Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOS dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśna

Olesno, dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

NR III.6220.19.2015

 

 

 

DECYZJA

 

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Sztajglika, pełnomocnika Gminy Olesno, z dnia 08 października 2015 roku w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśna, 

 

 

Orzekam

 

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśna”.

 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Kazimierz Sztajglik, pełnomocnik Gminy Olesno, wystąpił w dniu 08 października 2015 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśna. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśna, w powiecie oleskim, w województwie opolskim. Przedmiotowa droga ma długość 1,750km, stanowi połączenie pomiędzy drogą powiatową nr 1940 O DW 901 – Wachów – Leśna w miejscowości Leśna i przysiółkiem Kuźnica. Przebudowywana droga znajduje się na działkach:  obręb 0051 Leśna dz. nr  54; 23; 904/34; 20; 653/11; 63; 123/40; 15.

Zakres prac dla przedmiotowej przebudowy obejmuje :

 1.   droga o przekroju drogowym :

  - jezdnia -  wykonanie pełnej konstrukcji drogi dla kategorii KR 2,

( podbudowa z kruszyw niezwiązanych, 0/31,5mm, grubości 15cm,

dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna 5 + 5cm, wykonana z betonu

asfaltowego),

  - pobocze – umocnione kruszywem niesortowanym, grubości 10cm.

Istniejąca  droga o nawierzchni z kruszywa, lekko skoleinowana i zdeformowana. Ten stan uniemożliwia prawidłowe utrzymanie i eksploatację drogi.

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :

- szerokość jezdni3,0 m

- mijanki 3 szt. szerokość2,0 m

- prędkość projektowa40 km/h

- nośność nawierzchni100 kN

- długość odcinka1 750m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne2%

- szerokość pobocza umocnionego 1,0m

- pochylenie porzeczne pobocza2% i6%

          Planowana powierzchnia zajmowana przez przebudowę drogi wynosić będzie około 8 750  m2. Teren jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Budowa drogi nie wymaga wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym.

          W trakcie realizacji budowy drogi będą miały zastosowanie technologie powszechnie stosowane przy tego typu przedsięwzięciach.

Zakłada się następujące konstrukcje nawierzchni:

 • 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
 • 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
 • 15 cm podbudowa z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm.

Konstrukcja pobocza:

 • pobocza umocnione kruszywem 0/31,5 mm, wyprofilowane do wymaganego spadku, i zagęszczone o szerokości 1,0m.

Zapotrzebowanie na wodę – w trakcie realizacji przedsięwzięcia zużycie wody występować będzie do: zraszania podbudowy kamiennej w trakcie stabilizacji mechanicznej, zraszania bębnów walca drogowego podczas zagęszczania nawierzchni bitumicznej oraz na potrzeby pracowników. Okres funkcjonowania drogi nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną – nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na energię cieplną – nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na energię gazową  – nie dotyczy.

Na obecnym etapie nie można przewidzieć ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i paliw w okresie realizacji zadania. Ilości te będą zależne od przyszłego wykonawcy oraz od sprzętu jaki będzie używany w trakcie wykonywania robót.

Orientacyjne ilości określone na podstawie przedmiaru robót przedstawiają się następująco:

 1. woda – ok. 200m3,
 2. kruszywo kamienne naturalne i łamane – ok. 2 720 Mg
 3. masa bitumiczna – ok. 1 350 Mg
 4. emulsja asfaltowa – ok. 5,3 Mg
 5. paliwo (olej napędowy, paliwo technologiczne) – ok. 20 Mg (sprzęt: walce, rozkładarka mas bitumicznych, skrapiarka, koparki, równiarki, samochody).

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 19 października 2015 roku Nr III.6220.19.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.310.2015.DF z dnia 10 listopada 2015 roku (data wpływu) wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-35/15 z dnia 12 listopada 2015 roku (data wpływu) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.19.2015, z dnia 16 listopada 2015 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśna nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśna” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 19 października 2015 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olesno.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie miasta Olesno.

-Pan Kazimierz Sztajglik.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.19.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

          Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśna, w powiecie oleskim, w województwie opolskim. Przedmiotowa droga ma długość 1,750km, stanowi połączenie pomiędzy drogą powiatową nr 1940 O DW 901 – Wachów – Leśna w miejscowości Leśna i przysiółkiem Kuźnica. Przebudowywana droga znajduje się na działkach:  obręb 0051 Leśna dz. nr  54; 23; 904/34; 20; 653/11; 63; 123/40; 15.

Zakres prac dla przedmiotowej przebudowy obejmuje :

 1.   droga o przekroju drogowym :

  - jezdnia -  wykonanie pełnej konstrukcji drogi dla kategorii KR 2,

( podbudowa z kruszyw niezwiązanych, 0/31,5mm, grubości 15cm,

dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna 5 + 5cm, wykonana z betonu

asfaltowego),

  - pobocze – umocnione kruszywem niesortowanym, grubości 10cm.

Istniejąca  droga o nawierzchni z kruszywa, lekko skoleinowana i zdeformowana. Ten stan uniemożliwia prawidłowe utrzymanie i eksploatację drogi.

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :

- szerokość jezdni3,0 m

- mijanki 3 szt. szerokość2,0 m

- prędkość projektowa40 km/h

- nośność nawierzchni100 kN

- długość odcinka1 750m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne2%

- szerokość pobocza umocnionego 1,0m

- pochylenie porzeczne pobocza2% i6%

          Planowana powierzchnia zajmowana przez przebudowę drogi wynosić będzie około 8 750  m2. Teren jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Budowa drogi nie wymaga wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym.

          W trakcie realizacji budowy drogi będą miały zastosowanie technologie powszechnie stosowane przy tego typu przedsięwzięciach.

Zakłada się następujące konstrukcje nawierzchni:

 • 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
 • 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
 • 15 cm podbudowa z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm.

Konstrukcja pobocza:

 • pobocza umocnione kruszywem 0/31,5 mm, wyprofilowane do wymaganego spadku, i zagęszczone o szerokości 1,0m.

Zapotrzebowanie na wodę – w trakcie realizacji przedsięwzięcia zużycie wody występować będzie do: zraszania podbudowy kamiennej w trakcie stabilizacji mechanicznej, zraszania bębnów walca drogowego podczas zagęszczania nawierzchni bitumicznej oraz na potrzeby pracowników. Okres funkcjonowania drogi nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną – nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na energię cieplną – nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na energię gazową  – nie dotyczy.

Na obecnym etapie nie można przewidzieć ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i paliw w okresie realizacji zadania. Ilości te będą zależne od przyszłego wykonawcy oraz od sprzętu jaki będzie używany w trakcie wykonywania robót.

Orientacyjne ilości określone na podstawie przedmiaru robót przedstawiają się następująco:

 1. woda – ok. 200m3,
 2. kruszywo kamienne naturalne i łamane – ok. 2 720 Mg
 3. masa bitumiczna – ok. 1 350 Mg
 4. emulsja asfaltowa – ok. 5,3 Mg
 5. paliwo (olej napędowy, paliwo technologiczne) – ok. 20 Mg (sprzęt: walce, rozkładarka mas bitumicznych, skrapiarka, koparki, równiarki, samochody).