Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta na Obsługę punktu PSZOK oraz dzierżawę składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Świerczu, Gmina Olesno

Olesno dn. 10.12.2015r.

Zapytania ofertowe

1.Zamawiający:

 

Gmina Olesno

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Tel.      34 3597842-44

Fax.     34 3597283

 

2.Przedmiot zamówienia:

 

1/Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego dalej (PSZOK) na działce nr 260/51, obręb Świercze, Gmina Olesno  zgodnie z  przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno gdzie znajduje się gminne składowisko odpadów komunalnych,

2/Dzierżawa składowiska odpadów innych niż obojętne
i niebezpieczne w Świerczu Gmina Olesno na działkach nr 254/54, 256/51, 258/51 obręb Świercze wraz z jego zagospodarowaniem. Zarządzanie składowiskiem obejmować będzie wypełnianie wszelkich obowiązków posiadacza odpadów wynikających z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21 ze zm.) ustawy z dnia 27 kwietnia 201r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013r. Poz. 1232 z późn. zm.) przepisów wykonawczych do w/w ustawy oraz wydanych i obowiązujących decyzji tj:

a) Pozwolenie zintegrowane – decyzja z dnia 30.10.2007r. ŚR.III-AK-6610-1/3/07 (wraz ze zmianami w decyzjach Marszałka Województwa Opolskiego Nr DOŚ.DP.7636-34/10 z 11 czerwca 2010r. Nr DOŚ.MK.7636-61/10 z 29 marca 2011r. Nr DOŚ.7222.40.2013.MWi
z 15 listopada 2013r. Nr DOŚ.7222.10.2014r.JŻ z 22 stycznia 2014r. oraz Nr

DOŚ.2222.48.2014.MK z  9 lutego 2015r.

b) Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne zlokalizowanego w Świerczu Gmina Olesno nr DOŚ.III.7241.2.9.2015.MK        z dnia 15 września 2015 r.

c) Decyzja Pozwolenie wodno prawne  Nr DOŚ-III.7322.49.2013.Aka z dnia 21 czerwca 2013r.

 

3. Termin realizacji usługi:

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony  od  dnia 1.01.2016r  do  dnia 31.12.2017r.

 

4.Termin związania ofertą: 

 

30 dni

 

5. kryteria wyboru oferty:

 

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

6.Sposób i termin zapłaty:

 

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur  z okresem płatności 30 dni licząc  od dnia odbioru faktur.

 

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na Obsługę punktu PSZOK oraz  dzierżawę składowiska  odpadów innych niż obojętne  i niebezpieczne w Świerczu, Gmina Olesno”

8.Termin i miejsce złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć  do dnia 18.12.2015r. do godz. 11.30  w sekretariacie Zamawiającego,

 ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno, pok. 112.

 

9.Załączniki:


DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc (32,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc (69,00KB)
 

 

10. Warunki dodatkowe:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy  cesji, na podstawie której przeniesie na wykonawcę prawo skorzystania z pierwokupu w odniesieniu do urządzeń zamontowanych na składowisku według ceny  ustalonej przez rzeczoznawcę wynikającej z zapisu ujętego w § 5  pkt 1 umowy dzierżawy Nr 342/33/04 z dnia 30 grudnia 2005r.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna