Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzanie budynkami, administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i terenami zewnętrznymi Gminy Olesno

Zarządzanie budynkami, administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i terenami zewnętrznymi Gminy Olesno
Numer ogłoszenia: 266156 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie budynkami, administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i terenami zewnętrznymi Gminy Olesno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest sprawowanie zarządu i administrowanie nieruchomościami będącymi własnością, współwłasnością lub w posiadaniu Gminy Olesno. 3.2. Do obowiązków przyszłego zarządcy należy w szczególności: 1. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, odbioru ścieków, wywozu śmieci i innych mediów nie wymienionych, a funkcjonujących w nieruchomości; 2. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości w budynkach jak i wokół nich, oraz na terenach zielonych należących do nieruchomości, w okresie zimowym odśnieżania i posypywania piaskiem ciągów pieszych; usuwania oblodzeń; 3. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie terenów zielonych należących do nieruchomości; 4. Prowadzenie księgi obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami obowiązujących w tej mierze przepisów prawa; 5. Zapewnienie wykonania okresowych przeglądów technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa; 6. Zapewnienie usług kominiarskich oraz innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych; 7. Zapewnienie wykonania bieżących konserwacji i napraw, usuwania awarii i ich skutków, zlecając te czynności podmiotom wyłonionym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz zarządzeniem Burmistrza Olesna; 8. Powiadamianie pisemnie i na bieżąco zamawiającego o powstałych awariach i dokonywanych naprawach oraz prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji; 9. Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości w pełnym wymaganym zakresie; 10. Dokonywanie protokolarnego przyjmowania zdawanych lokali i przekazywania ich wskazanym przez zamawiającego nowym najemcom lub właścicielom; 11. Dokonywanie niezbędnych rozliczeń związanych z przejęciem lokali od najemcy wynikających z amortyzacji i zużycia wyposażenia lokalu i zapewnienie dokonania niezbędnych wymian zużytych elementów wyposażenia; 12. Przygotowywanie do końca października każdego roku planów rzeczowo - finansowych poszczególnych nieruchomości na rok następny i przekazywanie ich do zamawiającego celem akceptacji i zatwierdzenia; 13. Wykonanie obowiązków wyszczególnionych w pkt. od1 do 3, od 5 do 7 oraz pkt. 9 odbywać się będzie poprzez zawarcie stosownych umów; 14. Zawieranie umów na wszelkie uzasadnione roboty lub usługi w zakresie zatwierdzonych planów rzeczowo - finansowych; 15. Wszelkie umowy na dostawy i usługi należy zawierać po przeprowadzeniu stosownej procedury wynikającej z aktualnych przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniem Burmistrza Olesna dotyczącym udzielania zamówień publicznych; 16. Nadzorowanie realizacji zleconych robót oraz kontrolowanie ich wykonania pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym (sprawdzanie kosztorysów dostarczanych przez Wykonawców). 17. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej oraz realizowanie świadczeń dodatkowych w tym zakresie wynikających z odrębnych przepisów prawnych wraz ze sprawozdawczością i zobowiązaniami podatkowymi; 18. Sporządzanie sprawozdania o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach z podziałem na poszczególne nieruchomości w okresach kwartalnych, a także dokonywanie w tych okresach obciążeń finansowych poniesionych uzasadnionych kosztów; 19. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla poszczególnych nieruchomości w terminie do końca stycznia roku następnego, które podlegają zatwierdzeniu przez zamawiającego pod rygorem możliwości rozwiązania umowy; 20. Wydawanie w imieniu zamawiającego użytkownikom lokali zaświadczenia i poświadczenia dotyczące zajmowanych lokali; 21. Ewidencjonowanie wpłat wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych, odprowadzanych przez Najemców na wydzielone konto bankowe Zamawiającego a obejmujących głównie: - czynsze z tytułu najmu. - opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, - opłaty za dostawę energii cieplnej, - opłaty za usuwanie nieczystości stałych, - inne opłaty związane z przedmiotem umowy. 22. Dokonywanie zmiany opłat niezależnych, w przypadku dokonanych zmian cen przez dostawców; 23. Powiadamianie najemców w wymaganym terminie o zmianach opłat czynszowych oraz stosowanie nowych opłat w przypadku ich zmian dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów prawa lokalnego Gminy Olesno 24. Naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w przypadku utraty prawa do niego; 25. Prowadzenie ewidencji zadłużeń należności, jak również czynności windykacyjne dotyczące wezwań do uregulowania należności z wyznaczeniem dodatkowego miesięcznego terminu spłaty, ich skutecznego dostarczania; 26. Dostarczanie na żądanie zamawiającego aktualnych danych, w tym wydruków komputerowych lub CD dotyczących poszczególnych lokali i ich rozliczeń; 27. Ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do zamawiającego za zawinione działanie lub zaniechania, we własnym imieniu i osób za pomocą, których realizuje przyjęte obowiązki; 28. Inicjowanie działania zmierzającego do pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, szczególnie pochodzących z funduszy pomocowych UE, zmierzających do zachowania zarządzanych nieruchomości w stanie niepogorszonym; 29. Przyjmowanie w zarząd budynków i budowli oraz wyłączanie ich z zasobu na wniosek Zamawiającego, a także niezwłocznie bez odrębnego wniosku w uzasadnionych interesem Gminy Olesno przypadkach spowodowanych np.: przedłużającym się prowadzonym remontem, sprzedażą, wyłączeniem z użytkowania itp. 30. Prowadzenie innych spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w tym m.in. obsługę prawną związaną z zarządzaniem zasobami; 31. Wykonawca zobowiązany będzie do otworzenia i prowadzenia filii swojej firmy w mieście Olesno, która powinna być dostępna w godzinach pracy Urzędu Miejskiego; 32. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i aktualizowania własnej strony internetowej umożliwiającej korespondowanie i zgłaszanie awarii Najemcom posiadającym dostęp do Internetu. 3.3. Zarząd i administrowanie zasobem komunalnym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. 3.4. Aktualny stan zasobu komunalnego podlegający przekazaniu określony jest w załączniku nr 4 do siwz. 3.5. Planowany harmonogram sprzedaży budynków komunalnych i mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych określony jest w uchwale stanowiącej załącznik nr 5 do siwz. 3.6. Do wykonania przedmiotu zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz.651)., a także inne powszechnie obowiązujące. 3.7. Oferenci zobowiązani są do przeprowadzenia na własny koszt wizji mienia komunalnego Gminy Olesno. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielane są w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 w godz. 7.30 - 15.00..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 słownie (trzy tysiące) 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na zarządzaniu i administracji nieruchomościami o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2 każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany mogą dotyczyć: - terminu wykonania usług, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w przepisach o podatkach, - zmiany zakresu usług w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni terenów objętych zamówieniem, - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania, Zmiany umowy mogą dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy i nie powinny wykraczać poza opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

XLSZestawienie powierzchni.xls (41,00KB)
PDFUchwała XXXII.269.13.pdf (6,87MB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (80,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (35,50KB)
DOC3.2 oswiadczenie.doc (34,00KB)
DOC3.1 formularz.doc (52,50KB)
DOC3.0 specyfikacja.doc (140,00KB)

 

Olesno, dn. 14.10.2015 r.

 

Nr IX.271.15.15

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.15.15 pt.: Zarządzanie budynkami, administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i terenami zewnętrznymi Gminy Olesno

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, w związku z omyłką pisarską, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W § 5 pkt 5.1 ppkt 2 jest

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na zarządzaniu i administracji nieruchomościami o łącznej powierzchni  co najmniej 10 000 m2 każda.

Ma być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na zarządzaniu i administracji nieruchomościami o łącznej powierzchni  co najmniej 10 000 m2.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze w/w zmianą siwz przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.10.2015 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Numer ogłoszenia: 272746 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 266156 - 2015 data 08.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na zarządzaniu i administracji nieruchomościami o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2 każda..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na zarządzaniu i administracji nieruchomościami o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 16.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: 19.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 14.10.2015 r.

Nr IX.271.15.15

 

Pytania do siwz.

 

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania pn.: Zarządzanie budynkami, administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i terenami zewnętrznymi Gminy Olesno następującej treści:

 

 1. Jaka jest miesięczna ilość dokumentów księgowych?
 2. Umowa, o których wspominają Państwo w pkt 3.3 SIWZ będą zawierane bezpośrednio pomiędzy Państwem, a określonym Wykonawcą?

Odpowiedź na pytanie:

 1. Obecnie miesięczna ilość dokumentów wynosi ok. 1450 szt.
 2. Odpowiedź na pytanie zawarta jest w pkt. 3.2 SIWZ który brzmi: „Do obowiązków przyszłego zarządcy należy w szczególności: „Zapewnienie dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, odbioru ścieków, wywozu śmieci i innych mediów nie wymienionych, a funkcjonujących w nieruchomości”. Wynika z niego jednoznacznie, że stroną każdej umowy z dostawcami towarów i usług, każdorazowo jest Gmina Olesno. Po stronie zarządcy będzie uzgodnienie i występowanie w tych umowach w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Nr IX.271.15.15

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7  w związku z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej w dalszej części „ustawą”; Zawiadamiam, że postępowanie pn.: „Zarządzanie budynkami, administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i terenami zewnętrznymi Gminy Olesno” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne

 

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia pub­licznego”.

Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 7 ust. ustawy dotyczy z kolei fundamentalnych zasad stosowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie: zasady równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji.

Przyznanie wyłącznej kompetencji Prezesowi UZP do wzruszania zawartych już umów, nie powinno ograniczać możliwości Zamawiających niedopuszczenia do ich zawarcia przez unieważnienie postępowania, w razie stwierdzenia, iż jest ono obarczone takimi poważnymi i nieusuwalnymi wadami, wpływającymi na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego, choć wykraczającymi poza dyspozycje przepisów art. 146 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. (KIO 2660/11).

Uzasadnienie faktyczne

W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, że nieprecyzyjnie określona została powierzchnia lokali stanowiąca podstawę do sporządzenia wyceny oferty oraz nieprecyzyjnie opisany został przedmiot zamówienia powodujący rozbieżności interpretacyjne w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT.  I tak:

 - fakt podziału budynku administracyjnego na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe nie znalazł swojego odzwierciedlenia w formularzu ofertowym w związku z czym w ofertach Wykonawcy przyjęli różne powierzchnie do wyceny;

- powierzchnia lokali użytkowych wyszczególniona w załączniku do SIWZ nie jest zgodna ze stanem faktycznym (suma w tabeli nie uwzględnia pozycji 21 Łomnica Wydzieracz 9). Ponadto lokal ten nie wchodzi już w skład nieruchomości gminnych;

- Zamawiający nie podał w formularzu ofertowym stawki VAT co spowodowało zastosowanie rozbieżnych stawek zaproponowanych przez Wykonawców (np. w związku z administrowaniem terenami zewnętrznymi).

Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest sporządzenie SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia jako elementu znaczącego i warunkującego złożenie prawidłowej oferty przez zainteresowanych Wykonawców.

Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwiający prawidłowe sporządzenie oferty wypełnia dyspozycję art. 93 ust. 1 pkt. 7. Doszło bowiem do naruszenia przepisów ustawy, które mogłoby mieć wpływ na wynik postępowania, a więc także na możliwość podpisania umowy niepodlegającej odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki