Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - rewitalizacja kompieliska otwartego w Kucobach

 

 

Olesno, dnia 4 marca 2016 roku

 

 

Nr Z.III.6733.1.2016

 

                                    OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199z późn. zm)

 

zawiadamiam

że w 4 marca 2016 roku została wydana decyzja Nr III.6733.1.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: remont zbiornika, remont urządzeń wodnych, przebudowę infrastruktury drogowej, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, budowę obiektów małej architektury, zjeżdżalni, altan biesiadnych, montaż fontanny na zbiorniku, budowę obiektów kontenerowych, placu pod drobną działalność handlową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placu zabaw, boisk do koszykówki i siatkówki, instalacji oświetlenia terenu i monitoringu wizyjnego oraz parkingu dla samochodów osobowych w Kucabach na dz. nr ewid.: 42 ,374/6, 378/9, 379/9 oraz częściach dz. nr ewid.: 50, 87, 94, 377/6, 98 AM 4 obręb 0045 Kucoby.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106)
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

                                                                                                                 Burmistrz Olesna 

                                                                                                                   Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Kucoby

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK