Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

Olesno, dnia 17.03.2016 r.

Nr IX.01.16

Zapytanie ofertowe

 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

 

§ 1.    Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.    Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji.

 

§ 3.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

- wprowadzenie zmian do strategii Gminy Olesno na lata 2014-2020 zapisów związanych z działaniami przewidzianymi dla obszarów rewitalizowanych w gminie

1a) zaproponowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno związanych z objęciem części gminy LPR lub studium. Gmina posiada plan i studium. Informacje znajdują się na stronie www.olesno.gi.portal.pl

1b) wprowadzenie zmian do strategii Gminy Olesno na lata 2014-2020 zapisów związanych z działaniami przewidzianymi dla obszarów rewitalizowanych w gminie

1c) przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

1d) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców

1e) przeprowadzenie konsultacji społecznych w następujących formach:

       - co najmniej 4 spotkania po 6 godzin

       - opracowanie materiałów informacyjnych uzgodnionych z Zamawiającym

       - zaprojektowanie  podstrony internetowej dla LPR

       - prezentacja projektu i końcowej wersji LPR na sesji Rady Miejskiej

 

2. sporządzenie wniosku o dofinansowanie dokumentu LPR do dnia 11.04.2016r. zgodnie z regulaminem i załącznikami do konkursu dostępnymi na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15784 na podstawie samodzielnie zebranych danych i braku możliwości wysyłania pism dotyczących zbierania danych do pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

 LPR stanowił będzie podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz wytycznymi zawartymi w regulaminie i załącznikach do konkursu dostępnymi na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15784.

 

 Zakres prac dotyczący obejmuje w szczególności:

 1. Przeprowadzenie analizy problemów dla obszaru gminy Olesno pod kątem negatywnych zjawisk:
 1.  społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niewystarczające uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców.
 2. gospodarczych
 3. środowiskowych
 4. przestrzenno-funkcjonalnych
 5. technicznych
 6. samodzielne pozyskanie danych ilościowych i jakościowych oraz ich przetworzenie
 7. dokonanie analizy danych i interpretacja wyników
 8. wykonanie raportu diagnostycznego wraz ze wskazaniem granic oraz ich prezentacja w formie graficznej,
 9. sprawdzenie czy w obszarze występowania negatywnych zjawisk istnieje jeden z poniższych problemów:

- gospodarczych,

- środowiskowych,

- przestrzenno – funkcjonalnych,

- technicznych.

4.  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców.

5. Dokonanie diagnozy obszarów zdegradowanych, która musi wskazywać czynniki i przyczyny degradacji obszaru. Oprócz części opisowej diagnoza musi zawierać zestawienie tabelaryczne oraz graficzne (mapy, wykresy) z zaznaczeniem intensywności występowania negatywnych zjawisk i wyjaśnieniem powodu ich występowania.

6. Analiza obszarów problemowych, spisanie założeń programowych rewitalizacji i jej celów.

 7. Znalezienie sposobu na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji i kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji;

8. Opisanie i wprowadzenie mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

9. Sporządzenie wykazu najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, w tym projektów miękkich dofinansowanych m.in. z EFS, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym, co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych celów programu; uwzględnienie projektów innych instytucji Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i innych,

10. Wypracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

- Zaproponowane do realizacji projekty powinny:

- wpływać na rozwój gospodarczy

- podnosić konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną gminy,

11. Opisanie powiązań i uwzględnieniu kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno - gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju,

Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:

- wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia lub zmiany,

- wykonanie załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzonego na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, w przypadku jej braku w wykorzystaniem mapy ewidencyjnej.

12. Opracowanie systemu monitorowania realizacji LPR.

13. Przeprowadzenie procedury Ocena Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowaniu wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.),

- Opracowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji powinno odbyć się przy zapewnieniu szerokiej partycypacji społecznej.

14. Wykonawca zobowiązany będzie do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

15. Dokumentacja zostanie sporządzona przez Wykonawcę w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej – edytowalnej.

16. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich.

17. W przypadku konieczności uaktualniania dokumentacji wykonawca w terminie 7 dni dostosuje ja do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 2 razy uaktualnić dokument nieodpłatnie.

18. Udział w komisjach Rady Miejskiej i prezentacja na sesji Rady Miejskiej na których program będzie głosowany, prezentacja założeń planu oraz korzyści związanych z jego przyjęciem. Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawy o rewitalizacji, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Kod CPV:

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

§ 4.    Termin wykonania zamówienia

Dokument zostanie zrealizowany  w dwóch etapach:

I – etap

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie LPR zgodnie z regulaminem naboru do dnia 11.04.2016r przy samodzielnym zbieraniu danych i analiz.

II – etap

Sporządzenie LPR do dnia 30.11.2016 r.

 

§ 5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego

 

2)posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego oraz wykaże, że wykonał co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu programu rewitalizacji oraz wykonał co najmniej trzy dokumentacje aplikacyjne dotyczące rewitalizacji (w ramach wcześniej wybranych Lokalnych Programów Rewitalizacji), które otrzymały dofinansowanie,

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego

 

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków.
 3. Oświadczenie potwierdzające brak przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 4. Wykaz usług.

 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

2.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy, tel. 34/350 91 75

Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. nr 209 tel. 34/350 91 73 w godz. 730 – 1500

Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 350 91 73 w godz. 730 – 1500.

 

§ 7     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, w terminie do godz. 08.30 dnia 25.03.2016 r.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. nr 114 o godz. 09.00 dnia 25.03.2016 r.

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest:     Cena                                       - 60% (maks. 60 pkt.)

Doświadczenie wykonawcy  - 40% (maks. 40 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 2. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru

3.1 Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 60%

3.2 Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji

-        2 opracowane PR – 10 pkt.,

-        3 opracowane PR – 20 pkt.,

-        4 opracowane PR – 30 pkt.,

-        5 i więcej opracowanych PR – 40 pkt.

Suma pozycji 3.1 i 3.2 stanowi sumę punktów jaka Wykonawca otrzyma w postępowaniu.

Uwaga !!

Wykonawcy, którzy nie wykonali przynajmniej dwóch Programów Rewitalizacji zostaną z postępowania odrzuceni.

 

§ 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

2.1.terminu wykonania usługi;

2.2.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

2.3.zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym, że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu;

2.4.zmian wytycznycho udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji oraz ewentualnych zmian wytycznych dotyczących programów rewitalizacji opracowanych przez MRR,

3.Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10.Załączniki

DOCXZałącznik nr 4.docx (54,12KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (54,84KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (53,49KB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (54,13KB)
DOCXprojekt umowy.docx (17,48KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 22.03.2016 r.

 

Nr IX.01.16

 

Modyfikacja zapytania ofertowego.

 

Dotyczy zapytania ofertowego Nr IX.01.16 pt.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022.

 

Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 4 do niniejszego zapytania. Nowy załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe zapisy zawarte w treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

Barbara Kierat

 

DOCXZałącznik nr 4.docx (54,24KB)
 

 

Olesno, dn. 29.03.2016 r.

Nr IX.01.16

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 Euro pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na błędy w treści załącznika nr 4 (wykaz usług), a którego modyfikacja zamieszczona na stronie internetowej zbyt późno, uniemożliwiła Wykonawcom prawidłowe przygotowanie ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki