Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna
Numer ogłoszenia: 71392 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna 3.2 Szczegółowy opis zamówienia : Utrzymanie zieleni na terenie Olesna, które obejmuje w szczególności: - utrzymanie zieleni, koszenie, zgrabianie i wywożenie trawy z trawników i skarp, - pielęgnacja, odmładzanie, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów, - odmładzanie i formowanie krzewów, - odmładzanie drzew w tym formowanie drzew, obcinanie odrostów z pni drzew, - pielęgnacja donic z krzewami na terenie Olesna, - utrzymanie czystości i wywóz śmieci z terenów objętych usługą. Utrzymanie czystości, chodników, parkingów, ulic na terenie miasta Olesna obejmujące w szczególności: - ręczne zamiatanie chodników, ciągów pieszo jezdnych i parkingów oraz usuwanie śliskości, gołoledzi, posypywanie piaskiem, odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, podjazdów, schodów, ciągów pieszo jezdnych, parkingów w okresie zimowym, - utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych na terenie Olesna, - pozimowe czyszczenie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - ręczne czyszczenie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - opróżnianie koszy na śmieci łącznie z ich konserwacją i utrzymaniem ich czystości. - odmulanie, czyszczenie z glonów i zanieczyszczeń stawu o pow.650m2 , ul. Siedmiu Źródeł. - podjęcie natychmiastowych działań w wyniku losowych zdarzeń drogowych (np. kolizji drogowych) wymagających zabezpieczenia i uprzątnięcia miejsca zdarzenia, nie później niż w ciągu godziny od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. - Prowadzenie dyżuru w czasie imprez organizowanych na terenie Miasta Olesna: a) Sylwester Oleski: - opróżnianie zapełnionych koszy i worków na śmieci w czasie trwania imprezy, - kompleksowe sprzątanie zaraz po zakończeniu imprezy, b) Biegi Oleskie: - Instalowanie odpowiedniej ilości dodatkowych koszy i worków na śmieci przed rozpoczęciem imprezy oraz w trakcie jej trwania (kosze i worki wykonawcy), - opróżnianie zapełnionych koszy i worków w czasie trwania imprezy oraz ich wywóz na składowisko, - kompleksowe sprzątanie zaraz po zakończeniu imprezy, c) Dni Olesna: - Instalowanie odpowiedniej ilości dodatkowych koszy i worków na śmieci przed rozpoczęciem imprezy oraz w trakcie jej trwania (kosze i worki wykonawcy), - kompleksowe sprzątanie amfiteatru przed dniami Olesna, w trakcie, po ich zakończeniu - opróżnianie zapełnionych koszy i worków w czasie trwania imprezy, kompleksowe sprzątanie Olesna zaraz po zakończeniu imprezy, - pilnowanie namiotu festynowego, umieszczonych tam ławek i stołów oraz zbieranie w nim odpadów w trakcie dni Olesna (4 dni x 24 h) - pilnowanie, czyszczenie oraz zaopatrywanie w papier 21 Toi Toi rozmieszczonych na terenie miasta Olesna w trakcie dni Olesna (4 dni x 24h/dobę) - Zabezpieczenie bazy sprzętowej na terenie miasta Olesna. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie, Gmina Kluczbork o kodach: - odpady ulegające biodegradacji - kod-20.02.01 - odpady zmieszane - kod-20.03.01 - odpady z czyszczenia ulic i placów - kod-20.03.03. Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na terenie Olesna. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu godziny od ich wystąpienia przystąpić do odśnieżania i zakończyć je w ciągu 4 godzin po ich ustaniu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru zapewniającego kontakt telefoniczny z zamawiającym..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w zakresie utrzymania czystości i zieleni na terenie gminy Olesno.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 77.31.00.00-6, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 słownie (dziesięć tysięcy) 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.2. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące utrzymanie czystość i zieleni o wartości powyżej 200.000 brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże dysponowanie następującym sprzętem (minimum): - Ciągniki ogrodnicze wraz z przyczepami (minimum 1 szt.) - Kosiarki ręczne (minimum 8 szt.) - Kosiarki samobieżne (minimum 1 szt.) - Kosy mechaniczne (minimum 4 szt.) - Sekatory spalinowe do żywopłotów (minimum 3 szt.) - Piły spalinowe (pilarki) (minimum 4 szt.) - Rębarka do gałęzi o średnicy do 15 cm. (minimum 1 szt.) - Ręczne dmuchawy do liści (minimum 3 szt.) - Pługi do ciągników ogrodniczych przednie, tylne, dostosowane do szerokości chodników i alejek na terenie miasta Olesna (minimum 1 szt.) - Pojazdy do wywozu odpadów na składowisko oraz do przewozu liści. (minimum 1 szt.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia (wyłącznie wg wzoru Zamawiającego).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Formularz ofertowy 9. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy. 10. Wypełniony załącznik nr 7 - tj. zestawienie terenów komunalnych wraz z przewidywanym zakresem usług

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany mogą dotyczyć: - terminu wykonania robót, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w przepisach o podatkach, - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania. Powyższą zmianę Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej. Zmiany umowy mogą dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy i nie powinny wykraczać poza opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

DOC3.14 wykaz usług.doc (33,50KB)
DOC3.13 projekt umowy.doc (54,00KB)
DOC3.12 Wykaz lokalizacji powierzchni chodnikow, ciagow pieszych, placow na terenie Olesna przeznaczonych na caloroczne utrzymanie.doc (92,50KB)
DOC3.11 Zestawienie terenów zieleni wraz z przewidywanym zakresem usług dotyczących pielęgnacji kwiatów i krzewów.doc (123,50KB)
DOC3.10 Wykaz ręcznego czyszczenia ulic na terenie miasta Olesna.doc (36,00KB)
DOC3.9 Wykaz przystankow autobusowych na terenie miasta Olesna.doc (26,50KB)
DOC3.8 Wykaz ulic, na których rosną drzewa przeznaczone do pielęgnacji i formowania.doc (38,50KB)
DOC3.7 Zestawienie terenów komunalnych wraz z przewidywanym zakresem usług.doc (54,00KB)
DOC3.6 wykaz osób.doc (36,00KB)
DOC3.5 wykaz sprzetu.doc (36,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (32,00KB)
DOC3.2 oswiadczenie.doc (33,00KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (38,00KB)
DOC3.0 siwz.doc (121,50KB)
 

 

Olesno, dn. 26.04.2016 r.

 

Nr IX.271.04.16

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

 

Uzasadnienie wyboru

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa

Termin płatności

Suma

1

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

59,75

10

69,75

2

REMONDIS Opole sp. z o.o.,

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

67,64

10

77,64

3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

90

10

100

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Macha Ryszard,

46-320 Dobrodzień, ul. Chłopska 3/18

73,28

10

83,28

 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna
Numer ogłoszenia: 112656 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71392 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna 3.2 Szczegółowy opis zamówienia : Utrzymanie zieleni na terenie Olesna, które obejmuje w szczególności: - utrzymanie zieleni, koszenie, zgrabianie i wywożenie trawy z trawników i skarp, - pielęgnacja, odmładzanie, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów, - odmładzanie i formowanie krzewów, - odmładzanie drzew w tym formowanie drzew, obcinanie odrostów z pni drzew, - pielęgnacja donic z krzewami na terenie Olesna, - utrzymanie czystości i wywóz śmieci z terenów objętych usługą. Utrzymanie czystości, chodników, parkingów, ulic na terenie miasta Olesna obejmujące w szczególności: - ręczne zamiatanie chodników, ciągów pieszo jezdnych i parkingów oraz usuwanie śliskości, gołoledzi, posypywanie piaskiem, odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, podjazdów, schodów, ciągów pieszo jezdnych, parkingów w okresie zimowym, - utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych na terenie Olesna, - pozimowe czyszczenie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - ręczne czyszczenie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - opróżnianie koszy na śmieci łącznie z ich konserwacją i utrzymaniem ich czystości. - odmulanie, czyszczenie z glonów i zanieczyszczeń stawu o pow.650m2 , ul. Siedmiu Źródeł. - podjęcie natychmiastowych działań w wyniku losowych zdarzeń drogowych (np. kolizji drogowych) wymagających zabezpieczenia i uprzątnięcia miejsca zdarzenia, nie później niż w ciągu godziny od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. - Prowadzenie dyżuru w czasie imprez organizowanych na terenie Miasta Olesna: a) Sylwester Oleski: - opróżnianie zapełnionych koszy i worków na śmieci w czasie trwania imprezy, - kompleksowe sprzątanie zaraz po zakończeniu imprezy, b) Biegi Oleskie: - Instalowanie odpowiedniej ilości dodatkowych koszy i worków na śmieci przed rozpoczęciem imprezy oraz w trakcie jej trwania (kosze i worki wykonawcy), - opróżnianie zapełnionych koszy i worków w czasie trwania imprezy oraz ich wywóz na składowisko, - kompleksowe sprzątanie zaraz po zakończeniu imprezy, c) Dni Olesna: - Instalowanie odpowiedniej ilości dodatkowych koszy i worków na śmieci przed rozpoczęciem imprezy oraz w trakcie jej trwania (kosze i worki wykonawcy), - kompleksowe sprzątanie amfiteatru przed dniami Olesna, w trakcie, po ich zakończeniu - opróżnianie zapełnionych koszy i worków w czasie trwania imprezy, kompleksowe sprzątanie Olesna zaraz po zakończeniu imprezy, - pilnowanie namiotu festynowego, umieszczonych tam ławek i stołów oraz zbieranie w nim odpadów w trakcie dni Olesna (4 dni x 24 h) - pilnowanie, czyszczenie oraz zaopatrywanie w papier 21 Toi Toi rozmieszczonych na terenie miasta Olesna w trakcie dni Olesna (4 dni x 24h/dobę) - Zabezpieczenie bazy sprzętowej na terenie miasta Olesna. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie, Gmina Kluczbork o kodach: - odpady ulegające biodegradacji - kod-20.02.01 - odpady zmieszane - kod-20.03.01 - odpady z czyszczenia ulic i placów - kod-20.03.03. Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na terenie Olesna. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu godziny od ich wystąpienia przystąpić do odśnieżania i zakończyć je w ciągu 4 godzin po ich ustaniu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru zapewniającego kontakt telefoniczny z zamawiającym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 77.31.00.00-6, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ADA, 46-300 Olesno, ul. Matejki 31, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 555555,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 324444,44

 • Oferta z najniższą ceną: 324444,44 / Oferta z najwyższą ceną: 488658,33

 • Waluta: PLN .

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki