Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21

Olesno, dn. 18.01.2016 r.

Nr IX-IV.271.02.16

 

Zapytanie ofertowe

 na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych

pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Oleśnie ulica Pieloka 21

 

I. Zamawiający.

1.1Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu  Multi Split lub typu VRF

1)zamontowanie jednostek zewnętrznych na ścianie zewnętrznej budynku  od strony podwórka wraz z wykonaniem i umocowaniem stelaży

2)zamontowanie 12 szt. jednostek wewnętrznych (naściennych) w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na dwóch kondygnacjach (7 jednostek na I piętrze i 5 jednostek na II piętrze) - miejsce instalacji do uzgodnienia z Zamawiającym);

3)poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika chłodzącego w rurkach miedzianych w otulinie termoizolacyjnej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia rur miedzianych klasy sanitarnej;

4)wykonanie odprowadzenia skroplin przez ściany zewnętrzne w pomieszczeniach na zewnątrz budynku, grawitacyjnie lub za pomocą pomp (decyzja zależna od przyjętego rozwiązania i należy do Wykonawcy)

5)wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych, w szczególności zasilania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych (podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych – do uzgodnienia z Zamawiającym) z przejściem przez ściany/stropy;

6)wykonanie odrębnego obwodu elektrycznego z głównej tablicy rozdzielczej budynku do zasilania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami (podtynkowo lub w korytkach montażowych),

7)sprawdzenie szczelności wykonanej instalacji (test szczelności musi być zgodny z EN-378-2);

8)napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym;

9)sprawdzenie poprawności działania układu klimatyzacji (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, funkcji chłodzenia i funkcji grzania, sterowania itd.);

10)montaż powinien być dokonany zgodnie z odpowiednimi PN/EN i zaleceniami producenta, w sposób zapewniający osiągnięcie parametrów technicznych oraz prawidłowe działanie klimatyzatorów i instalacji.

11)Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na sprzęt i wykonaną usługę przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru.

12)Wykonawca będzie zobowiązany w ramach gwarancji do wykonania (bezpłatnie usługa + materiał) 3 przeglądów gwarancyjnych przed rozpoczęciem sezonu letniego w tym m.in. obowiązkowa wymiana filtrów, uzupełnienie środka chłodniczego, konserwacja turbin, czyszczenie skraplaczy, wentylatorów, pomp, za pomocą środków dezynfekujących i grzybobójczych, itp.)

13)przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi klimatyzatorów

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

1.Przewidywany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

2.W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w miejscu wykonywania remontu i niezakłócania normalnego toku pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 27.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem z opisem „Klimatyzacja – Urząd Miejski w Oleśnie”

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w małej Sali narad (pokój nr 114).

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

a)Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

b)Kalkulacja cenowa.

c)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

d)Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami,

e)Dane identyfikacyjne urządzeń klimatyzacyjnych, które Wykonawca zamierza użyć do ewentualnej realizacji zadania (atesty i dane producenta)

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.Kryteria oceny ofert :

cena (90%)

gwarancja (10%)

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najwyższą liczbą punktów.

 

Ocena punktowa = cena minimalna  x 90% x 100 punktów

                                 cena badana

- okres gwarancji – 10% ( minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy)

 

Ocena punktowa = badany okres gwarancji   x 10% x 100 punktów

                                najdłuższy okres gwarancji

 

Punktacja= punktacja za cenę + punktacja za okres gwarancji

 

3.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wynik postępowania zostanie również upubliczniony na http://olesno.biuletyn.info.pl/.

2.Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

1.Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:

2.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCX1.2 projekt umowy.docx (34,22KB)

DOCX1.1 formularz ofertowy.docx (22,88KB)

PDFwykaz pomieszczen objetych zamowieniem.pdf (261,37KB)
PDFrzut poddasza.pdf (418,01KB)
PDFrzut I pietra.pdf (442,58KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami                                                                                                    

Roman Kokot

 

 

Olesno, dn. 22.01.2016 r.

 

Nr IX-IV.271.02.16

 

 

Wyjaśnienia

dotyczące zapytania ofertowego pn Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21

 

 

W związku z pytaniami Oferentów dotyczącymi różnych kwestii realizacji przedsięwzięcia, Zamawiający uszczegóławia niektóre z nich, które mogą mieć ewentualny wpływ na wysokość ceny ofertowej:

  1. Zamawiający dopuszcza montaż maksymalnie 3 jednostek zewnętrznych, które powinny być zamontowane na zachodniej części elewacji zewnętrznej budynku.
  2. Zasilanie elektryczne jednostek zewnętrznych, powinno być prowadzone od tablicy głównej budynku, lub też od tablicy głównej agregatu prądotwórczego znajdującego się w podwórzu wewnętrznym budynku. Jednostki wewnętrzne mogą być zasilone z tablic n/n znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach z obwodu przypisanego również do Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
  3. Odprowadzenie skroplin powinno się odbywać za pomocą pompek zainstalowanych w jednostkach wewnętrznych i odprowadzone grawitacyjnie zbiorczą instalacją na zewnątrz budynku do orynnowania. 
  4. Przewody elektryczne jak i sieć klimatyzacyjna powinny być prowadzone w korytkach instalacyjnych o odpowiednio dobranej szerokości.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dnia 02.02.2016 r.

Nr IX-IV.271.03.16

Protokół postępowania

 

  1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Oleśnie ulica Pieloka 21.

  1. Wartość szacunkowa zamówienia: 69000,00 złotych
  2. Słownik CPV: 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne
  3. Termin składania ofert upłynął dnia 27.01.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły 22 oferty (w załączeniu):

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

Gwarancja

Punkty

1

Oferta odrzucona

 

 

 

2

RAF – KLIM Mirosław Zwaduch

45-368 Opole, ul. Ozimska 66/42

74.500,00/91.635,00

36

45

3

ZPUH – KLIMAT Stefan Księżarek

42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 74

42.800,00/52.644,00

36

73

4

RAMIVENT Michał Storma

03-043 Warszawa, ul. Żeglugi Wiślanej 7 lok. 30

57.256,00/70.424,88

36

57

5

Technika Wentylacyjna i Klimatyzacja

ERCO Przemysław Żelewski

91-218 Łódź, ul. Traktorowa 202

33.290,00/40.946,70

60

97

6

Studio 6 plus Dariusz Sobczyk

36-020 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 16

38.280,00/47.084,40

60

85

7

THERMBUD sp. z o. o.

40-833 Katowice, ul. Sławka 38B

45.900,00/56.457,00

37

69,17

8

DEKOR – BUD Adam Okuń

09-408 Płock, ul. Grabówka 49

43.850,00/53.935,50

36

72

9

Chłodnictwo i Klimatyzacja AZON II Tomasz Zontek

43-330 Wilamowice, ul. Spółdzielcza 2

43.070,00/52.976,10

36

73

10

NEW VISION Adam Buniowski

36-062 Zaczernie 207

42.000,00/51.660,00

61

79

11

Energy Heat Technology Investment

45-865 Opole ul. Niemodlińska  58A

62.000,00/76.260,00

60

57

12

EKO-KLIMAT  AUTOMATYKA

Jerzy Paliczka, Adrian Paliczka, Karol Paliczka sp. j.

44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 75/3

42.000,00/51.660,00

60

79

13

AGM Technika Sanitarna Maślak Grzegorz

45-061 Opole, ul. Katowicka 30/3

56.560,00/69.568,80

60

61

14

Marek Głogowski MG Power

46-380 Dobrodzień, Błachów, ul. Opolska 22

50.744,15/62.415,30

60

67

15

KLIMA – WENT SERWIS Jacek Osowiec

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Stanisława Staszica 63

45.720,00/56.235,60

36

69

16

CAM –SAT Rafał Madziąg

42-700 Lubliniec , ul. Głogowa 2a

39.500,00/48.585,00

38

79,34

17

FUH Accord – service

46-024 Masów k/Opola, ul. Opolska 27

44.635,00/54.901,05

60

75

18

WASO KLIM Klimatyzacja Wentylacja

41-500 Chorzów, ul. Karola Miarki 154b

42.500,00/52.275,00

60

78

19

ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja

Jacek Stempin

63-600 Kępno, ul. Wrocławska 13B

50.405,98/61.999,36

36

63

20

LUCA – GROUP sp. z o. o.

43-600 Jaworzno, ul. Szarych Szeregów 59

31.890,00/39.224,70

60

100

21

PHU ELDOM – SERWIS „Snow – Klima”

47-220 Kędzierzyn - Koźle, ul. Głowackiego  12A

35.900,00/44.157,00

60

90

22

SOLAR – ICE Bartosz Szczepański

47-224 Kędzierzyn - Koźle, ul. Odrzańska 1

40.356,00/49.367,88

36

78

 

  1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
  2. Na podstawie kryteriów - cena (90 %), gwarancja (10%) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.03.16, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 20 z najwyższą liczbą punktów.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki