Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miasta Olesna

 Olesno dnia 07 marca 2016 r.

 

Nr III- 7011.15.2016

 

Zapytanie  ofertowe

Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci kanalizacji sanitarnych

na terenie miasta Olesna

 

I. Zamawiający :

1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na :,,Wykonaniu projektów budowlanych  wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno , a w szczególności :

- ul.Murka w Oleśnie – sieć kanalizacji sanitarnej na długości około 65 mb dla posesji Nr 4 i 7 – działka nr 1739 , 1740 i 1741

- ul.Sienkiewicza w Oleśnie – sieć kanalizacji sanitarnej na długości około 40 mb na działkach nr 456 i 457.

- ul. Budowlanych w Oleśnie – sieć kanalizacji sanitarnej na długości około 110 mb do Domu działkowca przy ul. Budowlanych 5  - dz. nr 1205,1206,1207 i 1107.

-ul.Kolejowa w Oleśnie – dokonanie aktualizacji istniejącego Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na długości około 743 mb,  zaprojektowanie dodatkowej brakującej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami dla 5 działek budowlanych wydzielonych z działki nr 669 , a w szczególności dla działek: 669/1, 669/3, 669/4, 669/5 , 669/6 oraz odgałęzień od sieci z przepompowniami i przyłączami dla 9 posesji nie ujętych w pierwotnym projekcie budowlanym

- ul.Sądowa w Oleśnie - dokonanie aktualizacji istniejącego Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości około 50 mb,  poprzez zmianę lokalizacji zaprojektowanej sieci poza pas drogowy .

- Wykonanie odrębnych Projektów budowlanych przyłączy kanalizacyjnych  dla   w/w ulic na odcinku od studni na odgałęzieniach do lica budynku , wraz z dokonaniem stosownego zgłoszenia planowanych robót.

2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków ich wykonania :

 1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (kosztorys inwestorski oraz przedmiar).
 2. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.
 3. Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.
 4. Dokumentacja powinna zawierać (dla każdej lokalizacji):

- Projekt budowlany – 5 sztuk;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie 2 egz.

- Przedmiary robót –  2 egz.

- Kosztorys inwestorski – 2 egz. ( z tabelami elementów scalonych)

 1. Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki.
 2. Każdy rysunek/plansza dokumentacji musi być podpisany oryginalnie przez projektanta.
 3. Dokumentację należy sporządzić w sposób czytelny
 4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu.
 7. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
 8. Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.

 

3.Projekty budowlane winny zawierać :

a. Mapę do celów projektowych  dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę. Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca – Oferent.

b. Plan orientacyjny w skali 1:10000.

c. Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających.

 

4. Zakres planowanej usługi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obejmuje w   szczególności :

1/Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu­blicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

2/Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci kanalizacyjnych oddzielnie dla każdej ulicy - każdy w 5 egz.

3/Projekty budowlane obejmujące zakres zadania realizowany na  obszarach dróg wojewódzkich i terenów kolejowych (jeżeli zajdzie taka okoliczność) - 5 egz.

4/Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wy­konanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego).

5/Badania geologiczno - inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków posado­wienia ewentualnych obiektów – jeśli jest wymagane.

6/Wykonanie zestawień wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości , rodzaju materiału i średnicy przyłącza.

7/Projektów tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót - jeśli będzie wymagany - 5 egz.

8/ Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz.

9/Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (Sta­rostwo Powiatowe w Oleśnie i Opolski Urząd Wojewódzki) dla każdego zadania.

 

5.Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące        załączniki;

1/Wykaz opracowań,

2/Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy tech­nicznej     (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego),

3/Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć,

W/w Załączniki  stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

 

6. Informacje dodatkowe dotyczące sporządzania oferty :

W cenie oferty należy uwzględnić  koszty uzyskania mapy zasadniczej dla celów projektowych ( w tym mapy ,,kolejowej”) i mapy ewidencji gruntów , koszty wszystkich uzgodnień (w tym uzgodnień z PKP) oraz koszty  innych niezbędnych dokumentów.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia : do dnia 15 grudnia 2016 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 14 marca 2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do godz.12:00 z dopiskiem na kopercie : ,,Oferta na wykonanie Projektów budowlanych  – brakujące sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Olesno ” – nie otwierać przed   godz. 1200 dnia 14.03.2016 r.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

a)Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

b)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

c)Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (w tym osoba z  uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji bez ograniczeń).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną netto + podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej   umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:

2.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Piotr Wrześniak – inspektor ds. inwestycji    Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 

 X. Załączniki

DOC1.3 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.2 formularz ofertowy.doc (34,50KB)
PDF1.1 mapa pogladowa.pdf (924,75KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień  publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

 

Olesno, dnia 16.03.2016 r.

Nr III- 7011.15.2016

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miasta Olesna

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 50.000,00 złotych

4.Słownik CPV:

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 14.03.2016 r. o godz. 12.00, do tego dnia wpłynęły  4 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

DRO-INSTAL Pracownia Projektowania i Nadzoru

Mgr inż. Kazimierz Strzelczyk

58-100 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 24

66.760,00/82.114,80

2

Zakład Usług i Robót Wodnych sp. z o.o.

45-317 Opole, ul. Morcinka 43

45.000,00/55.350,00

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN Andrzej Stańkowski

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

29.500,00/36.285,00

4

proGeo sp. z o.o.

50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 45

23.600,00/29.028,00

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 4 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki