Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu w miejscowości Leśna

Olesno, dnia 18 lutego 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23)

 

                               zawiadamiam

 o zawieszeniu z urzędu, postanowieniem Nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Leśnej, oznaczonych geodezyjnie nr 917/3 i 917/4 - na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                                                                            UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2016 r. Pan Aleksander Pyka i Pan Waldemar Ledwoń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KROKBUD s.c.                 W. Ledwoń, A. Pyka, ul. Przemysłowa 12 w Świerczu, złożyli wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie.        

W ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gminy, w oparciu o przepisy art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Burmistrz Olesna podjął czynności do opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar, którego między innymi, dotyczy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 25 lipca 2014 roku Rada Miejska w Oleśnie podjęła uchwałę Nr XLVI/383/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna.

 Z uwagi na konieczność zachowania zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami planu miejscowego dokonuje się zawieszenia postępowania.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie siedmiu dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                        Burmistrz Olesna 

                                                                                                         Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Leśna

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK