Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem
Numer ogłoszenia: 15126 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Olesno , ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3582484, faks 034 3582421.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest usługa polegająca na odwadnianiu komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2016 r., w ilości ok. 4.000 m3 uwodnionego osadu na rok, w czterech cyklach w okresie: od marca do listopada 2016 r. wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem odwodnionych osadów wykonanym w okresie do 10 marca 2017 r. 3.2 Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 3.3 Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odwodnionych osadów (ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod odpadu 19 08 05) ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3.5 Wykonawca wraz z odwadnianiem przeprowadzi również higienizację osadów, jeżeli jest to konieczne dla planowanego sposobu odzysku i unieszkodliwiania. 3.6 Koszty badań komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych obciążają Zamawiającego, natomiast powtórne badania tego samego osadu (nieskuteczna higienizacja) w oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz wszelkie inne badania niezbędne do innej metody odzysku lub unieszkodliwiania niż opisanej w art. 96 ust 1 ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę. 3.7 Ważenie osadów wywożonych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu osadów ściekowych. 3.8 Łączna maksymalna moc urządzeń na instalacji do odwadniania osadów nie może być większa niż 26 kW.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, czyli usługi odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz który przedstawi: a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05); b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz prac odpowiadający swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (tj. wykonanie usługi odwadniania osadów ściekowych w ilości przynajmniej 3.000 m³ odwodnionego osadu) wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

DOC3.6 wykaz uslug.doc (34,50KB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (48,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie.doc (33,00KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (32,00KB)
DOC3.2 oswiadczenie.doc (33,00KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (40,00KB)
DOC3.0 specyfikacja.doc (131,00KB)
 

 

Olesno, dn. 18.02.2016 r.

 

Nr K.ZP.271.01.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358 24 84, fax  (034) 358 24 21

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odwadnianie  komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Konsorcjum:

FILTECH Technika Odwadniania Osadów sp. z o.o.,

46-073 Chróścina Opolska, ul. Kolejowa 27a – lider

EKOL Patrycja Skowronek, 25-041 Kielce, Kamienna 2 – partner

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa ilość punktów 100

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Ilość punktów

1

Konsorcjum:

FILTECH Technika Odwadniania Osadów sp. z o.o.,

46-073 Chróścina Opolska, ul. Kolejowa 27a – lider

EKOL Patrycja Skowronek,

25-041 Kielce, Kamienna 2 – partner

 

100

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
Numer ogłoszenia: 42190 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15126 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Olesno, ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3582484, faks 034 3582421.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest usługa polegająca na odwadnianiu komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2016 r., w ilości ok. 4.000 m3 uwodnionego osadu na rok, w czterech cyklach w okresie: od marca do listopada 2016 r. wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem odwodnionych osadów wykonanym w okresie do 10 marca 2017 r. 3.2 Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 3.3 Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odwodnionych osadów (ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod odpadu 19 08 05) ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3.5 Wykonawca wraz z odwadnianiem przeprowadzi również higienizację osadów, jeżeli jest to konieczne dla planowanego sposobu odzysku i unieszkodliwiania. 3.6 Koszty badań komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych obciążają Zamawiającego, natomiast powtórne badania tego samego osadu (nieskuteczna higienizacja) w oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz wszelkie inne badania niezbędne do innej metody odzysku lub unieszkodliwiania niż opisanej w art. 96 ust 1 ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę. 3.7 Ważenie osadów wywożonych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu osadów ściekowych. 3.8 Łączna maksymalna moc urządzeń na instalacji do odwadniania osadów nie może być większa niż 26 kW.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FILTECH Technika Odwadniania Osadów sp. z o.o., 46-073 Chróścina Opolska, ul.Kolejowa 27a , jw., 46-073 Chróścina Opolska, kraj/woj. opolskie.
 • EKOL Patrycja Skowronek, 25-041 Kielce, Kamienna 2, jw., 25-041 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 157600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157600,00

 • Waluta: PLN .

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus