Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Stano Cywilnego

Olesno, dn. 07.10.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr IX-IV.271.07.15

 

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Stano Cywilnego

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu  Stanu Cywilnego w Oleśnie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania .
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 20.10.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFZestawienie stolarki okiennej.pdf (191,54KB) 

PDFSST Wymagania ogólne.pdf (11,16MB) 

PDFSST Demontaż i montaz okien.pdf (3,40MB)
PDFRozmieszczenie okien elewacja szczytowa.pdf (527,13KB)
PDFRozmieszczenie okien elewacja od podwórza.pdf (433,95KB)
PDFRozmieszczenie okien elewacja frontowa.pdf (734,60KB)
PDFRozmieszczenie okien elewacja boczna.pdf (651,22KB)
PDFMetryka opracowania okna USC-2015.pdf (1,07MB)
PDFkształt profilu.pdf (496,13KB)
PDF1.4 przedmiar robot.pdf (39,55KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.2 projekt umowy.DOC (70,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,50KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dnia 27.10.2015 r.

 

IX-IV.271.07.15

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego

2.31.135,57/38.296,75 złotych

 1. Słownik CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 2. Termin składania ofert upłynął dnia 20.10.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  5 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

Oferta odrzucona

2

SKŁADOKIEN.PL sp. z o.o.

56-400 Oleśnica, ul. Mikołaja Kopernika 8c/8

29.559,99/36.358,79

3

Zakład Remontowo Budowlany Hądzel Marian

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 12

29.206,68/35.924,22

4

ZHU SUPER OKNA mgr Adam Kucharczyk

46-300 Olesno, ul. Sądowa 1

24.819,70/30.5280,24

5

Firma Budowlana ABZ

42-120 Miedźno, ul. Ułańska 11

30.919,30/38.030,74

 

 1. Oferta nr 1 została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści zapytania ofertowego.
 2. Postępowanie nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 3. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.07.15, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 4 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwestert Lewicki