Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew

Olesno, dn. 28.01.2016 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Nr IX-III.271.04.16

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wycinka, formowanie frezowanie oraz podcięcie drzew.

Wykaz drzew.

Drzewa do wycinki w 2016 r.

 •  14 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 92 cm, 104 cm, 65 cm, 160 cm, 154 cm, 137 cm, 96 cm, 115 cm, 152 cm, 130 cm, 97 cm, 132 cm, 155 cm,  185 cm,  rosnących 1799 i 1801 w Oleśnie  przy ulicy Krzywej
 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 130 cm, rosnąca na działce nr 1801, w Oleśnie przy ul. Krzywej
 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 156 cm, rosnąca na działce nr 2323 w Oleśnie przy ul. Drzymały 
 • 2 sztuki drzew z gatunku jarząb pospolity o obwodach pni: 39 cm i 43 cm, rosnące na działce nr 1589  w Oleśnie przy ul. Krasickiego
 • 1 sztuka drzewa z gatunku wiąz pospolity o obwodzie pnia: 80 cm, rosnący na działce nr 1622 w Oleśnie przy cmentarzu komunalnym
 • 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 126, rosnąca na działce nr 37 w Świerczu 
 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 167, rosnąca na działce nr 4771  w Oleśnie przy ulicy Lublinieckiej (teren cmentarza epidemicznego) 
 • 2 sztuki drzew z gatunku klon jawor o obwodach pni: 90 cm, 65 cm, rosnące na działce nr 1657  w Oleśnie przy ul. Pieloka
 • 2 sztuki drzew z gatunku wiśnia ptasia o obwodach pni: 74 cm i 128 cm, rosnące na działce nr 2562  w Oleśnie przy ul. Labora 
 • 1 sztuka drzewa z gatunku świerk o obwodzie pnia 123 cm, rosnący na działce nr 4546  w Oleśnie przy ul. Konopnickiej 
 • 3 sztuki drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 82 cm, 84 cm, 138 cm i 1 sztuka drzewa z gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 142 cm, rosnące na działce nr 132 w Wojciechowie (Publiczne Przedszkole w Wojciechowie) 
 • 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 159 cm, rosnąca w parku miejskim  w Oleśnie przy ulicy Kościuszki, na działce nr 2386
 • 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 45 cm, rosnący na parkingu przy ulicy Konopnickiej w Oleśnie, na działce nr 2222/2,
 • 1 sztuka drzewa z gatunku grab pospolity o obwodzie pnia 35 cm, rosnący w parku miejskim  w Oleśnie przy ulicy Kościuszki, na działce nr 2279
 • 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 184 cm i 4 sztuki drzew z gatunku wiąz zwyczajny o obwodach pni: 90 cm, 47 cm, 24 cm, 23 cm, rosnące w parku miejskim w Oleśnie przy ulicy Lompy, na działce nr 2396
 • 2 sztuki drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 320 cm, 290 cm, rosnące w parku miejskim w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście, na działce nr 2983
 • 1 sztuka drzewa z gatunku platan klonolistny o obwodzie pnia 260 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Sądowej, na działce nr 1846
 • uprzątnięcie powalonych drzew na drodze gruntowej tzw. Lipowej w Boroszowie
 • 2 sztuki drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 280 cm  i 290 cm, rosnące przy wewnętrznej drodze gminnej we wsi Boroszów w kierunku Skrońska, na działce nr 443/33,

 

Pozostałe

Formowanie drzew:

-  cztery lipy w parku miejskim w Oleśnie (środkowa aleja) - cięcia sanitarne

- dwa dęby na terenie Publicznego Przedszkola w Sowczycach - cięcia sanitarne i techniczne

-3 buki, dąb, klon jawor i kasztanowiec zwyczajny w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie przy ulicy Pieloka - cięcia sanitarne i techniczne

- przycinka drzew przy PZD w Oleśnie - cięcia techniczne

- dąb przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Oleśnie - cięcia techniczne

- lipa przy ulicy Małe Przedmieście 41 w Oleśnie - cięcia techniczne

- 2 brzozy przy ulicy Słowackiego w Oleśnie

Frezowanie 40 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z dokonywanymi każdorazowo ustaleniami z Zamawiającym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek.

Wykonawca zapewnia zgodne z przepisami zabezpieczenie terenu, na którym wykonywał będzie przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu remontu na swój koszt.

Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonany przez siebie przedmiot umowy i będzie uczestniczył w odbiorze.

Drzewa i gałęzie pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy. 

 

KOD CPV: 72.21.14.00–6: Usługi wycinania drzew

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 29.02.2016 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 05.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 3. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania zamówienia.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do obligatoryjnego przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

VIII. Załączniki:

 

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,50KB)
DOC1.1. formularz ofertowy.doc (32,50KB)
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

 

Olesno, dnia 11.02.2016 r.

 

Nr IX-III.271.04.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: „Wycinka formowanie frezowanie oraz podcięcie drzew”.

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 30.000,00

 1. Słownik CPV: 72211400–6: Usługi wycinania drzew
 2. Termin składania ofert upłynął dnia 05.02.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  14 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców i Usługi Melioracyjne

Sławomir Doleżych

46-048 Zębowice, ul. Tulipanów 1

23.250,00/25.110,00

2

DREW – KOS Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

26.407,41/28.520,00

3

MSON Zakładanie i Pielęgnacja Terenów Zielonych

Łukasz Bruszewski

19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 14/22

22.000,00/22.000,00

4

Firma Projektowo Wykonawcza FAZA

44-337 Jastrzębie – Zdrój, ul. Kołłątaja 7

22.950,00/22.950,00

5

Ogrodnictwo Garden Plants, Katarzyna Grzelczyk

64-000 Kościan, ul. Gostyńska 18/2

9.100,00/9.828,00

6

ZIELONY DZIEŃ Jacek Zduński,

15-868 Białystok, ul. Kozłowa 5 m. 13

22.400,00/24.192,00

7

PPHU MarMac Marcin Kolenda

56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12

27.200,00/29.376,00

8

Zakład Wielobranżowy MAG-BUD Zdzisław Magdziński

42-793 Ciasna, Sieraków Śl., ul. Wyzwolenia 6A

9.800,00/12.054,00

9

Zakład Usług Leśnych ZUL Karina Kowolik

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Szkolna 38

24.400,00/26.352,00

10

Wycinka i Pielęgnacja Drzew ABIES Joanna Jelonek

48-200 Prudnik, ul. Chrobrego 60

25.400,00/27.432,00

11

PUHP WER sp. z o. o.

46-040 Ozimek, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąbka 21

21.530,00/23.252,40

12

Firma Usługowo – Handlowa

PRĘDKIEWICZ Marek Prędkiewicz

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 6

25.300,00/27.324,00

13

 PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

8.900,00/9.612,00

14

STAMAR OGRODY mgr inż. Marcin Stanek

41-936 Bytom, ul. Bolesława Śmiałego 23

8.200,00/8.856,00

 

6.W dniu 11.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo, w którym wykonawca STAMAR OGRODY mgr inż. Marcin Stanek odstąpił od realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia.

 

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 13 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

PHU ADT Adam Dygudaj, 42-140 Panki, Pacanów 16

 

8.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki