Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Olesno"

Olesno, dnia 2015-12-30

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na : „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Olesno”

Do realizacji zamówienia wybrano oferenta:

Szczepan Podlach ,

Świątniki 5,

28-330 Wodzisław.

Cena brutto oferty 14.400 zł.

 

Zastępca Burmistrza

/-/

Jerzy Chęciński

 

 

PDFWykaz złożonych ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Olesno.pdf (116,78KB)
 

 

Olesno, dnia 2015-12-02

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki reprezentujący Gminę Olesno zaprasza do wykonania usługi pn.:

 

„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Olesno”

 

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 885,  ze zm.).

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zlecenia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Olesno za lata 2015 i 2016.  W ramach umowy zawartej na okres 24 miesięcy audytor ma zadanie:

  1. przeprowadzić analizę ryzyka,
  2. przygotować plan audytu na rok 2015
  3. przygotować plan audytu na rok 2016
  4. zrealizować zadania audytowe zgodnie z planem audytu (min. 8 zadań), zadania doradcze i zadania zlecone (max 1 zadanie).
  5. Forma zadania audytowego zostanie określona wspólnie przez audytora wewnętrznego oraz kierownictwo Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Audyt należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108) i Rozporządzenia Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. ( Dz. Z 2015  poz.1480 ).

 

2. Wymagane warunki:

  1. audytor musi spełniać warunki zawarte w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i,
  2. wykazać się opracowaniem min. 3 planów audytowych dla JST,
  3. wykazać się zrealizowaniem co najmniej  3 zadań audytowych (proszę podać tematy i szczegółowy zakres sprawdzonych zdarzeń, procedur, itp. na podstawie których wydano ocenę audytora), ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na rzecz samorządu gminnego.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie.

4. Wykonawca którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.

5. Oferta wykonawcy, który nie spełnia wymagań zawartych w pkt 2 zostanie odrzucona.

6. Wynagrodzenie określone w formularzu oferty płatne będzie na podstawie wystawianych co miesiąc dokumentów księgowych proporcjonalnie do okresu trwania umowy

7. Termin wykonywania usługi.

23.12.2015 r. – 23.12.2017 r.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z napisem „Audyt wewnętrzny” należy składać pocztą na adres: Urząd Miejski  w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w terminie do 18.12.2015 r.

 

9. Osoby uprawnione do kontaktu: Barbara Kierat- Tel. 34-350-91-75

 

10. Wybór oferty

Wybór oferty nastąpi w terminie do 22 grudnia 2015 roku.

Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz Olesna  zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z Oferentami.

0 wyborze oferty i dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy Usługodawca zostanie poinformowany telefonicznie.

 

 

Burmistrz Olesna

           Sylwester Lewicki