Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1947 O, ul. Boreckiej, drogi gminnej ul. Słonecznej oraz w rejonie budynków nr 17, 18 w miejscowości Kucoby

Olesno, dn. 25.01.2016 r.

Nr IX-III.271.02.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1947 O, ul. Boreckiej, drogi gminnej ul. Słonecznej oraz w rejonie budynków nr 17, 18 w miejscowości Kucoby.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1947 O, ul. Boreckiej, drogi gminnej ul. Słonecznej oraz w rejonie budynków nr 17, 18 w miejscowości Kucoby.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1409 ze zm.).
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 01.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFRys_3_22_pbw_oswietl_Kucoby_Borecka_2015.pdf (157,55KB)

PDFRys_3_21_pbw_oswietl_Kucoby_Borecka_2015.pdf (171,73KB) 

PDFRys_1_2_pbw_oswietl_Kucoby_Borecka_2015.pdf (1 009,15KB) 

PDFPrzedmiar robót.pdf (70,54KB) 

PDFProjekt budowlany.pdf (6,75MB) 

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB) 

DOC1.2 projekt umowy.DOC (72,00KB) 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

Olesno, dnia 09.02.2016 r.

Nr IX-III.271.02.16

Protokół postępowania

 

Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1947 O, ul. Boreckiej, drogi gminnej ul. Słonecznej oraz w rejonie budynków nr 17, 18 w miejscowości Kucoby.

Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

Wartość szacunkowa zamówienia: 68.282,06/83.986,93 złotych

Słownik CPV: 45316110-9 Oświetlenie uliczne

Termin składania ofert upłynął dnia 01.02.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  12 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Wielobranżowy Zakład Elektryczno – Budowlany

ELBOR Waldemar i Wiesława Boruta

47-232 Kędzierzyn – koźle, ul. Kr. Jadwigi 25

71.519,39/87.968,85

2

EL-MAR sp. z o.o.

46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 16/5

46.317,91/56.971,03

3

Zakład Usług Elektrycznych Jacek Sumara

46-200 Kluczbork, Ligota Górna, ul. Gliwicka 41D

49.785,86/61.236,61

4

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY

 OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

43.240,17/53.185,41

5

Zakład Usługowo Handlowy „INSTAL”

 46-320 Praszka, ul. Warszawska 70

49.196,53/60.511,73

6

FHUP JAREKS Serafin Jarosław

42-700 Lubliniec, ul. M. C. Skłodowskiej 27

44.268,46/54.450,21

7

Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych

SYGNAŁY Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Sygnały 62

58.934,85/72.489,87

8

ELMONT Sp. z o. o.

46-380 Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 88

49.664,01/61.086,73

9

PPHU MAXEN Sp. z o.o.

42-280 Częstochowa, ul. Marynarska 21

65.301,34/80.320,65

10

PPHU ELEKTRYCY s. c. A. Gabor, A. Gabor

42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

42.991,61/52.879,8

11

PHU MEMFIS Adam Myrcik,

42-284 Herby. Olszyna , ul. Klonowa 8

38.163,08/46.940,59

12

INFEL Mariola Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

45.999,47/56.579,35

 

Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 11 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki