Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont konstrukcji wsporczej pomostu oraz przekrycia w kanale technologicznym w budynku hali filtrów

Olesno, dn. 17.03.2016 r.

 

K.ZP.271.05.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont konstrukcji wsporczej pomostu oraz przekrycia w kanale technologicznym w budynku hali filtrów

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest  remont konstrukcji wsporczej pomostu oraz przekrycia w kanale technologicznym w budynku hali filtrów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.

2.Roboty obejmują

a) roboty rozbiórkowe

-demontaż istniejącego pokrycia-pomostu kanału z płyt żeberkowych gr. 4mm

- demontaż konstrukcji wsporczej pokostu - cięcie profili walcowanych o grubości do

10mm na złom wsadowy

- wykucie końcówek belek dwuteowych i ceowych z muru

b) remont konstrukcji wsporczej pomostu i przekrycia

- wykonanie konstrukcji pomostów z I140 ze stężeniami z C50 z przymocowaniem

do podłoża stopy dwoma śrubami rozprężnymi M20

- obsadzanie końcówek belek stalowych na ścianach kanałów z obetonowaniem

betonem żwirowym B15

- wykonanie wsporników i wieszaków do rurociągów o masie do 15kg

- wycięcie w blachach żeberkowych otworów na rurociągi

- spawanie doczołowe blach uzupełniających przy rurociągach

- pokrycie pomostów blachą żebrowaną

c) roboty malarskie

- czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 przy stanie wyjściowym

powierzchni B z odtłuszczeniem rozpuszczalnikiem

- malowania pędzlem elementów stalowych z użyciem farb 2-składnik.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania .

4.Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).

5.Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Remont konstrukcji wsporczej pomostu oraz przekrycia w kanale technologicznym w budynku hali filtrów ”, w terminie do 5.04.2016 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.04.2016.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

2.Wypełniony formularz ofertowy.

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

4.Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 2).

5.Wykaz robót odpowiadających przedmiotem i zakresem przedmiotowi zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3) wraz z referencjami potwierdzającymi należytość ich wykonania.

Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty będące przedmiotem zamówienia.

6.Kosztorys ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

4.Zamawiający informuje, że wynagrodzeniem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

3.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 7.30-15.00;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

IX. Załączniki:

PDF1.5 stwiorb.pdf

PDF1.5 schemat konstrukcji.pdf 

PDF1.4 przedmiar robót.pdf 

DOC1.3 wykaz robot.doc 

DOC1.2 wykaz osób.doc 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc
 

 

Kierownik ZWiK

 

Gerard Ligus

 

 

Olesno, dnia 25.03.2016 r.

 

Nr K.ZP.271.05.16

 

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 

           Dnia 24 marca 2016 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na: „Remont konstrukcji wsporczej pomostu oraz przekrycia w kanale technologicznym w budynku hali filtrów” o następującej treści:

1. Czy belkę pomostu można zamocować bezpośrednio do muru, za pomocą kotew rozprężnych czy też na konsolach również mocowanych za pomocą kotew rozprężnych?

2. Czy zamiast spawanego połączenia słup – belka można wykonać połączenie skręcane?

3. Proponujemy malowanie konstrukcji na warsztacie a nie na budowie.

4. Czy pozycja w przedmiarze „Zakup materiałów do remontu kanału” odnosi się tylko do remontu kanału w miejscu wykuć czy do remontu całości kanału?

Projekt połączeń zostanie wykonany przez uprawnionego projektanta.

 

Odpowiedzi na pytania:

1, 2 i 3.Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Przedmiot zamówienia został sprecyzowany w zapytaniu ofertowym, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót i jedynie takie rozwiązania techniczne zostają dopuszczone przez Zamawiającego.

4. Pozycja kosztorysowa 7 „Zakup materiałów do remontu kanału” obejmuje materiały do remontu kanału, które nie zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.

 

Kierownik ZWiK

 

Gerard Ligus