Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Oleśnie przy ulicy Lompy

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Oleśnie przy ulicy Lompy, oznaczona geodezyjnie numerami: 3108/4 i 3108/5 o łącznej pow. 0,0015 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00050422/1, znajdująca się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w strefie zabudowy zwartej wielorodzinnej. Wartość nieruchomości: 1 307,00 złotych netto, cena wywoławcza: 1 307,00 złotych. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 864,19 złotych, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata.

            Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ przedmiotowe działki nie mogą stanowić odrębnej nieruchomości.

            Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu ograniczonym obowiązane są zgłosić w terminie do dnia 17.03.2016 roku pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielem działki przyległej do działek będących przedmiotem przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzędu Miejskiego w Oleśnie najpóźniej do dnia 21.03.2016 roku.

            Przetarg odbędzie się 22.03.2016 roku o godz. ad 930 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 17.03.2016 r., przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 10 lutego 2016 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki