Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokal użytkowy usytuowany na zapleczu Amfiteatru do wynajęcia w drodze przetargu

 Burmistrz Olesna ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 

Lokal użytkowy usytuowany na zapleczu budynku Amfiteatru w Oleśnie przy ulicy Solny Rynek 2 (uprzednio warzywniak) o pow. 44,15 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, przeznaczony na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową.

Nr działki 3001 i 3008 obręb Olesno KW OP1L/00009600/1

Wartość szacunkowa lokalu:  49.271 zł

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 8,00 zł netto

Wysokość wadium:                               1305,00 zł brutto

Termin zagospodarowania lokalu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.

Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej  z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych

Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz.: 1000.

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu wg stawki czynszu aktualnie obowiązującej należy wpłacać najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

1.w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przez przystąpieniem do przetargu lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności do dnia zawarcia umowy, którego termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy)

2.w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Przedmiotowy lokal można oglądać codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-65 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 6 listopada 2015 r.

Burmistrz Olesna

                                                                                                     Sylwester Lewicki 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - brak osób zainteresowanuch przetargiem