Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

 

Olesno, dn. 02.02.2016 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX.III.271.05.16

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

Szacowany koszt wykonania inwestycji: 3.000.000,00 zł

Opis przedmiotu zamówienia:

Stan istniejący: Planowana do rozbudowy ul. Wygodzka w miejscowości Świercze o dł. 2,077 km, szer. 5mb posiada obecnie bardzo zniszczoną nawierzchnię, na której występują liczne spękania siatkowe świadczące o słabej konstrukcji oraz duże nierówności podłużne. W pasie drogowym w/w ulicy brak jest chodników - 0 szt., ścieżek rowerowych - 0 szt., zatok autobusowych - 0 szt. oraz peronów przystankowych - 0 szt. Są skrzyżowania 4 szt. z (DK11, DW 494, Linią kolejową, dr.wew).

Stan docelowy: W wyniku realizacji zadania planuje się wykonać drogę klasy "G" o nawierzchni asfaltowej częściowo okrawężnikowanej o długości 2,077 km, szerokości 6mb, dla kategorii ruchu KR-3 i obciążenia 115kN z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 1,25m oraz odwodnieniem poprzez rowy oraz kanalizację deszczową. Na całej długości drogi 2,077 km zaprojektowano ścieżkę rowerową, szerokości 2,5 mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 5cm warstwa ścieralna AC11S, 6 cm warstwa wiążąca AC16W, 7 cm podbudowa zasadnicza AC 22P, 25 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, 20 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem, 10 cm warstwa odsączająca z piasku.

Konstrukcja ścieżki rowerowej: 5 cm warstwa ścieralna AC8S, 20 cm podbudowa z mieszanki 0/31, 15 cm warstwa odsączająca.

Podczas realizacji zadania zostaną przebudowane przepusty pod drogą oraz istniejące zjazdy na pola oraz do posesji. Będzie wzmocniona ich konstrukcja oraz wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.

W projekcie zastosowano także elementy bezpieczeństwa tj. bariery energochłonne oraz balustrady U11a na ścieżce rowerowej. Nie zaprojektowano chodników - 0 km, zatok autobusowych - 0 szt. oraz peronów przystankowych - 0 szt.

Jednocześnie informuję, że z opracowania został wyłączony odcinek w km 1+037,49 - 1+122,17, który stanowi teren PKP (na przedmiotowym odcinku w 2014r. linia kolejowa przeszła gruntowną przebudowę wraz z przejazdem kolejowym). Projekt nie uwzględnia przebudowy skrzyżowań z DK11, DW 494, Linią kolejową, dr. wew. - 0 szt.

 

 

 

Do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) w szczególności:

a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

e) Sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do inspekcji technicznych i odbioru końcowego; sprawdzania dokumentacji powykonawczej;

f) Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;

g) Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;

h) Sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe; potwierdzenie gotowości do ich odbioru, dokonanie odbioru;

i)  Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;

j) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji. Trudności winny być przesyłane do Zamawiającego droga pisemną.

k) krótki i rzeczowy opis problemów powstałych w trakcie wykonywania robót wraz z propozycją działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania;

l) prowadzenie dokumentacji fotograficznej na płycie CD (minimum 10 zdjęć obejmujących cały plac budowy) przebiegu aktualnie prowadzonych prac i przedkładanie tej dokumentacji Zamawiającemu w formie cyfrowej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub JPEG, które muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12mln pikseli) wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. Zdjęcia wraz z opisami.

ł) Dokonanie analizy i zatwierdzanie Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

m) Uczestniczenie w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron;

n) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym, w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

o) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania zasad i przepisów w zakresie podwykonawstwa określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a inwestorem;

p) Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji;

q) W przypadku wyniknięcia po zakończeniu realizacji umowy kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;

r) Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu

s) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w całym okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych;

t) Posiadanie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez wszystkich Inspektorów Nadzoru przez cały okres realizacji umowy,

Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do pobytu na terenie budowy objętym nadzorem inwestorskim z częstotliwością zapewniającą należyty nadzór inwestycji oraz na każde żądanie Zamawiającego.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Realizacja przedsięwzięcia dla którego ustanawia się nadzór inwestorski powinna zakończyć się najpóźniej do 30.08.2016 r., jednakże zobowiązanie Inspektora wygaśnie po upływie terminu gwarancji robót budowlanych.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 08.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

-     warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru nad inwestycją dotyczącą robót drogowych

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-      warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję inspektora nadzoru wraz z kopią uprawnień budowlanych w specjalności:

- drogowej,

- instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 1. Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: kopia uprawnień w specjalności drogowej oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby.
 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości i daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły końcowego odbioru prac itp.) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Krystian Karaś – inspektor ds. drogownictwa Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

DOC1.3 wykaz usług.doc (35,00KB)

DOC1.2 wykaz osób.doc (37,50KB) 

DOC1.1. formularz ofertowy.doc (37,00KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

Olesno, dnia 12.02.2016 r.

 

Nr IX-III.271.05.16

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Usługa nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozbudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20 w miejscowości Świercze.

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 60.000,00 złotych

4.Słownik CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 08.02.2016 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęło  5 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

BICO GROUP Tomasz Przybylski

03-352 Warszawa, ul. Rembielińska 20 lok. 85

48.855,78

2

Inwestycje Budownictwo Handel

INWEST - COMPLEX sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15

29.446,20

3

PPUH PRIMEX mgr inż. Marek Łyszczarz

42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 132

29.500,00

4

Łukasz Gmyrek „ŁG road”

40-462 Katowice, ul. Pod Kasztanami 41/9

26.937,00

5

Nadzory Kosztorysy Projektowanie inż. Tomasz Wasilenko

42-270 Kłomnice, ul. Księża 5

16.912,50

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 5 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki