Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościelnej w Bodzanowicach - Pustkowie

Olesno, dn. 16.02.2016 r.

Nr IX-III.271.06.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościelnej w Bodzanowicach - Pustkowie.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie oświetlenia drogowego przy ul. Kościelnej w Bodzanowicach – Pustkowie, gm. Olesno (dz. Nr 25,23; k.m. 5; dz. nr 191, 173 obręb Nowe Karmonki).
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1409 ze zm.).
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 24.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFA_Rys_3_oswietl_drog_Bodzanowice_Pustkowie_2015.pdf (220,83KB)

PDFA_Rys_1_2_oswietl_drog_Bodzanowice_Pustkowie_2015.pdf (344,79KB) 

PDFA_Rys_1_1_oswietl_drog_Bodzanowice_Pustkowie_2015.pdf (289,17KB) 

PDF1.4 Projekt budowlany.pdf (6,94MB) 

PDF1.3 Przedmiar robót.pdf (54,05KB) 

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB) 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,50KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

 

Olesno, dn. 17.02.2016 r.

Nr IX-III.271.06.16

 

 

Pytania do treści zapytania ofertowego

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowanej? Warunki pracy oprawy nie wymuszają zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw, co byłoby niezgodne z zapisami PZP.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych – ulicznych o kolorze RAL7024?

3. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

4. Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod – w %? Brak jakiejkolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

5. Rozumiemy, że oprawa ma posiadać diody LED Cree XP-L lub równoważne? Wymaganie wyłącznie jednego producenta i konkretny rodzaj jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw wykonanych ze stopu aluminium malowanej proszkowo.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w kolorze RAL 7024.

Ad. 3, 4, 5

Projekt dopuszcza możliwość stosowania opraw równoważnych o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie do obliczeń. W przypadku stosowania opraw równoważnych należy poprzeć je bezwzględnie obliczeniami oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów jakościowych i technicznych (w tym także obliczeń fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, dn. 17.02.2016 r.

 

Nr IX.271.06.16

 

Modyfikacja zakresu przedmiotu zamówienia.

 

Dotyczy zapytania ofertowego Nr IX.271.06.16 pt.: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościelnej w Bodzanowicach - Pustkowie.

 

Zamawiający informuje o dokonaniu zmian zakresu przedmiotu zamówienia.

Modyfikacji ulegają załączniki: projekt budowlany, przedmiar robót oraz rysunki. Nowe załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe zapisy zawarte w treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

PDFB_Rys_3_oswietl_drog_Bodzanowice_Pustkowie_2015.pdf (220,62KB)
PDFB_Rys_1_2_oswietl_drog_Bodzanowice_Pustkowie_2015.pdf (344,48KB)
PDFB_Rys_1_1_oswietl_drog_Bodzanowice_Pustkowie_2015.pdf (288,98KB)
PDF1.4 projekt budowlany.pdf (6,94MB)
PDF1.3 przedmiar.pdf (70,89KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, dnia 14.03.2016 r.

Nr IX-III.271.06.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

 

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościelnej w Bodzanowicach - Pustkowie.

 

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 48.189,32/59.272,86 złotych

4.Słownik CPV: 45316110-9 Oświetlenie uliczne

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 24.02.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  7 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

PHU MEMFIS Adam Myrcik,

42-284 Herby. Olszyna , ul. Klonowa 8

32.499,37/39.974,23

2

FHUP JAREKS Serafin Jarosław

42-700 Lubliniec, ul. M. C. Skłodowskiej 27

33.696,93/41.447,22

3

Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych

SYGNAŁY Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Sygnały 62

40.675,66/50.031,06

4

PPHU ELEKTRYCY s. c. A. Gabor, A. Gabor

42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

33.523,74/41.234,20

5

INFEL Mariola Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

31.106.43/38.260,97

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Galicki

42-200 Częstochowa, ul. Marynarska 70

39.477,52/48.557,34

7

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

31.630,00/38.905,69

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 5 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki