Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Bodzanowicach

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno:

 

1.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Bodzanowicach, oznaczona numerem geodezyjnym działki 1000/253 o pow. 0,1243 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00039524/3. Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/133/10 z dnia 18.10.2010 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zjazdem z drogi wewnętrznej. Wartość nieruchomości: 26 476,00 zł netto, cena wywoławcza: 18 540,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 219,47 zł, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Data I przetargu na sprzedaż działki, zakończonego wynikiem negatywnym: 05.01.2016 roku.

2.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Bodzanowicach, oznaczona numerem geodezyjnym działki 1001/253 o pow. 0,1340 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00039524/3. Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/133/10 z dnia 18.10.2010 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zjazdem z drogi wewnętrznej. Wartość nieruchomości: 28 542,00 zł netto, cena wywoławcza: 19 990,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 219,47 zł, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Data I przetargu na sprzedaż działki, zakończonego wynikiem negatywnym: 05.01.2016 roku.

3.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Bodzanowicach, oznaczona numerem geodezyjnym działki 1002/253 o pow. 0,1336 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00039524/3. Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/133/10 z dnia 18.10.2010 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zjazdem z drogi wewnętrznej. Wartość nieruchomości: 28 457,00 zł netto, cena wywoławcza: 19 920,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 219,47 zł, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Data I przetargu na sprzedaż działki, zakończonego wynikiem negatywnym: 05.01.2016 roku.

 

Przetargi odbędą się 05 kwietnia 2016 roku o godz.: ad 1) 900, ad 2) 930, ad 3) 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 31.03.2016 r., przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 24 lutego 2016 roku

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki