roboty nawierzchniowe,

- roboty brukarskie,

- roboty budowlane,

- ułożenie nawierzchni bitumicznej,

         Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak:

- koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

- spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

- walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

- frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

- rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

         Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych, takich jak piasek, kruszywo, tłuczeń. Realizacja infrastruktury technicznej przeprowadzona zostanie w oparciu o gotowe elementy.

Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą w przewadze paliwem płynnym - olejem napędowym lub benzyną. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren budowy z przenośnych agregatów. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim zużyciem wody wykorzystywanym do prac budowlanych.

Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej, archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 07 września 2015 roku  Nr III.6220.16.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opinią nr WOOŚ.4241.261.2015.DF z dnia 28 września 2015 roku (data wpływu) wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ.AC-4325-28/15 z dnia 14 września 2015 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo -  zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt.: „Rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 07 września 2015 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Bogdan Paliwoda,

-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

KD/RA