Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących kanalizacji sanitarnych wraz z uzgodnieniami i przyłączami na terenie Olesna

Olesno, dnia 27 listopada 2015 roku

 

 

NR III.6220.23.2015

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Józefa Grygorcewicza, pełnomocnika Gminy Olesno, z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno w tym: 

- kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej – Klonowej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej.

 

Orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno w tym: 

- kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej – Klonowej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej.

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Józef Grygorcewicz, pełnomocnik Gminy Olesno, wystąpił w dniu 21 października 2015 roku (data wpływu)  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno w tym: 

- kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej – Klonowej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej.

Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy tych sieci do prywatnych posesji. Inwestycja przewiduje budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych oraz ciśnieniowych gdzie elementem tłocznym będzie przepompownia ścieków. Przepompownia będzie szczelnym, gotowym obiektem do posadowienia w gruncie, zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Urządzenia i elementy przepompowni będą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Poszczególne odcinki projektowanych kanałów włączone zostaną do istniejących przewodów kanalizacyjnych:

 1. Kanalizacja sanitarna w ul. Kluczborskiej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Kluczborskiej
 2. Kanalizacja sanitarna w ul. Gorzowskiej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Gorzowskiej i w ul. Leśnej
 3. Kanalizacja sanitarna w ul. Stobrówki - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Stobrówki
 4. Kanalizacja sanitarna w Lipowej - Klonowej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Lipowej i w ul. Kalinowej
 5. Kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Targowej
 6. Kanalizacja sanitarna w ul. Wesołej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Częstochowskiej
 7. Kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Opolskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych i tłocznych o łącznej długości L = 3796m

 1. budowę kanałów grawitacyjnych o długości L = 2957,0m
 2. budowę kanałów tłocznych L = 839,0m

   c)   przepompownie ścieków sieciowe- 3 szt.
Przewidywana ilość przyłączy kanalizacyjnych wyniesie:
-ul. Kluczborska-16 szt.,

-ul.Gorzowska11szt.,

-ul. Stobrówki -7szt.,

-ul. Lipowa Klonowa - 13 szt.,

 -ul. Rolnicza - 11 szt.,

-ul. Opolska-1 szt.,

 -ul. Wesoła-12 szt.

Przewidywana ilość ścieków z terenu objętym planowanym przedsięwzięciem wyniesie

 • ul. Kluczborska Qśrd =15,1 m3/d,

 -ul. Gorzowska Qśrd =12 m3/d,

 -ul. Stobrówki Qśrd = 6,1 m3/d,

 • ul. Lipowa Klonowa Qśrd = 9,4 m3/d,
 • ul. Rolnicza Qśrd =13 m3/d,

- ul. Opolska Qśrd = 0,5 m3/d,

 • ul. Wesoła Qśrd = 6,2 m3/d.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją podziemną, stąd zajęcie powierzchni wyżej wymienionych działek, wystąpi tylko w okresie realizacji projektu. W większości przypadków układania sieci (niezależnie od rodzaju i średnicy rur) należy wykonywać prace montażowe w wykopach otwartych.

Parametry terenu zajmowanego w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

 • całkowita długość kanalizacji - 3796 m,
 • szerokość wykopu - 1,1 - 2 m,
 • łączna szerokość wykopu i terenu zajmowanego przez sprzęt i odkład -5m,
 • powierzchnia robót - 18 980,0 m2

Po zakończeniu inwestycji powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Projektowane przewody kanalizacyjne (grawitacyjne i tłoczne) występują jedynie jako podziemne, stąd po zakończeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, trwale zajęta  będzie  jedynie   powierzchnia  terenu  pod   włazy   studni   kanalizacyjnych   i przepompownie ścieków. Teren przeznaczony pod projektowane przepompownie ścieków zostanie wydzielony oraz wykupiony przez Inwestora.

          Działki na których będzie usytuowana projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowią obecnie pasy drogowe dróg prywatnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz działki prywatne w tym: tereny zielone (trawniki), tereny uprawne i nieużytki. Budowa kolektorów głównych wraz z przyłączami i kolektorów ciśnieniowych nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. Dla przepompowni sieciowych zostanie wydzielony oraz wykupiony teren przez Inwestora. Na terenie inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów istniejących. Dotychczasowy sposób wykorzystywania zajmowanych nieruchomości zostanie zachowany.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 02 listopada 2015 roku Nr III.6220.23.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.316.2015.MD z dnia 16 listopada 2015 roku (data wpływu) wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-36/15 z dnia 16 listopada 2015 roku (data wpływu) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.23.2015 z dnia 20 listopada 2015 roku stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest kanalizacja,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno w tym: 

- kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej – Klonowej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej,

- kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej”,

 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 02 listopada 2015 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olesno.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie miasta Olesno.

-Pan Józef Grygorcewicz.

KD/RA

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.23.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

          Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy tych sieci do prywatnych posesji. Inwestycja przewiduje budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych oraz ciśnieniowych gdzie elementem tłocznym będzie przepompownia ścieków. Przepompownia będzie szczelnym, gotowym obiektem do posadowienia w gruncie, zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Urządzenia i elementy przepompowni będą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Poszczególne odcinki projektowanych kanałów włączone zostaną do istniejących przewodów kanalizacyjnych:

 1. Kanalizacja sanitarna w ul. Kluczborskiej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Kluczborskiej
 2. Kanalizacja sanitarna w ul. Gorzowskiej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Gorzowskiej i w ul. Leśnej
 3. Kanalizacja sanitarna w ul. Stobrówki - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Stobrówki
 4. Kanalizacja sanitarna w Lipowej - Klonowej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Lipowej i w ul. Kalinowej
 5. Kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Targowej
 6. Kanalizacja sanitarna w ul. Wesołej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Częstochowskiej
 7. Kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej - włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej D200 w ul. Opolskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych i tłocznych o łącznej długości L = 3796m

 1. budowę kanałów grawitacyjnych o długości L = 2957,0m
 2. budowę kanałów tłocznych L = 839,0m

   c)   przepompownie ścieków sieciowe- 3 szt.
Przewidywana ilość przyłączy kanalizacyjnych wyniesie:
-ul. Kluczborska-16 szt.,

-ul.Gorzowska11szt.,

-ul. Stobrówki -7szt.,

-ul. Lipowa Klonowa - 13 szt.,

 -ul. Rolnicza - 11 szt.,

-ul. Opolska-1 szt.,

 -ul. Wesoła-12 szt.

Przewidywana ilość ścieków z terenu objętym planowanym przedsięwzięciem wyniesie

 • ul. Kluczborska Qśrd =15,1 m3/d,

 -ul. Gorzowska Qśrd =12 m3/d,

 -ul. Stobrówki Qśrd = 6,1 m3/d,

 • ul. Lipowa Klonowa Qśrd = 9,4 m3/d,
 • ul. Rolnicza Qśrd =13 m3/d,

- ul. Opolska Qśrd = 0,5 m3/d,

 • ul. Wesoła Qśrd = 6,2 m3/d.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją podziemną, stąd zajęcie powierzchni wyżej wymienionych działek, wystąpi tylko w okresie realizacji projektu. W większości przypadków układania sieci (niezależnie od rodzaju i średnicy rur) należy wykonywać prace montażowe w wykopach otwartych.

Parametry terenu zajmowanego w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

 • całkowita długość kanalizacji - 3796 m,
 • szerokość wykopu - 1,1 - 2 m,
 • łączna szerokość wykopu i terenu zajmowanego przez sprzęt i odkład -5m,
 • powierzchnia robót - 18 980,0 m2

Po zakończeniu inwestycji powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Projektowane przewody kanalizacyjne (grawitacyjne i tłoczne) występują jedynie jako podziemne, stąd po zakończeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, trwale zajęta  będzie  jedynie   powierzchnia  terenu  pod   włazy   studni   kanalizacyjnych   i przepompownie ścieków. Teren przeznaczony pod projektowane przepompownie ścieków zostanie wydzielony oraz wykupiony przez Inwestora.

          Działki na których będzie usytuowana projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowią obecnie pasy drogowe dróg prywatnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz działki prywatne w tym: tereny zielone (trawniki), tereny uprawne i nieużytki. Budowa kolektorów głównych wraz z przyłączami i kolektorów ciśnieniowych nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. Dla przepompowni sieciowych zostanie wydzielony oraz wykupiony teren przez Inwestora. Na terenie inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów istniejących. Dotychczasowy sposób wykorzystywania zajmowanych nieruchomości zostanie zachowany.