Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej.

OGŁOSZENIE

    BURMISTRZA OLESNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnie uchwały Nr XII/95/15 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej. Wyżej wymienione opracowanie obejmuje obszar zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały - do wglądu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Olesna w nieprzekraczalnym terminie do dnia               20 listopada 2015r. Zgodnie z art. 54 ust 3 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olesna.

                                                                                                       Burmistrz Olesna

                                                                                                       Sylwester Lewicki