Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach 171 i 172 w miejscowości Sowczyce

Olesno, dnia 14 grudnia 2015 roku

 

NR III.6220.22.2015

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z § 3 ust 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. R. Power Solar Południe, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 171 i 172 (obręb 71) w miejscowości Sowczyce, Gmina Olesno,

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach nr ew. 171 i 172 (obręb 71) w miejscowości Sowczyce, Gmina Olesno,

 

 

UZASADNIENIE

 

           Spółka z o.o. R. Power Solar Południe, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wystąpiła dniu 19 października 2015 roku (data wpływu) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 171 i 172 (obręb 71) w miejscowości Sowczyce, Gmina Olesno. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

           Przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   na działkach o nr ew.: 171, 172, o powierzchni ok. 5.3430 ha w miejscowości Sowczyce na terenie Gminy Olesno. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem (zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną) wynosi do 2,2 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego zabudową przemysłową nie przekroczy 1,1hektara. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 300m w linii prostej, w kierunku północno wschodnim od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, w tym elektrownie słoneczne i wiatrowe. Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 1050MWh rocznie.

           Do realizacji inwestycji konieczne jest posadowienie na gruncie następujących obiektów:

 1. Zespół paneli fotowoltaicznych [funkcja produkcyjna] - (do4000sztuk paneli fotowoltaicznych) są to urządzenia infrastruktury technicznej, które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt na głębokość około
  1,5 – 2,50m. Średnia wysokość, na której usytuowany jest panel fotowoltaiczny wynosi około 0,5 m. nad gruntem. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 5m. Panele będą skierowane dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 35 stopni. Wyposażone zostaną w powłokę antyreflesyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia. Moc nominalna pojedynczego modułu 250 W.
 2. Kontener stacji transformatorowej [funkcja produkcyjna] - Wielkość kontenera
  nie przekroczy standardowych gabarytów (długość do 10m, szerokość  5m, wysokość do 4m), docelowa wielkość zostanie określona w szczegółowej dokumentacji projektowej. Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia.
 3. Kontener techniczny - Wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (długość do 10m, szerokość do 5m, wysokość do 4m), docelowa wielkość zostanie określona w szczegółowej dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się realizację zespołu kontenerów w postaci jednego lub dwóch kontenerów o łącznych wymiarach nie przekraczających wynikiem sumy powierzchni dwóch kontenerów.

 1. Ogrodzenie – planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 3m (bez podmurówki).

Ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4m. [funkcja komunikacyjna] umożliwiającą dojazd do urządzeń a także gruntowego placu o wymiarach do 25m szerokości i do 20 m długości, na którym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

           Panele fotowoltaicznie posadowione zostaną w odległości nie mniejszej niż 4 metry od ogrodzenia/granicy działki.  Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo i nie wymagają konserwacji. Czyszczenie ich jest sporadyczne, odbywa się 1- 2 razy do roku i trwa około 3 dni. Panele czyści się głównie w przypadku powstania lokalnych zabrudzeń. Czyszczenie odbywa się na różne sposoby, np. za pomocą szczotki na wysięgniku (rysunek), oraz wody zdemineralizowanej (przyjaznej środowisku), która nie pozostawia smug. Wodę tę należy traktować tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, stosuje się wodę i środki biodegradowalne. Techniki mycia paneli są przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.

           Po wykonaniu instalacji w czasie eksploatacji elektrowni słonecznej teren biologicznie czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej tzn. planuje się zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku.  Na obszarze inwestycji nie planuje się wykonania fundamentów pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych przez co profil gruntu pozostanie bez zmian. Ze względu na swoją charakterystykę inwestycja w żaden sposób nie wpłynie stan prawny i faktyczny przyległych nieruchomości – ich właściciele będą mogli dalej je uprawiać według własnego uznania.

Na   terenie   planowanej  inwestycji   Inwestor  zajmować  się   będzie  produkcją   energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Jest to odnawialne ,czyste źródło energii . Coraz większe zużycie energii, głównie węgla, powoduje emisję do atmosfery gazów szklarniowych (dwutlenku węgla, tlenku węgla ,azotu, freonów iinnych) i bezprecedensowe zmiany w składzie chemicznym atmosfery. Obecnie w coraz większej ilości państw wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stoi na czołowym miejscu.

Istotnymi zaletami energii słonecznej są:

a)       odnawialność energii słonecznej bez ponoszenia kosztów,

b)       niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii słonecznej,

Ogniwo fotowoltaiczne, jest to urządzenie które przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w elektryczność. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Prawie 95% wszystkich ogniw stosowanych obecnie wykonywanych jest z krzemu. W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (-), pomiędzy którymi, w momencie, gdy w ogniwo trafiają promienie słoneczne, wytwarza się napięcie.
Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc ogniwa są łączone. Z połączenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu ogniw uzyskujemy moduł (panel), którego przekracza nawet 200W. Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego są przetwornice (inwertery). Ich zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd przemienny, który może trafić do sieci elektroenergetycznej. Obecnie dostępne są przetwornice (inwertery)w różnych mocach. Dla obsługi instalacji słonecznej można zainstalować dużo małych przetwornic (inwerterów) o niskich mocach, umieszczonych bezpośrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniej, większych przetwornic (inwerterów) o wysokich mocach umieszczonych w jednym pomieszczeniu kontenera z przetwornicami. Wybór rozwiązania dokonany zostanie w oparciu o szczegółową analizę korzyści i kosztów związanych z zastosowaniem poszczególnych rozwiązań.

Ogniwa fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Montaż odbywa się w miejscu posadowienia z gotowych elementów bezpośrednio na gruncie. Montaż obejmuje wbicie (bądź wkręcenie) do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice, inwertery i inne urządzenia wspomagające pracę ogniw. Panele fotowoltaiczne oddają ciepło przez konwekcję naturalną do przepływającego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i w pełni wystarczający system chłodzenia. Nie przewiduje się montażu wentylatorów. Inwertery chłodzone są w ten sam sposób. Planuje się minimum 29-letni okres eksploatacji instalacji.

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd zmienny. Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o napięciu 400V przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Zastosowany transformator jest typowym nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem konstrukcyjnym powszechnie stosowanym w tego typu instalacjach. Jego moc ma wynosić maksymalnie 1500 kVA. Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się  na zewnątrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową, uziemioną obudowę transformatora. Zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej dla pojedynczego transformatora. Misa olejowa, wykonana będzie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych a ich pojemność powinna wynosić minimum 110% zawartości oleju w transformatorze zgodnie z normą PN-E-05115.Transformator umieszczony będzie w kontenerze (dokładna lokalizacja transformatora ustalona będzie na etapie projektu budowlanego). Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia. Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną. Stacja będzie obiektem dostępnym tylko dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja będzie spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 z dnia 14.11.2003r., poz. 1883).

Planowane jest przyłączenie elektrowni słonecznej do istniejącej linii napowietrznej średniego. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez Tauron Dystrybucja S. A. Oddział Opole na etapie uzyskania Warunków Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.Panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania energii (akumulatory). Elektrownia słoneczna będzie współpracować z siecią elektroenergetyczną przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000, wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

            Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 52 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 16 listopada 2015 roku Nr III.6220.22.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  pismem  nr   WOOŚ.4241.332.2015.IOC   z dnia 07 grudnia  2015 roku , wyraził opinię, ze nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-38/15 z dnia 27 listopada 2015 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

              Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),

stwierdzono brak konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do Aneksu I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne.

            Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 171 i 172 (obręb 71) w miejscowości Sowczyce, Gmina Olesno nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowią grunty orne i zabudowa zagrodowa, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu ,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

            W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał, że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 171 i 172 (obręb 71) w miejscowości Sowczyce,  Gmina Olesno” , nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 17 sierpnia 2015 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta.

           Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń na terenie Miasta Olesno,

-Sp. z o.o. R. Power Solar Południe.

RA/RA