Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze Numer ogłoszenia: 8166 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze
Numer ogłoszenia: 8166 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze. 3.2 Zakres robót obejmuje w szczególności: Roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia oraz lokalizacja nowego oznakowania. 3.3 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. 3.4 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy powykonawczej dla całości inwestycji..

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 słownie (dziesięć tysięcy) 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności: - drogowej - instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. 2. Zmiany mogą dotyczyć: 2.1. terminu wykonania robót w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie (Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), c) zaistnienia długotrwałych odbiegających od normy niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 2.3. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym, że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu. 3. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOC3.7 wykaz robót.doc (35,50KB)
DOC3.6 wykaz osób.doc (37,50KB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (88,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (35,50KB)
DOC3.2 oswiadczenie.doc (34,00KB)
DOC3.1 formularz.doc (42,50KB)
DOC3.0 specyfikacja.doc (128,00KB)

ZIPProjekt wycinki drzew.zip (2,92MB)
PDFSTWiORB Świercze WYGODZKA.pdf (2,37MB)
 

Olesno, dn. 14.01.2016 r.

Nr IX.271.01.16

 

Pytania do siwz.

 

 

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania pn.: Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze następującej treści:

 

 1. W pozycji przedmiaru robót dotyczącej robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – wytyczenia trasy kanału obmiar prac wskazuje ilość 0,454 km. Z pozycji przedmiaru nr 7-9 ilość długości robót liniowych wynoszą 0,631 km. Prosimy o poprawną weryfikację ilości przedmiaru robót.
 2. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej Specyfikacji technicznej zadania.
 3. Prosimy o naniesienie w projekcie odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN500, który ma zostać zdemontowany. Zgodnie z pozycją nr 5 przedmiaru należy zdemontować rurociąg na odcinku 380,00 m.  

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 1. W pozycji nr 1 przedmiaru dla kanalizacji deszczowej powinno być 0,631 km.
 2. Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Rozbiórkę odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN500 przewidziano na odcinku w km 1+670÷2+050 (w rejonie firmy FLORA).

 

UWAGA!

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem przyjętym w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przypomina, że przedmiary robót dołączone do siwz mają charakter jedynie pomocniczy.

Wykonawcy przy wycenie ofert powinni kierować się zapisami określonymi w  dokumentacji projektowej zadania.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 22.01.2016 r.

Nr IX.271.01.16

 

Pytania do siwz.

 

 

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania pn.: Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze następującej treści:

 

 1. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru gruntu z wykopów i czy będą pobierane opłaty za składowanie gruntu?
 2. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak to prosimy o podanie wysokości stawek zajęcia pasa drogowego.
 3. Zgodnie z zapisami STWiORB D-03-01-01 Kanalizacja deszczowa w pkt. 5 Wykonanie robót – 5.1 Odspajanie i transport urobku założono 50 % wykopów wykonanych mechanicznie i 50 % wykonanych ręcznie. Zgodnie z przedmiarem robót wszystkie wykopy należy wykonać mechanicznie. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i ilości mas ziemnych wykonanych wykopów.
 4. Zgodnie z pozycją nr 6 przedmiaru robót KNNR1 0201-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 ton na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV – Odwóz nadmiaru gruntu ilość nadmiaru wynosi 998,210 m3. Po wykonaniu obliczeń mas ziemnych z objętości rur i studni pozycja nr 6 powinna wynosić 198,877 m3. Prosimy o weryfikację pozycji przedmiaru i wyjaśnienia różnicy.
 5. Prosimy o określenie głębokości osadnika wpustów ulicznych betonowych DN500.
 6. Prosimy o określenie czy demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej DN500 przebiega po trasie projektowanego rurociągu kanalizacyjnego? Brak inwentaryzacji kanału w lokalizacji określonej w odpowiedziach z dnia 13.01.2016 r.
 7. Prosimy o określenie czy podsypka i zasypka rurociągu ma być wykonana z gruntu dowiezionego czy rodzimego. Rozbieżność w dokumentacji projektowej.
 8. Prosimy o określenie ilości prób zagęszczenia gruntu.
 9. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania gruzu z rozbiórki rurociągu kanalizacji deszczowej DN500 i czy będą pobierane opłaty za składowanie gruzu? Szacowana ilość gruzu to około 115 ton.
 10. Prosimy o sprecyzowanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki rurociągu. Rozbieżność w dokumentacji projektowej.
 11. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany rur żelbetowych DN500 i DN300 na rury kanalizacji dwuścienne PP K2-Kan SN8 o tych samych średnicach nominalnych? Tego typu rury będą zaprojektowane do wbudowania na przykanalikach kanalizacyjnych.
 12. Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu oraz istniejącej nawierzchni (odwierty). Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
 13. W przedmiarze robót w pozycji 44 „Roboty ziemne (…)” występuje odwołanie do tabeli robót ziemnych, niestety w dostępnej dokumentacji tabela ta nie występuje. Prosimy  o udostępnienie TRZ.
 14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania stabilizacji na miejscu?
 15. Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia kosztorysu ofertowego na etapie oferty czy później po podpisaniu umowy czy do rozliczeń? Jeśli tak to Kidy i w jakiej formie: kosztorys uproszczony czy szczegółowy?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 1. Zagospodarowanie we własnym zakresie.
 2. Nie będzie pobierał.
 3. Wykopy pod kanalizację deszczową wykonywane będą 20 % ręcznie i 80 % mechaniczne. Wykopy pod kanalizację deszczową wynoszą 1308 m3.
 4. Odwóz nadmiaru gruntu wynosi 1213 m3.
 5. Głębokość osadnika wpustu min. 0,50 m.
 6. Demontaż istniejącego kanału deszczowego  DN500 mm przebiega po trasie projektowanego kanału deszczowego.
 7. Podsypka i zasypka kanału deszczowego ma być wykonana z gruntu dowiezionego.
 8. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z SST D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie.
 9. Zagospodarowanie we własnym zakresie.
 10. Wskaźnik zagęszczenia podsypki i zasypki rurociągu powinien wynosić odpowiednio: Podsypka Is=0,97, zasypka Is=1,00.
 11. Dopuszcza się wykonanie rur kanalizacyjnych DN500 i DN300 z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP K2-kan SN8.
 12. Badania geotechnicze zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 13.  Tabele robót ziemnych zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 14. Stabilizacja gruntu ma być wykonana z dowozu z wytwórni.
 15. Zgodnie z zapisami § 14 siwz kosztorys w wersji uproszczonej będzie wymagany jedynie od Wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotowego zamówienia.

 

UWAGA!

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem przyjętym w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przypomina, że przedmiary robót dołączone do siwz mają charakter jedynie pomocniczy.

Wykonawcy przy wycenie ofert powinni kierować się zapisami określonymi w  dokumentacji projektowej zadania.

 

ZIPWygodzka-badania geologiczne.zip (1,32MB)
PDFOBJĘTOŚĆ ROBÓT ZIEMNYCH WYGODZKA.pdf (16,86KB)
 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 22.01.2016 r.

 

Nr IX.271.01.16

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.01.16 pt.:

 

Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Modyfikacji ulegają załączniki nr 3.2, 3.3, 3.4. Nowe wersję załączników dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze w/w zmianą siwz przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.02.2016 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

DOC3.4 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (35,50KB)
DOC3.2 oswiadczenie.doc (33,50KB)
 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 22.01.2016 r.

 

Nr IX.271.01.16

 

 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.01.16 pt.:

 

Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

 

Działając w trybie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wprowadza wyjaśnienia następującej treści.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB DMU-00.00.00. pkt. 2.

Wymagania ogólne

Pełnowartościowe drewno uzyskane przez Wykonawcę  z wycinki drzew staje się własnością Zamawiającego i zostanie odwiezione przez Wykonawcę  na miejsce składowania wskazane przez Inżyniera.

Do obowiązków Wykonawcy robót należy przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria i cena nie może być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę, przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego mającego na celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną, wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu informacji od Inwestora, że należność za drewno zastała zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą cenę, jednakże nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę.

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Numer ogłoszenia: 15506 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8166 - 2016 data 12.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 18.02.2016 r.

 

Nr IX.271.01.16

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Konsorcjum:

BITUM Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, Lipie, ul. Cegielniana 20 – lider

OLS Sp. z o.o., Sp. k.

42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2 - partner

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Gwarancja

1.

Konsorcjum:

BITUM Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, Lipie, ul. Cegielniana 20 – lider

OLS Sp. z o.o., Sp. k.

42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2 - partner

2.956.410,62

72

2.

 DROG-BUD sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, Lubojenka, ul. Prosta 88/90

3.299.488,03

72

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

BUD-MET Jarosław Kałmuk

42-134 Truskolasy, ul. Słowackiego 30

4.023950,70

72

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

TRANSKOM Robert Białdyga

47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

4.056.310,80

72

5.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A – lider

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8 – partner

4.899.666,50

60

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

3.227.766,00

72

7.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

3.711.315,20

72

8.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 

4.504.304,12

72

9

 Hucz sp. z o .o., sp. k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

3.427.770,73

72

10

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

3.039.619,57

72

11

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11

4.115.004,30

60

12

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5a

4.174008,01

60

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze
Numer ogłoszenia: 43128 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8166 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: .1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze. 3.2 Zakres robót obejmuje w szczególności: Roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia oraz lokalizacja nowego oznakowania. 3.3 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. 3.4 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy powykonawczej dla całości inwestycji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OLS Sp. z o.o., Sp. k. 42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2, jw., 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5266867,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2403585,87

 • Oferta z najniższą ceną: 2403585,87 / Oferta z najwyższą ceną: 3983468,70

 • Waluta: PLN .

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki