Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Olesno

Olesno, dn. 26.10.2015 r.

Nr K.ZP. 271.14.15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Olesno

 

I. Zamawiający.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax. 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 150601677, NIP: 576 – 14 – 49 – 495

Poczta elektroniczna;

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie 200 kompletów wodomierzy o średnicy Ø 15-20 mm na terenie Miasta i Gminy Olesno – z materiałów Wykonawcy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i wykonania wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z uzgodnień oraz do ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych.

3.Wymiana wodomierzy polegać będzie na:

 • zamknięciu dopływu wody, spuszczeniu oraz napełnieniu instalacji wodą,
 • ewentualne zamrożenie przyłącza wodociągowego w przypadku gdy nie jest możliwe jego zakręcenie
 • zabezpieczeniu wylotów rur przed zanieczyszczeniem i wyciekiem wody,
 • wymontowaniu starego i zamontowaniu nowego wodomierza,
 • zamontowaniu niezbędnych łączników,
 • założeniu obejm i plomb zatrzaskowych,
 • sprawdzeniu szczelności połączeń na ciśnienie sieci wiejskiej i miejskiej
 • zamontowaniu izolacji ciepłochronnej zdemontowanej dla wykonania wymiany lub zamontowania wodomierza, itp.
 1. W ramach realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania wodomierzy regenerowanych firmy POWOGAZ z plombą legalizacyjną z 2015 r. typu: Js 1,6-02 Smart+, Js 2,5 G1-02 Smart+
 2. Zdemontowane wodomierze pozostaną własnością Wykonawcy.

 

III. Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 18.12.2015 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych „Wymiana wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Olesnow terminie do dnia 06.11.2015 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 3 zadania w zakresie wymiany wodomierzy, odpowiadające zakresem przedmiotowi zapytania każde (tj. min. 200 wodomierzy).
 4. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.
 5. Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Oferent powinien w ofercie uwzględnić: Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.
 3. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a)w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

b)w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

 1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

IX. Załączniki

DOC1.3 wykaz osób.doc (34,00KB)

DOC1.2 wykaz usług.doc (34,50KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (36,50KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

 

Kierownik ZWiK

 

Gerard Ligus