Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont biur w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Olesno, dn. 13.01.2016 r.

 

Nr IX-IV.271.02.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont biur w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na remoncie biur 208 i 209 w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
 2. W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w miejscu wykonywania remontu i niezakłócania normalnego toku pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 25.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDF1.3 przedmiar robót.pdf (85,26KB)

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

JPEGwymiary pomieszczeń do remontu.jpeg (89,18KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dnia 02.02.2016 r.

Nr IX-IV.271.02.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Remont biur w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 21.351,30/26.262,10
 2. Słownik CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 25.01.2016 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęło  8 ofert (w załączeniu):

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

Zakład Remontowo Budowlany Hądzel Marian

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 12

15.840,54/19.483,86

2

AD – BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

17.521,07/21.550,93

3

Zakład Usługowy Malarstwo Tapeciarstwo Zdzisław Kukuła

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 37

17.821,69/21.920,68

4

Firma Remontowo Budowlana Wiktor Poloczek

46-211 Łowkowice, ul. Okrężna 10

21.230,27/26.113,23

5

Zakład Murarski Zdzisław Kowasz

42-290 Blachownia, ul. Grabowa 8

16.260,27/20.000,13

6

PDCA Łukasz Danielczok

42-700 Lubliniec, ul. Kardynała Wyszyńskiego 107

18.335,53/22.552,70

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

KURPET Rafał Kurpet

46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D

13.973,97/17.187,98

8

HS BUD sp. z o.o.,

45-064 Opole, ul. Damrota 10/202

24.145,79/29.699,32

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.02.16, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 7 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KURPET Rafał Kurpet, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki