Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego.

Olesno, dn. 26.01.2016 r.

Nr IX-III.271.03.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED w następujących lokalizacjach:

- Olesno, ul. Piłkarska, ul. Sportowa, ul. Klubowa, ul. Rodziny Ligendzów;

- Olesno, ul. Azaliowa, ul. Kalinowa, ul. Magnoliowa;

- Kolonia Świercze, ul. Broniecka.

 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (kosztorys inwestorski oraz przedmiar).
 2. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.
 3. Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.
 4. Dokumentacja powinna zawierać (dla każdej lokalizacji):

- Projekt budowlany (Projekt należy opracować na podstawie projektu koncepcyjnego uzgodnionego z Zamawiającym.) – 5 sztuk;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie – 1 sztuka;

- Przedmiary robót – 1 sztuka;

- Kosztorys inwestorski (Przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z zamawiającym założeń wyjściowych do jego wykonania, tzn. określić wysokość stawki za roboczogodzinę, wysokość kosztów ogólnych, podstawę cen materiałów i sprzętu itp.) – 1 sztuka.

 1. Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki.
 2. Każdy rysunek/plansza dokumentacji musi być podpisany oryginalnie przez projektanta.
 3. Dokumentację należy sporządzić w sposób czytelny
 4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu.
 7. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
 8. Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.
 10. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 11. Oferent na etapie kalkulacji kosztów opracowania przedmiotowej dokumentacji powinien uwzględnić koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 09.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (w tym osoba z uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń)

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,50KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

Olesno, dn. 02.02.2016 r.

Nr IX-III.271.03.16

 

Pytania do treści zapytania ofertowego

 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że słupy oświetlenia ulicznego zlokalizowane będą w pasie drogowym. 

Ponadto w załączeniu zostały zamieszczone mapy z naniesionym zakresem inwestycji dla w/w prac oraz przybliżonymi długościami ulic.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

PDFul. Sportowa , ul. Klubowa, ul. Piłkarska, ul. Rodziny Ligendzów.pdf (1,08MB)
PDFul. Broniecka.pdf (1,04MB)
PDFul. Azaliowa, ul. Magnoliowa, ul. Kalinowa.pdf (1,18MB)

 

Olesno, dnia 11.02.2016 r.

Nr IX-III.271.03.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 20.000,00 złotych

4.Słownik CPV: 45316110-9 Oświetlenie uliczne

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 09.02.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  8 ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek

43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B

23.500,00/28.905,00

2

Projektowanie i Kompleksowa Obsługa Budownictwa

INTERKOMPLEX Tadeusz Dobrzyniecki

54-049 Wrocław, ul. Miłkowska 9

23.600,00/ 29.028,00

3

Zakład Usługowo – Handlowy HME Ewald Mrugała

45-057 Opole, ul. Ozimska 8

22.000,00/27.060,00

4

AKL ELEKTRO sp. z o.o.

45-129 Opole, ul. Kępska 2/209

18.200,00/22.386,00

5

Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski

42-218 Częstochowa, ul. Elsnera 4h

44.350,00/54.550,50

6

IK-TECH Ireneusz Kędzia

42-793 Sieraków Śląski, ul. Dworcowa 2

16.210,00/19.938,30

7

ZUH ELPOLBUD,

46-380 Dobrodzień, ul. Rzędowicka 13

12.790,00/15.731,70

8

Jasny sp. z o.o.,

41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 40

29.800,00/36.654,00

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

7. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 7 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki